Bygga nytt och bygga till

Att bygga något nytt eller bygga till kräver ofta bygglov som du behöver ansöka om. Om det är en attefallsåtgärd behövs istället ett startbesked som du behöver anmäla. Vad vill du göra?

Bygga nytt småhus

Att bygga ett nytt hus kräver bygglov. Börja med att undersöka vad du får göra på din tomt, enligt den detaljplan som gäller för området.

Vad står i detaljplanen?

I den detaljplan som gäller för området där du vill bygga står vad du får göra. Till exempel anger detaljplanen storlek på byggnader, antal våningar eller hur nära tomtgränsen du får bygga.

Du hittar detaljplanen för din fastighet i kommunens webbkarta. Gör så här:

 1. Gå in i webbkartan
 2. Ange adress eller fastighetsbeteckning
 3. Välj "gällande detaljplaner" under Bygga och bo.
 4. Klicka på adressen (sökresultatet) till vänster
 5. Välj "Visa detaljplanekartan" i rutan som kommer upp.
 6. Tänk på att planbeskrivningen och plankartan är pdf-filer som öppnas i nytt fönster.

Webbkartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälp att tolka detaljplanekartan

Finns det strandskydd?

Om ditt hus ligger nära vattnet, kan det innebära att du inte får bygga på grund av strandskydd. Kontakta kommunens servicecenter för att få reda om din fastighet omfattas av strandskydd.

Servicecenter
08-578 291 00
servicecenter@tyreso.se

Läs mer om strandskydd

När du ansöker om bygglov behöver du skicka med ett antal handlingar. Läs mer om dem nedan och förbered dem innan du påbörjar din ansökan. Titta på exempelritningarna för att få en uppfattning om hur dina handlingar ska se ut.

Exempelritningar

Exempel för nybyggnad av småhus 

Handlingar och ansökan

Situationsplan ska redovisas på en fullständig nybyggnadskarta, du ska:

 • rita in ny byggnad med avstånd till närliggande fastighetsgränser, två stycken måttsättningar.
 • redovisa måtten vinkelrätt från fastighetsgräns och bestäm husets placering genom att måtten möts i ett av den tillkommande byggnadens hörn.
 • ange plushöjd färdigt golv (+FG).
 • redovisa infart, murar, plank, terrängtrappor och slänter.
 • redovisa parkeringsplatser.

Beställ kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utdraget med tillhörande text får inte förvanskas. Beställ kartan i tid, den ska vara aktuell.

I fasadritningen ska du redovisa:

 • alla fasader med väderstreck i skala 1:100.
 • befintliga och blivande marklinjer fram till tomtgräns alternativt till den punkt linjerna möts. Ange om marknivåerna inte ändras.
 • befintliga och blivande marknivåer inklusive byggnation och slänter fram till tomtgräns.
 • fasadmaterial och kulör, samt takmaterial och kulör.

I planritningen ska du redovisa:

 • alla våningsplan i skala 1:100.
 • alla utvändiga planmått, även bygglovspliktiga skärmtak, altaner, balkonger och trädäck.
 • rumsfunktioner, fast inredning och tillgänglighetsanpassning.
 • sektionsmarkeringar.

I sektionsritningen ska du ange:

 • taklutning (grader) och rumshöjd.
 • plushöjd färdigt golv (+FG).
 • nockhöjd och byggnadshöjd.
 • markens höjd, ny marknivå och befintlig marknivå.

I markplaneringsritningen ska du redovisa:

 • markuppfyllnader och schaktningar i skala 1:200.
 • fastighets infart, parkering, eventuella murar, plank, terrängtrappor och slänter.
 • hantering av dagvatten.

Du behöver anmäla en kontrollansvarig för ditt bygge. Du kan hitta en certifierad kontrollansvarig på Boverkets webbplats.

Hitta certifierad kontrollansvariglänk till annan webbplats

Anmäl kontrollansvariglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

När du ordnat alla nödvändiga handlingar är du redo att söka bygglov. Det finns två sätt att söka - via Mittbygge eller via blankett. I Mittbygge kan du signera din ansökan digitalt.

Ansök om bygglov via Mittbyggelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (kräver e-legitimation)

Ansök via blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skicka gärna med fotografier då det underlättar handläggningen. I vissa fall kan det behövas fler handlingar för att få beslut om bygglov.  

Bygga komplementbyggnad

Att bygga en komplementbyggnad, till exempel nytt fristående garage, förråd eller ny carport kräver bygglov. Börja med att undersöka vad du får göra på din tomt, enligt den detaljplan som gäller för området.

Vad står i detaljplanen?

I den detaljplan som gäller för området där du vill bygga står vad du får göra. Till exempel anger detaljplanen storlek på byggnader, antal våningar eller hur nära tomtgränsen du får bygga.

Du hittar detaljplanen för din fastighet i kommunens webbkarta. Gör så här:

 1. Gå in i webbkartan
 2. Ange adress eller fastighetsbeteckning
 3. Välj "gällande detaljplaner" under Bygga och bo.
 4. Klicka på adressen (sökresultatet) till vänster
 5. Välj "Visa detaljplanekartan" i rutan som kommer upp.
 6. Tänk på att planbeskrivningen och plankartan är pdf-filer som öppnas i nytt fönster.

Webbkartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälp att tolka detaljplanekartan

Finns det strandskydd?

Om ditt hus ligger nära vattnet, kan det innebära att du inte får bygga på grund av strandskydd. Kontakta kommunens servicecenter för att få reda om din fastighet omfattas av strandskydd.

Servicecenter
08-578 291 00
servicecenter@tyreso.se

Läs mer om strandskydd

När du ansöker om bygglov behöver du skicka med ett antal handlingar. Läs mer om dem nedan och förbered dem innan du påbörjar din ansökan. Titta på exempelritningarna för att få en uppfattning om hur dina handlingar ska se ut.

Exempelritning

Ritningar för nybyggnad av garage (och förråd)

Handlingar och ansökan

Situationsplan ska redovisas på en förenklad nybyggnadskarta, du ska:

 • rita in ny byggnad med avstånd till närliggande fastighetsgränser, två stycken måttsättningar.
 • redovisa måtten vinkelrätt från fastighetsgräns och bestäm husets placering genom att måtten möts i ett av den tillkommande byggnadens hörn.
 • ange plushöjd färdigt golv (+FG).
 • redovisa infart, murar, plank, terrängtrappr och slänter.
 • redovisa parkeringsplatser.

Beställ kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utdraget med tillhörande text får inte förvanskas. Beställ kartan i tid, den ska vara aktuell.

I fasadritningen ska du redovisa:

 • alla fasader med väderstreck i skala 1:100.
 • befintliga och blivande marklinjer fram till tomtgräns alternativt till den punkt linjerna möts. Ange om marknivåerna inte ändras.
 • befintliga och blivande marknivåer inklusive byggnation och slänter fram till tomtgräns.
 • fasadmaterial och kulör, samt takmaterial och kulör.

I planritningen ska du redovisa:

 • alla våningsplan i skala 1:100.
 • alla utvändiga planmått, även bygglovspliktiga skärmtak, altaner, balkonger och trädäck.
 • rumsfunktioner, fast inredning och tillgänglighetsanpassning.
 • sektionsmarkeringar.

I sektionsritningen ska du ange:

 • taklutning (grader) och rumshöjd.
 • plushöjd färdigt golv (+FG).
 • nockhöjd och byggnadshöjd.
 • markens höjd, ny marknivå och befintlig marknivå.

En kontrollplan är ett dokument som beskriver de kontroller som byggherren ska utföra i ett byggprojekt. Dokumentet är specifikt för varje bygglovsärende och kan se mycket olika ut.

Exempel på kontrollplan

När du ordnat alla nödvändiga handlingar är du redo att söka bygglov. Det finns två sätt att söka - via Mittbygge eller via blankett. I Mittbygge kan du signera din ansökan digitalt.

Ansök om bygglov via Mittbyggelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (kräver e-legitimation)

Ansök via blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skicka gärna med fotografier då det underlättar handläggningen. I vissa fall kan det behövas fler handlingar för att få beslut om bygglov.

Göra en tillbyggnad

Att göra en tillbyggnad kräver ofta bygglov. Börja med att undersöka vad du får göra på din tomt, enligt den detaljplan som gäller för området.

Vad står i detaljplanen?

I den detaljplan som gäller för området där du vill bygga står vad du får göra. Till exempel anger detaljplanen storlek på byggnader, antal våningar eller hur nära tomtgränsen du får bygga.

Du hittar detaljplanen för din fastighet i kommunens webbkarta. Gör så här:

 1. Gå in i webbkartan
 2. Ange adress eller fastighetsbeteckning
 3. Välj "gällande detaljplaner" under Bygga och bo.
 4. Klicka på adressen (sökresultatet) till vänster
 5. Välj "Visa detaljplanekartan" i rutan som kommer upp.
 6. Tänk på att planbeskrivningen och plankartan är pdf-filer som öppnas i nytt fönster.

Webbkartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälp att tolka detaljplanekartan

Finns det strandskydd?

Om ditt hus ligger nära vattnet, kan det innebära att du inte får bygga på grund av strandskydd. Kontakta kommunens servicecenter för att få reda om din fastighet omfattas av strandskydd.

Servicecenter
08-578 291 00
servicecenter@tyreso.se

Läs mer om strandskydd

När du ansöker om bygglov behöver du skicka med ett antal handlingar. Läs mer om dem nedan och förbered dem innan du påbörjar din ansökan. Titta på exempelritningarna för att få en uppfattning om hur dina handlingar ska se ut.

Exempelritningar 

Ritningar för tillbyggnad

Exempel på markplaneringsritning

Handlingar och ansökan

Situationsplan ska redovisas på en förenklad nybyggnadskarta, du ska:

 • rita in ny byggnad med avstånd till närliggande fastighetsgränser, två stycken måttsättningar.
 • redovisa måtten vinkelrätt från fastighetsgräns och bestäm husets placering genom att måtten möts i ett av den tillkommande byggnadens hörn.
 • ange plushöjd färdigt golv (+FG).
 • redovisa infart, murar, plank, terrängtrappr och slänter.
 • redovisa parkeringsplatser.

Beställ kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utdraget med tillhörande text får inte förvanskas. Beställ kartan i tid, den ska vara aktuell.

I fasadritningen ska du redovisa:

 • alla fasader med väderstreck i skala 1:100.
 • befintlig byggnad tillsammans med tillbyggnaden. Ange tydligt på ritningen vilken del som är tillbyggnad.
 • befintliga och blivande marklinjer fram till tomtgräns alternativt till den punkt linjerna möts. Ange om marknivåerna inte ändras.
 • befintliga och blivande marknivåer inklusive byggnation och slänter fram till tomtgräns.
 • fasadmaterial och kulör, samt takmaterial och kulör.

I planritningen ska du redovisa:

 • tillbyggnadens samtliga våningsplan i skala 1:100.
 • alla utvändiga planmått, även bygglovspliktiga skärmtak, altaner, balkonger och trädäck.
 • rumsfunktioner.
 • befintlig byggnad tillsammans med tillbyggnaden. Ange tydligt på ritningen vilken del som är tillbyggnad.

I sektionsritningen ska du ange:

 • taklutning (grader) och rumshöjd.
 • plushöjd färdigt golv (+FG).
 • markens höjd, ny marknivå och befintlig marknivå.

Sektionsritningen ska även visas i anslutning till den befintliga byggnaden.

En kontrollplan är ett dokument som beskriver de kontroller som byggherren ska utföra i ett byggprojekt. Dokumentet är specifikt för varje bygglovsärende och kan se mycket olika ut.

Exempel på kontrollplan

När du ordnat alla nödvändiga handlingar är du redo att söka bygglov. Det finns två sätt att söka - via Mittbygge eller via blankett. I Mittbygge kan du signera din ansökan digitalt.

Ansök om bygglov via Mittbyggelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (kräver e-legitimation)

Ansök via blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skicka gärna med fotografier då det underlättar handläggningen. I vissa fall kan det behövas fler handlingar för att få beslut om bygglov.  

Bygga Attefallshus

På en fastighet med en- eller tvåbostadshus kan du bygga så kallade Attefallshus. Det är en eller flera komplementbyggnader eller komplementbostadshus med en sammanlagd yta på 25 kvadratmeter. Ett Attefallshus eller gästhus som byggs på tomten och utrustas med sovplats och hygien- och matlagningsmöjligheter, ska betala en anläggningsavgift för VA. 

Läs mer om VA-anslutning och avgifter

Anmälan istället för bygglov

Att bygga ett Attefallshus kräver inte bygglov. Men du måste anmäla och få startbesked innan du börjar bygga. De handlingar och ritningar som du behöver lämna in är till stor del samma som vid en ansökan om bygglov. Läs mer om dem nedan och förbered dem innan du påbörjar din anmälan. Titta på exempelritningarna för att få en uppfattning om hur dina handlingar ska se ut.

Exempelritningar

Ritningar för komplementbyggnad

Handlingar och anmälan

Situationsplan ska redovisas på ett utdrag ur kartdatabas, du ska:

 • rita in ny komplementbyggnad med avstånd till närliggande fastighetsgränser, två stycken måttsättningar.
 • redovisa måtten vinkelrätt mot fastighetsgräns och bestäm tillbyggnadens placering, lämpligen genom att de två måtten möts i ett av den tillkommande byggnadens hörn.
 • uvändiga VA-ledningar och anslutningspunkt.

Beställ kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utdraget med tillhörande text får inte förvanskas. Beställ kartan i tid, den ska vara aktuell.

I fasadritningen ska du redovisa:

 • alla fasader med väderstreck i skala 1:100.
 • befintliga och blivande marklinjer fram till tomtgräns alternativt till den punkt linjerna möts. Ange om marknivåerna inte ändras.
 • befintliga och blivande marknivåer inklusive byggnation och slänter fram till tomtgräns.
 • fasadmaterial och kulör, samt takmaterial och kulör.

I planritningen ska du redovisa:

 • alla våningsplan i skala 1:100
 • alla utvändiga planmått.
 • rumsfunktioner och fast inredning
 • tillgänglighetsanpassning, om byggnaden ska användas som bostad.

I sektionsritningen ska du ange:

 • taklutning (grader) och rumshöjd.
 • plushöjd färdigt golv (+FG).
 • byggnadshöjd och nockhöjd från medelmarknivå invid byggnaden.

Konstruktionsritningen ska visa på ett snitt genom hela byggnaden, med uppbyggnad och dimensioner redovisade. Snittet ska vara från grunden till taket.

En kontrollplan är ett dokument som beskriver de kontroller som byggherren ska utföra i ett byggprojekt. Dokumentet är specifikt för varje bygglovsärende och kan se mycket olika ut.

Exempel på kontrollplan

När det gäller attefallsåtgärder kan du koppla ihop en ny avlopps­ledning med den som redan finns fastig­heten, som leder till kommunal huvud­ledning.

Vattenledningen (servisledningen) ska vara obruten från förbindelsepunkten (gränsen mellan kommunens och fastighetens ledningar) fram till vattenmätaren. Därför måste den nya komplementbyggnadens vattenledning dras vidare efter befintlig byggnads vattenmätare.

Anslutningsavgifter för Attefall vid kommunalt VA

När du ordnat alla nödvändiga handlingar är du redo att göra din anmälan. Det finns två sätt att göra det - via Mittbygge eller via blankett. I Mittbygge kan du signera din anmälan digitalt.

Anmäl via Mittbygge (kräver e-legitimation)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmäl via blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skicka gärna med fotografier då det underlättar handläggningen. I vissa fall kan det behövas fler handlingar för att få beslut.

Attefalltillbyggnad

På en fastighet med en- och tvåbostadshusmed kan du göra en tillbyggnad på 15 kvadratmeter bruttoarea - en så kallad Attefalltillbyggnad.

Anmälan istället för bygglov

Att göra en Attefalltillbyggnad kräver inte bygglov. Men du måste anmäla och få startbesked innan du börjar bygga. De handlingar och ritningar som du behöver lämna in är till stor del samma som vid en ansökan om bygglov. Läs mer om dem nedan och förbered dem innan du påbörjar din anmälan. Titta på exempelritningarna för att få en uppfattning om hur dina handlingar ska se ut.

Exempelritningar

Ritningar för komplementbyggnad

Handlingar och anmälan

Situationsplan ska redovisas på ett utdrag ur kartdatabas, du ska:

 • Rita in tillbyggnad med avstånd till närliggande fastighetsgränser, två stycken.
 • Redovisa måtten vinkelrätt mot fastighetsgräns och bestäm tillbyggnadens placering, lämpligen genom att måtten möts i ett av den tillkommande byggnadens hörn.

Beställ kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utdraget med tillhörande text får inte förvanskas. Beställ kartan i tid, den ska vara aktuell.

På fasadritningen ska du redovisa:

 • alla fasader med väderstreck i skala 1:100.
 • befintlig byggnad tillsammans med tillbyggnaden. Ange tydligt på ritningen vilken del som är tillbyggnad.
 • befintliga och blivande marklinjer fram till tomtgräns alternativt till den punkt linjerna möts. Ange om marknivåerna inte ändras.
 • befintliga och blivande marknivåer inklusive byggnation och slänter fram till tomtgräns.
 • fasadmaterial och kulör, samt takmaterial och kulör.

I planritningen ska du redovisa:

 • tillbyggnadens samtliga våningsplan i skala 1:100.
 • alla utvändiga planmått, även bygglovspliktiga skärmtak, altaner, balkonger och trädäck.
 • rumsfunktioner.
 • befintlig byggnad tillsammans med tillbyggnaden. Ange tydligt på ritningen vilken del som är tillbyggnad.

I sektionsritningen ska du ange:

 • Taklutning (grader) och rumshöjd.

Sektionsritningen ska även visas i anslutning till den befintliga byggnaden.

Konstruktionsritningen ska visa på ett snitt genom hela byggnaden, med uppbyggnad och dimensioner redovisade. Snittet ska vara från grunden till taket.

En kontrollplan är ett dokument som beskriver den kontroll som byggherren ska utföra i ett byggprojekt. Dokumentet är specifikt för varje ärende och kan se mycket olika ut.

Exempel på kontrollplan

När du ordnat alla nödvändiga handlingar är du redo att göra din anmälan. Det finns två sätt att göra det - via Mittbygge eller via blankett. I Mittbygge kan du signera din anmälan digitalt.

Anmäl via Mittbygge (kräver e-legitimation)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmäl via blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skicka gärna med fotografier då det underlättar handläggningen. I vissa fall kan det behövas fler handlingar för att få beslut.

Sidan publicerad av: Sea Kallin
Senast uppdaterad: 19 mars 2018
Upp