Tyresövägen – Trafikplats Bäverbäcken

Vi bygger ut och om Tyresövägen, mellan cirkulationsplatsen golfrondellen och korsningen med Bollmoravägen. Vi kallar det trafikplats Bäverbäcken. Sträckan ska få bättre framkomlighet och bli mer trafiksäker. Parallellt i projektet förbereder vi även för bostadsområde Bäverbäcken. Klart hösten 2024.

Visionsbild över ombyggd cirkulationsplats

Pågående arbeten i projektet

 • Arbete med infrastruktur (vatten och avlopp, belysning, el och dagvattenhantering) till nytt bostadsområde.
 • Ny gång- och cykeltunnel under Tyresövägen öster om golfrondellen.
 • Ombyggnad av golfrondellen.
 • Nya väderskyddade busshållplatser öster om golfrondellen.
 • Breddning av Tyresövägen mellan golfrondellen och korsningen med Bollmoravägen.
 • Ny gång- och cykelbana längs med Siklöjevägen till nya tunneln.
 • Ombyggnad av korsningen Bollmoravägen/Tyresövägen med gång- och cykelpassage och trafiksignal som prioriterar kollektivtrafik och cykel.
 • Ombyggnad av korsningen Bollmoravägen/Siklöjevägen med till exempel gång- och cykelpassage.
 • Gång- och cykelväg på båda sidor av Bäverbäcksvägen.

Arbeten med infrastruktur och finplanering beräknas vara klara hösten 2024.

Inhägnade arbetsområden:

Blå yta - Avstängda ytor

Aktuella trafikomläggningar:

Inte möjligt att svänga vänster i korsningen Tyresövägen - Bollmoravägen - Bäverbäcksvägen

För att förbättra trafikflödet och minska risk för omfattande köbildning under tiden ett körfält är avstängt går det inte att svänga vänster från Tyresövägen i korsningen med Bollmoravägen och Bäverbäcksvägen.

Högersväng är fortfarande möjlig så du som kör på Tyresövägen och ska

 • mot Bollmoravägen i riktning från Tyresö Strand, hänvisas att vända i rondellen vid Bollmora allé
 • mot Bäverbäcksvägen (golfbanan) i riktning från Stockholm, hänvisas att vända i "golfrondellen".

Gång- och cykeltrafik påverkas inte av omläggningarna.

Se trafikanordningsplaner för detaljerad information:

Trafikanordningsplan Tyresövägen - Bollmoravägen (reviderad)

Trafikanordningsplan Tyresövägen "golfrondellen"

Del av Siklöjevägen avstängd under sommaren

Del av Siklöjevägen stängs av under sommaren på grund av arbeten med schakt- VA- och sprängningsarbeten. Avstängningen påverkar framkomligheten:

 • In- och utfart Siklöjevägen vid Bollmoravägen är avstängd. Motortrafikanter till/från Siklöjevägen hänvisas till korsningen vid "golfrondellen".
 • "Golfrondellen" är öppen sedan 8 juli och det går återigen att svänga vänster från Siklöjevägen till Tyresövägen, samt från Tyresövägen till Siklöjevägen.

Gång- och cykeltrafik påverkas inte av omläggningarna.

Se trafikanordningsplan för detaljerad information:

Trafikanordningsplan Bollmoravägen - Siklöjevägen

Farthinder för ökad säkerhet

Mellan "golfrondellen" och Petterboda, öster om bron över den nya gång- och cykeltunneln, finns ett provisoriskt övergångsställe med fartgupp och trafikljus. Fartgupp, trafikljus och övergångsställe är kvar på platsen så länge arbetet med den här etappen av Tyresövägen pågår.

Fartguppet ska bidra till att farten sänks på sträckan och förhoppningsvis få fler bilister att uppmärksamma trafikljusen. Det ökar säkerheten för både oskyddade trafikanter och dem som arbetar på vägarbetsplatsen.

Se trafikanordningsplaner för detaljerad information:

Trafikanordningsplan (Tyresövägen gång- och cykeltunnel)

Så här kommer det att se ut

Se översiktsbild och filmer nedan på hur det färdiga resultatet kommer att se ut:

Arbetena markerade i kartaFörstora bilden

Klicka på bilden för att se detaljer i byggnationen.

Framkomlighet under hela byggtiden

Arbetena kommer att göras i etapper till och med slutet av 2024. Arbetena är planerade för att kunna genomföras med framkomlighet för trafiken under hela byggperioden. Arbetena utförs av Tyresö kommun i samarbete med JM Entreprenad.

Tyresövägen

Gång- och cykelvägen längs med Tyresövägen är avstängd, från Wättinge gårdsväg och till efter rackethallen. Skyltar visar gående och cyklister alternativa vägar.

Busshållplatsen Bäverbäcken stängs av

Stationen kommer hållas stängd tillsvidare under byggtiden.

Bäverbäcksvägen

Motortrafik: In-och utfart till Tyresö Golfklubb sker via korsningen Bollmoravägen/Tyresövägen.

Siklöjevägen vid OK/Q8

Det är begränsad framkomlighet på Siklöjevägen. Gående och cyklister hänvisas till befintlig gång- och cykelbana på Siklöjevägen.

Bollmoravägen

Avstängningar och markarbeten sker på befintlig gräsyta på båda sidor av Bollmoravägen vid korsningen söder om Tyresövägen. Arbeten med vatten- och avloppsledningar, begränsar framkomligheten.

Frågor och svar om bygget av trafikplats Bäverbäcken

Infrastruktur och finplanering beräknas vara färdigt hösten 2024. Här efter kommer bostadsutvecklarna bygga hus och finplanera sina tomter.

En planskild lösning – där biltrafiken är skild från gångar och cyklister – behövs för att få en hög trafiksäkerhet. Bästa sättet att skapa en sådan på den här platsen är att bygga en tunnel för gång- och cykeltrafik under vägen.

Det går inte att bygga en gång- och cykelbro, eftersom det kräver mycket mer plats än det som finns tillgängligt i området. En bro är inte heller särskilt tillgänglig.

Det går inte heller att gräva ner Tyresövägen för att skapa en planskild lösning för biltrafiken, eftersom det också kräver mer plats än som finns tillgängligt i området. Det skulle dessutom vara mycket dyrt och innebära stora problem vid till exempel ett skyfall.

Tunneln behöver anläggas nu, innan husen inom östra Bäverbäcken (vid golfanläggningen) byggs. Kommunen behöver kunna nyttja den privata marken som är planerad för bostäderna, för att kunna genomföra själva byggnationen samt kunna leda om trafiken och ha bibehållen framkomlighet under byggperioden.

Prenumerera på denna webbsida för aktuell information

Om du vill följa utvecklingen av trafikplats Bäverbäcken och få uppdateringar inför nya och eventuellt trafikstörande arbeten, kan du prenumerera på denna webbsida. Ange din e-postadress nedan för att prenumerera på webbsidan. Då får du ett e-postmeddelande varje gång en viktig uppdatering görs.

OBS! När du anmält dig till prenumeration kommer du inom några minuter att få ett meddelande där du får ge ditt samtycke till prenumerationen. Om du inte fått detta mejl, kolla din skräpmapp, då mejlet kan ha fastnat där, alternativt mejla till info@tyreso.se för att felanmäla. Du ger ditt samtycke genom att klicka på länken, som för dig tillbaka till denna sida.

Hantera prenumeration
Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 11 juli 2024