Mångfaldsbidrag

Föreningar kan söka mångfaldsbidrag för att öka delaktigheten i Tyresös föreningsliv och göra det möjligt för fler att få en aktiv fritid.

Bidragets syfte

Syftet med mångfaldsbidraget är att stödja föreningars arbete med att inkludera och engagera underrepresenterade grupper i sin verksamhet, för att öka mångfalden och delaktigheten i föreningslivet samt möjliggöra att fler får en aktiv fritid.

Vilka kan söka?

Föreningar som både uppfyller kraven i de allmänna bestämmelserna och de villkor som gäller för mångfaldsbidraget.

Allmänna bestämmelser

Villkor

Bidraget beviljas till föreningar som uppfyller de allmänna bestämmelserna och för verksamhet som uppfyller bidragets syfte genom att inkludera och engagera underrepresenterade grupper i sin verksamhet.

Ansökan

Föreningen ansöker om bidraget via e-tjänst. Ansökan ska innehålla beskrivning av aktiviteten eller insatsen, vilken målgrupp den riktar sig till, vilket syfte insatsen eller aktiviteten har samt hur syftet planerar att uppnås, en kostnadskalkyl, finansiering samt sökt belopp. Om föreningen önskar att bidraget ska betalas ut i förskott så anges det i ansökan.

För att vara säker på att ansökan ska hinna beredas och behandlas av kultur- och fritidsnämnden behöver en fullständig ansökan vara inlämnad senast 6 veckor inför nästkommande nämndsammanträde.

Kultur- och fritidsnämndens möteskalender Länk till annan webbplats.

Redovisning

Föreningen redovisar bidraget för kommunen genom att fylla i anvisad e-tjänst. E‑tjänsten ska lämnas in till kommunen senast tre månader efter att projektet slutfördes. Redovisningen ska innehålla en beskrivning av aktiviteten/insatsen genomfördes, hur den uppfyllde sitt syfte och nådde den avsedda målgruppen, samt en ekonomisk redovisning.

Utbetalning

Pengarna betalas ut efter att föreningen lämnat in redovisningen och den blivit godkänd av kultur- och fritidsnämnden, såvida inte kultur- och fritidsnämnden beslutat annat när ansökan om bidrag beviljades.

Sidan publicerad av: fritid@tyreso.se
Senast uppdaterad: 9 april 2024