Lokalt aktivitetsstöd (Lok)

Aktivitetsstödet är till för att föreningarna ska kunna erbjuda ett stort och varierat utbud av barn- och ungdomsaktiviteter. Sista ansökningsdagar för att söka lokalt aktivitetsstöd är 25 augusti och 25 februari. Du ansöker via Aktivitetskort på nätet (ApN).

Ansök via Aktivitetskort på Nätet (ApN)

Närvarorapportering och ansökan ska ske via Aktivitetskort på Nätet (ApN). Det är ett internetbaserat program som förenklar föreningars tillvägagångssätt att ansöka om Lokalt aktivitetsstöd (Lok).

Komma igång med ApN

Steg 1

Utse en eller flera föreningsadministratörer för din förening. Föreningsadministratör är den/de som är huvudansvarig för föreningen och ansvarar för att aktivitetsredovisningen sköts på ett riktigt sätt i föreningen.

Föreningsadministratörernas uppgifter är att:

  • Skapa användare åt nya ledare
  • Skapa närvarokort för föreningens träningsgrupper
  • Koppla ledare till närvarokort
  • Godkänna föreningens sammanställning för att ansöka om bidrag (oftast två gånger per år)

Ledare som ska registrera närvaro tar kontakt med sin föreningsadministratör (ofta er kanslist, om ni har sådan) för att få ett användarnamn och lösenord.

Steg 2

Skicka e-post till fritid@tyreso.se med föreningsadministratörens namn, e-post, telefonnummer och 10-siffriga personnummer för att få ett användarnamn till ApN.

Steg 3

När du har fått ett användarnamn går du in på ApN inloggningssida
https://aktivitetskort.se/tyreso Länk till annan webbplats.
Där klickar du på knappen "Glömt lösenord" och följer instruktionerna. Då får du en länk till din epost och kan skapa ditt lösenord.

Bidragets syfte

Syftet är att föreningarna ska kunna erbjuda ett stort och varierat utbud av aktiviteter. Bidraget ska stimulera barn- och ungdomsaktiviteter. Bidraget utgörs av ett fastställt belopp som beviljas per deltagare som medverkar i sammankomster som sker i föreningens regi. Bidragsbeloppet per deltagartillfälle beslutas av kultur- och fritidsnämnden.

Vilka kan söka?

Föreningar som både uppfyller kraven i de allmänna bestämmelserna och de villkor som gäller för lokalt aktivitetsstöd.

Allmänna bestämmelser

– utdrag ur kulturnämndens riktlinjer för stöd till föreningar och studieförbund.

Villkor

Bidrag utgår för de individuellt anslutna föreningsmedlemmarna i åldern från det år barnet/ungdomen fyller 7 år till och med det året ungdomen fyller 20 år, vilka har betalt föreningens årsavgift och som har deltagit i sammankomster som uppfyller följande krav:

  • Sammankomsten ska vara en ledarledd gruppaktivitet, som ska pågå i minst 60 minuter och innehålla minst en gemensam samling och avslutning.
  • En ansvarig ledare som är minst 13 år ska närvara under hela sammankomsten.
  • Minst tre deltagare i den ålder som anges i stycket ovan (utöver ledaren) ska delta i sammankomsten.
  • Ledare i åldern 13–20 år är också bidragsberättigade.
  • Aktiviteten som genomförs under sammankomsten ska överensstämma med föreningens verksamhet och idé och ska alltid fungera enligt demokratiska principer och värderingar samt aktivt motverka all form av diskriminering, kränkande behandling och kriminell verksamhet.
  • En bidragsberättigad deltagare får endast tillgodoräkna sig en sammankomst per dag inom samma förening, med undantag för föreningar som bedriver verksamhet genom olika sektioner (främst idrottsföreningar).

Ansökan

Ansökan grundar sig på deltagar- och närvarostatistik som rapporteras till kommunen via anvisat system. I och med inlämnandet av deltagar- och närvarostatistiken till kommunen, intygar föreningen att uppgifterna är riktiga.

Bidragsansökan för sammankomster under perioden 1 januari–30 juni ska vara kommunen tillhanda senast 25 augusti samma år och motsvarande ansökan för 1 juli–31 december senast 25 februari året efter.

Kultur- och fritidsnämnden förbehåller sig rätten att besluta om reducering av bidraget eller att avslå ansökan om bidrag i sin helhet om den inte inkommit i tid.

För att erhålla bidraget trots att ansökan inte inkommit till kommunen i tid behöver föreningen ansöka om dispens för försenad ansökan hos kommunen. För mer information om förfarandet vid försenad ansökan om lokalt aktivitetsstöd, kontakta enheten för kultur, friluft och föreningsstöd, se kontaktkortet högst upp på sidan.

Redovisning

Redovisningen sker i och med att föreningarna rapporterar deltagar- och närvarostatistik till kommunen, vilket görs i samband med ansökan.

Utbetalning

För sammankomster 1 januari–30 juni sker utbetalning i september samma år. För sammankomster 1 juli–31 december sker utbetalning i mars året efter. Om en sektion (eller liknande) bildat ny förening under pågående redovisningsperiod utgår lokalt aktivitetsstöd till moderföreningen för de sammankomster som den nya föreningen genomfört. Kultur- och fritidsnämnden förutsätter att moderföreningen och den nya föreningen träffar uppgörelse om fördelning av erhållna bidrag.

Sidan publicerad av: fritid@tyreso.se
Senast uppdaterad: 6 september 2023