Tyresövägen - Trafikplats Bäverbäcken

Vi bygger ut och om Tyresövägen, mellan cirkulationsplatsen golfrondellen och korsningen med Bollmoravägen. Vi kallar det trafikplats Bäverbäcken. Sträckan ska få bättre framkomlighet och bli mer trafiksäker.

Visionsbild över ombyggd cirkulationsplats

Under loppet av några år kommer flera åtgärder att göras för att förbättra framkomligheten för alla trafikslag på den här delen av Tyresövägen. Sträckan ska också göras mer trafiksäker för gångtrafikanter, cyklister och resande med kollektivtrafik. Därför byggs bland annat en tunnel under vägen och nya gång- och cykelvägar. Även Bäverbäcksvägen och Siklöjevägen får nya gång- och cykelvägar.

Detta ska göras

  • Ny gång- och cykeltunnel under Tyresövägen öster om golfrondellen.
  • Ombyggnad av golfrondellen.
  • Nya väderskyddade busshållplatser öster om golfrondellen.
  • Breddning av Tyresövägen mellan golfrondellen och korsningen med Bollmoravägen.
  • Ny gång- och cykelbana längs med Siklöjevägen till nya tunneln.
  • Ombyggnad av korsningen Bollmoravägen/Tyresövägen med gång- och cykelpassage och trafiksignal som prioriterar kollektivtrafik och cykel.
  • Ombyggnad av korsningen Bollmoravägen/Siklöjevägen med till exempel gång- och cykelpassage.
  • Gång- och cykelväg på båda sidor av Bäverbäcksvägen.
Arbetena markerade i karta

Klicka på bilden för att se detaljer i byggnationen.

Framkomlighet under hela byggtiden

Arbetena kommer att göras i etapper till och med 2024. Arbetena är planerade för att kunna genomföras med framkomlighet för trafiken under hela byggperioden. Arbetena utförs av Tyresö kommun i samarbete med JM Entreprenad.

Tyresövägen

Gång- och cykelvägen längs med Tyresövägen är avstängd, från Wättinge gårdsväg och till efter rackethallen. Skyltar visar gående och cyklister alternativa vägar.

Se karta för hur du kan gå och cykla genom området , 239.1 kB.

Busshållplatsen Bäverbäcken stängs av

Från midsommar kommer bussarna inte längre stanna på hållplats Bäverbäcken (båda riktningarna). Stationen kommer hållas stängd tillsvidare under byggtiden.

Bäverbäcksvägen

Bäverbäcksvägen 1 – 4 är en byggarbetsplats, avstängd med grindar och stängsel i båda riktningar. Den här delen av Bäverbäcken förväntas vara avstängd till och med slutet av 2024.

In-och utfart till byggarbetsplatsen går via Bäverbäcksvägen 4.

In-och utfart från Tyresövägen till Tyresö Golfklubb samt Bäverbäcksvägen 6 - 16 är öppen som vanligt.

Siklöjevägen vid OK/Q8

Ett körfält på Siklöjevägen är avstängt vid OK/Q8. Samma sträcka är enkelriktad med färdriktning från väst till öst. Gående och cyklister hänvisas till befintlig GC-bana på andra sidan av Siklöjevägen.

Bollmoravägen

Avstängningar och markarbeten sker på befintlig gräsyta på båda sidor av Bollmoravägen vid korsningen söder om Tyresövägen.

Karta över området med avstängd yta markerad.

Gul yta visar områden avstängt för arbeten

Bostadsbygge kommer att göras parallellt

Samtidigt som Tyresövägen utvecklas ut kommer det även att byggas hus inom det område som kallas Bäverbäcken, det vill säga norr om golfrondellen. 170 nya lägenheter fördelade på åtta hus ska byggas och golfen ska få nya ändamålsenliga lokaler. Detaljplanen har vunnit laga kraft, men det är ännu inte bestämt exakt när bostäderna ska börja byggas.

Se detaljplan för Bäverbäcken

Så här kommer det att se ut

Se filmer nedan på hur det färdiga resultatet kommer att se ut:

Frågor och svar om bygget av trafikplats Bäverbäcken

En planskild lösning – där biltrafiken är skild från gångar och cyklister - behövs för att få en hög trafiksäkerhet. Bästa sättet att skapa en sådan på den här platsen är att bygga en tunnel för gång- och cykeltrafik under vägen.

Det går inte att bygga en gång- och cykelbro, eftersom det kräver mycket mer plats än det som finns tillgängligt i området. En bro är inte heller särskilt tillgängligt.

Det går inte heller att gräva ner Tyresövägen för att skapa en planskild lösning för biltrafiken, eftersom det också kräver mer plats än som finns tillgängligt i området. Det skulle dessutom vara mycket dyrt och innebära stora problem vid till exempel ett skyfall.

Tunneln behöver anläggas nu, innan husen inom östra Bäverbäcken (vid golfanläggningen) byggs. Kommunen behöver kunna nyttja den privata marken som är planerad för bostäderna, för att kunna genomföra själva byggnationen samt kunna leda om trafiken och ha bibehållen framkomlighet under byggperioden.

Prenumerera på denna webbsida för aktuell information

Om du vill följa utveckligen av trafikplats Bäverbäcken och få upppdateringar inför nya och eventuellt trafikstörande arbeten, kan du prenumerera på denna webbsida. Ange din e-postadress nedan för att prenumerera på webbsidan. Då får du ett e-postmeddelande varje gång en viktig uppdatering görs.

OBS! När du anmält dig till prenumeration kommer du inom några minuter att få ett meddelande där du får ge ditt samtycke till prenumerationen. Om du inte fått detta mejl, kolla din skräp-mapp, då mejlet kan ha fastnat där alternativt mejla till info@tyreso.se för att felanmälan. Du ger ditt samtycke genom att klicka på länken, som för dig tillbaka till denna sida.

Hantera prenumeration
Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 9 september 2022