Projektbidrag

Projektbidraget ska bidra till utveckling, nysatsningar och förnyelse eller fungera som ett startbidrag för nybildad förening. Bidraget kan sökas löpande under året.

Bidragets syfte

Syftet med projektbidraget är att möjliggöra utveckling, nysatsningar och förnyelse hos befintliga och nya verksamheter/föreningar. Projektbidraget kan även beviljas som ett startbidrag till nybildad förening.

Vilka kan söka?

Föreningar som både uppfyller kraven i de allmänna bestämmelserna och de villkor som gäller för projektbidrag.

Allmänna bestämmelser

Villkor

Bidraget beviljas till föreningar som uppfyller de allmänna bestämmelserna och för verksamhet som uppfyller bidragets syfte.

Projektet är tidsbegränsat och beviljas endast som ett engångsbelopp.

Ansökan

Föreningen ansöker om bidraget via e-tjänst. Ansökan ska innehålla beskrivning av projektet, dess syfte, dess målgrupp, kostnadskalkyl, finansiering samt sökt belopp.

Om föreningen önskar att bidraget ska betalas ut i förskott så anges det i ansökan.

För att vara säker på att ansökan ska hinna beredas och behandlas av kultur- och fritidsnämnden behöver en fullständig ansökan vara inlämnad senast 6 veckor inför nästkommande nämndsammanträde.

Kultur- och fritidsnämndens möteskalender Länk till annan webbplats.

Redovisning

Föreningen redovisar bidraget för kommunen genom att fylla i anvisad e-tjänst. E-tjänsten ska lämnas in till kommunen senast tre månader efter att projektet slutfördes. Redovisningen ska innehålla en beskrivning av hur projektet genomfördes, projektets resultat, hur projektet uppfyllde sitt syfte och nådde den avsedda målgruppen, samt en ekonomisk redovisning.

Utbetalning

Pengarna betalas ut efter att föreningen lämnat in redovisningen och den blivit godkänd av kultur- och fritidsnämnden, såvida inte kultur- och fritidsnämnden beslutat annat när ansökan om bidrag beviljades.

Sidan publicerad av: fritid@tyreso.se
Senast uppdaterad: 9 april 2024