17 november 2023

Sandvägen­ – byte av VA-ledningar

Med beräknad start 2024-01-08 (framflyttat från december 2023) påbörjar vi arbetet med att byta ut äldre VA-ledningar samt förlägga en dagvattenledning under Sandvägen från Lindalsvägen norrut ner till Månvägen. Arbetet beräknas hålla på i fem månader.

När arbetena är klara justerar vi vägen och dikena samt lägger på ny asfalt (beroende på väderlek och temperatur kan detta behövas skjutas på).

Förbered dig så här

Vattnet kommer att behöva stängas av dagligen mellan minst 08.30 till 14.30. Vi rekommenderar därför att ni tappar upp vatten för dagsbehov. När vi sätter på vattnet igen kan det vara missfärgat. Det är inget farligt, men man kan behöva spola ur ledningarna en stund innan vattnet blir klart igen. Om vattnet är missfärgat kan det även missfärga tvätt, varför vi rekommenderar att tvätta kvällstid när vattnet klarnat.

Framkomlighet under byggtiden

Under tiden arbetet utförs avråder vi fastighetsägare från att planera in större arbeten dagtid eftersom vi kommer att behöva ha framkomlighet för entreprenadmaskiner.

Sandvägen kommer att vara avstängd för genomfart under hela byggtiden. Vi kommer inte att kunna garantera passage förbi arbetsplatsen för gående och av säkerhetsskäl avråder vi från passage dagtid när vi arbetar.

Vägen kommer schaktas upp för arbetet med start från Lindalsvägen och slut vid Månvägen. Schaktgropen återfylls och vägen blir farbar löpande. Inför passering av infarter meddelar vi berörda fastighetsägare.

Provisoriska avfallskärl samt provisoriska brevlådor

Det kommer att upprättas provisoriska avfallskärl samt provisoriska brevlådor när arbetet når/passerar Movägen. Mer information om detta kommer längre fram i projektet.

Arbetet sker på kommunal mark nära tomtgräns

Vi gräver och lägger ned ledningar på kommunens mark men i anslutning till privata tomter. Har du, eller tror att du har, anläggningar (staket, murar, plattor) på kommunal mark vill vi att ni kontaktar oss i god tid för en dialog om hur vi ska gå till väga när vi kommer till din fastighet. Tyresö kommun tar inget ansvar för privata egendomar på kommunal mark. Om vi av någon anledning måste gå in och arbeta på privat mark så återställer vi i möjligaste mån till befintligt skick i samråd med fastighetsägare.


Förberedande arbeten påbörjas inom kort och dessa kan innefatta bland annat utsättningar av tomtgränser från en underentreprenör till VA-enheten. Efter utsättning av tomtgränser behöver ni själva kontrollera att eventuella anläggningar som staket, markplattor och växtlighet finns inom er egen fastighetsgräns och inte på kommunal mark. Skulle någon anläggning eller växtlighet vara uppförd på kommunal mark behöver ni kontakta oss.

Om hantering av dagvatten

Hantering av serviser, ledningar och dagvattenhantering inne på fastigheten är helt och hållet fastighetsägarens ansvar. Här under finns det råd och tips om privata VA-anläggningar inne på fastighet:

Ta hand om ditt ledningsnät Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om vatten och avlopp vid ny- eller ombygge

Ur miljö- och klimatsynpunkt är det bästa för att hantera dagvatten att behålla många gröna ytor, leda bort takdagvatten via utkastare till fastighetens gräsmattor (där är det möjligt utan att medföra skada för omgivningen) och att nyttja vattnet genom att samla det i regnvattentunnor för bevattning med mera. Mycket grönska och träd är bra för biologisk mångfald samt reglerar temperaturen vid värmeböljor.

Stort tack på förhand för överseende och samarbete under byggtiden!

Mer information eller frågor

För löpande information se tyreso.se/pagaendearbeten.

Har du frågor eller funderingar, tveka inte att höra av dig via e-post till arbetsledare Leif Boström, vatten@tyreso.se

Karta över arbetsområdet

Karta över arbetsområdet

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 17 november 2023