Kulturbidrag – bidrag till enstaka kulturarrangemang

Bidraget kan sökas av föreningar och studieförbund som anordnar offentliga program med kulturellt innehåll riktade till allmänheten. Sista ansökningsdag är 15 april och 15 oktober.

Bidragets syfte

Syftet med bidraget till enstaka kulturarrangemang är att stödja ett rikt och allsidigt utbud av kulturprogram i Tyresö som är öppet för kommunens invånare.

Vilka kan söka?

Bidrag till enstaka kulturarrangemang kan sökas av föreningar och studieförbund som anordnar offentliga program med kulturellt innehåll. Endast föreningar och studieförbund som bedriver verksamhet som huvudsakligen riktar sig till Tyresö kommuns medlemmar och har sin hemvist (eller sektion) i, eller i nära anslutning till Tyresö kommun, kan söka bidraget.

För att få söka kulturbidrag måste föreningen eller studieförbundet lämnat in de senaste fastställda föreningsuppgifterna (verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och ekonomisk redovisning).

Förutsatt att övriga villkor uppfylls kan även föreningar som inte är ideella söka bidraget.

Villkor

Bidraget beviljas till bidragsberättigade föreningar och studieförbund, för verksamhet som uppfyller bidragets syfte. Arrangemanget ska ha kulturellt innehåll för att vara bidragsberättigat. För bedömning av det kulturella innehållet är de vid var tid gällande nationella kulturpolitiska målen vägledande.

Arrangemanget ska vara offentligt, öppet och tillgängligt ur såväl ekonomiska som lokalmässiga aspekter för alla kommunens invånare, för att vara bidragsberättigat.

Föreningen och studieförbunden ska marknadsföra arrangemanget till kommunens medlemmar.

Kulturbidraget är avsett som en delfinansiering av kulturarrangemanget. Kultur- och fritidsnämnden bedömer storleken på bidraget på grundval av det kulturella värdet av arrangemanget, intäkternas storlek och uppgivna kostnader. Föreningar som anordnar kulturarrangemang riktade till barn och ungdom prioriteras.

Bidragsberättigade kostnader är exempelvis arvoden och gager (inklusive sociala avgifter), resor, traktamenten, information, lokalhyra, hyra för utrustning och liknande. Bidrag beviljas inte för kostnader som avser sådant kommunen erbjuder.

Kulturbidrag beviljas exempelvis inte för räntor, avskrivningar på instrument, inredning och utrustning eller kostnader för egna lokaler och liknande.

Kulturbidrag beviljas inte för föreningarnas och studieförbundens egna återkommande aktiviteter som kräver deltagaranmälan eller riktar sig övervägande till egna medlemmar.

Ansökan

Föreningen ansöker om bidraget elektroniskt via e-tjänst. Ansökan ska innehålla beskrivning av kulturarrangemanget, en kostnadskalkyl, finansiering, tidsplan samt sökt belopp. I ansökan ska entréavgifter och övriga intäkter anges samt om bidrag sökts från annat håll.

Om föreningen önskar att bidraget ska betalas ut i förskott så anges det i ansökan.

Ansökan kan göras två gånger per år och ska inlämnas via e-tjänst:

  • senast 15 april för perioden 1 juli – 31 december samma år
  • senast 15 oktober för perioden 1 januari – 30 juni året efter.

Redovisning

Föreningen redovisar bidraget för kommunen genom att fylla i anvisad e-tjänst. E‑tjänsten ska lämnas in till kommunen senast tre månader efter att arrangemanget slutfördes. Redovisningen ska innehålla en beskrivning av hur arrangemanget genomfördes, hur det uppfyllde sitt syfte och nådde den avsedda målgruppen, samt en ekonomisk redovisning.

Utbetalning

Pengarna betalas ut efter att föreningen lämnat in redovisningen och den har blivit godkänd av kultur- och fritidsnämnden, såvida inte kultur- och fritidsnämnden beslutat annat när ansökan om bidrag beviljades.

Sidan publicerad av: fritid@tyreso.se
Senast uppdaterad: 9 april 2024