23 april 2024

Tyresövägen: Omlagda körvägar trafikplats Bäverbäcken

Omlagda körvägar och nya in- och utfarter på Tyresövägen mellan korsningen med Bollmoravägen och Petterboda.

Uppdatering 26 april, kl. 13.00:
Det nya provisoriska fartgupp som finns vid övergångsstället öster om bron över den nya gång- och cykeltunneln, var inledningsvis för brant. Trafikguppet har nu åtgärdats och blivit mer utjämnat.

Fartguppet ska bidra till att farten sänks på sträckan och förhoppningsvis få fler bilister att uppmärksamma trafikljusen. Det ökar säkerheten för både oskyddade trafikanter och de som arbetar på vägarbetsplatsen.

Aktuella trafikomläggningar vid trafikplats Bäverbäcken:

  • Motortrafik på Tyresövägen leds om över den nya gång- och cykeltunneln.
  • In- och utfart mot Siklöjevägen öppnas upp i höjd med golfrondellen.
  • Infart till golfbana flyttas från golfrondellen till Bäverbäcksvägen från korsningen Bollmoravägen-Tyresövägen.
  • Endast ett körfält är öppet i vardera riktning på Bollmoravägen mellan Siklöjevägen och Tyresö centrum, för att lämna plats åt arbeten i korsningen Bollmoravägen-Siklöjevägen.
  • Öster om bron över den nya gång- och cykeltunneln (mellan golfrondellen och Petterboda), finns ett nytt fartgupp vid det provisoriska övergångsstället. Både fartgupp och övergångsställe är kvar på platsen så länge arbetet med den här etappen pågår.

Gång- och cykeltrafikanter påverkas inte av dessa omläggningar.

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 26 april 2024