Kommunens krisberedskap

En kommun ska kunna leda verksamheter effektivt vid en kris - till exempel vid långvariga avbrott i el- eller vattenförsörjningen, oväder som leder till översvämningar eller snökaos.

Extraordinära eller allvarliga händelser kan nästan aldrig förebyggas. Det gäller därför i stället att försöka motverka händelsens fortsatta förlopp och lindra effekten av konsekvenserna, det vill säga göra sårbarheten så liten som möjligt. 

Ledning vid kris

Ledning vid kris kan till stora delar genomföras med ordinarie organisation och med personalen i sina vanliga roller. I vissa avseenden måste vi dock göra en anpassning av den ordinarie organisationen till någonting som bättre svarar mot de speciella krav som ställs på kommunen vid en kris. Detta gäller framförallt funktioner som ledning, samordning, samband, information, rapportering och service. Viss förstärkning med frivilliga blir dessutom nödvändig.

Platserna för ledning vid kris är försedda med reservkraft och goda kommunikationsmöjligheter via både radio, telefoni och kommunikationssystemet Rakel.

Upplysningscentral öppnas vid behov

Kommunens Servicecenter och webbplats har en viktig roll i en krissituation eftersom det är hit många människor vänder sig för att få information.

En upplysningscentral för information via telefon till allmänheten upprättas om det krävs. Information lämnas också via lokalradion - Tyresöradion på 91,4 MHz. Det är viktigt att inga motstridiga eller felaktiga uppgifter sprids. Därför är den information som går ut från kommunen alltid godkänd av krisledningsgruppen.

Kommunen kan vid behov aktivera ett särskilt telefonnummer dit allmänheten kan ringa för information.

När numret aktiveras och upplysningscentralen bemannas kommer meddelande om detta här på webbplatsen och via Tyresöradion.

Krisstöd - POSOM

POSOM är en del av Tyresö kommuns krisorganisation och aktiveras vid stora olyckor och katastrofer där människor som behöver stöd är inblandade. POSOM är en resurs för "psykiskt och socialt omhändertagande" av människor vid allvarliga händelser.

I POSOM samverkar flera delar av kommunens organisation så som skola och förskola samt vård och omsorg, samt externa parter

POSOM ger stöd till drabbade
De som arbetar i POSOM är dels en kontaktmannagrupp, dels särskilt utsedda resurspersoner. De har kunskap om psykiska reaktioner och kan ge första hjälpen på det känslomässiga planet. Resurspersonerna har i uppdrag att ge stöd till drabbade individer och/eller deras närstående.

POSOM arbetar aldrig direkt på en olycksplats och inte heller med skadade personer. De fångar upp problem eller svårigheter och vid behov slussar vidare till rätt person eller instans. Vid större olyckor upprättas ett informations- och stödcentrum.
Kontaktmannagruppen och resurspersoner gör arbetet inom ramen för sina anställningar.

Beslut att aktivera POSOM
Beslut om behov att kalla in POSOM fattas av räddningschef eller polisinsatschef och det är socialchefen som är tillika ordförande i POSOM, som beslutar att gruppen ska starta sitt arbete.

Det är viktigt att observera att när något har hänt kontaktas POSOM av någon av ovanstående personer och inte av någon enskild.

När POSOM är aktiverad vid en större olycka eller katastrof nås gruppen via Tyresö kommuns växel, tel 08-578 291 00. 

Krishanteringssystemet i Sverige

Vill du bli mer bekant med grundläggande begrepp och få baskunskaper i området krisberedskap? På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats kan du läsa mer.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: sakerhetsenheten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 27 juni 2022