Utbildning och övning

Samtliga nya medlemmar genomför en grundutbildning samt repetitionsutbildas sedan årligen.

Grundutbildning

Grundutbildningens bekostas med statsmedel från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Grundutbildningens genomförs om sammanlagt 36 timmar på ett år under kvällar (måndag-torsdag) och vissa lördagar i samarbete med personal från Tyresö kommun.
Den leds av instruktörer från olika organisationer.

Omfattning i stort

  • Vårt sårbara samhälle
  • Samhällets krisberedskap
  • Frivilliga försvarsorganisationer
  • Kommunkunskap (uppgifter, organisation, risker och sårbarhet, infrastruktur)
  • Skydd mot olyckor (första hjälpen, hjärt-lungräddning, brandskydd)
  • Hemberedskap
  • Radiosignalering
  • Krisinformation
  • Att möta människor i kris
  • 30-minutersmetoden (ta hand om spontant frivilliga)

Repetitionsutbildning

Frivilliga resursgruppen repetitionsutbildas årligen för att kunskaper och färdigheter från grundutbildningen ska vidmakthållas (till exempel i sjukvård, brandskydd, radiosignalering). Innehållet varierar något från år till år, beroende på behovet.

Enligt ditt beredskapsavtal ska du årligen delta i utbildning/övningar enligt din avtalstid (20 timmar för huvuddelen, 30-50 timmar för vissa chefer).

Kostnader för repetitionsutbildningen betalas av kommunen.

Sidan publicerad av: sakerhetsenheten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 augusti 2022