Bygga nytt och bygga till

Att bygga något nytt eller bygga till kräver ofta bygglov som du behöver ansöka om. Om det är en bygglovsbefriad attefallsåtgärd behöver du göra en anmälan och få startbesked innan du börjar. Vad vill du göra?

Bygga nytt hus

Att bygga ett nytt hus kräver bygglov. Börja med att undersöka vad du får göra på din tomt, enligt den detaljplan som gäller för området.

Läs byggnadsnämndens riktlinjer- Bygga i kuperad terräng

Vad står i detaljplanen?

I den detaljplan som gäller för området där du vill bygga står vad du får göra. Till exempel anger detaljplanen storlek på byggnader, antal våningar eller hur nära tomtgränsen du får bygga.

Du hittar detaljplanen för din fastighet i kommunens webbkarta. Gör så här:

 1. Gå in i webbkartan.
 2. Klicka i lagret "Gällande detaljplaner" under "Välj kartskikt" och sedan rubriken "Bygga och bo" i högerspalten.
 3. Sök adress eller fastighetsbeteckning i sökrutan i till vänster i kartvyn.
 4. Klicka på fastigheten i kartvyn för att få upp en informationsruta med länkar till planritning och webbsida om detaljplan.

Webbkartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälp att tolka detaljplanekartan

Finns det strandskydd?

Om ditt hus ligger nära vattnet, kan det innebära att du inte får bygga på grund av strandskydd. Kontakta kommunens servicecenter för att få reda om din fastighet omfattas av strandskydd.

Servicecenter
08-578 291 00
servicecenter@tyreso.se

Läs mer om strandskydd

När du ansöker om bygglov behöver du skicka med ett antal handlingar. Läs mer om dem nedan och förbered dem innan du påbörjar din ansökan. Titta på exempelritningarna för att få en uppfattning om hur dina handlingar ska se ut.

Exempelritningar

Exempel för nybyggnad av småhus 

Handlingar och ansökan

En tomtkarta - eller situationsplan som det ibland kallas - är en ritning som visar fastigheten (tomten), byggnaderna och omgivningen ovanifrån. På den ska du rita ut alla planerade förändringar och måttsätta dem för att vi ska förstå vad du planerar att göra. För att kunna göra en tomtkarta behöver du först beställa en nybyggnadskarta från oss på kommunen.

Beställ nybyggnadskartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kartutdraget med tillhörande text får inte förvanskas. Beställ kartan i tid, den ska vara aktuell.

På tomtkartan ska du sedan:

 • rita in ny byggnad med avstånd till närliggande fastighetsgränser, tre stycken måttsättningar.
 • redovisa måtten vinkelrätt från fastighetsgräns och bestäm husets placering genom att måtten möts i ett av den tillkommande byggnadens hörn.
 • ange plushöjd färdigt golv (+FG).
 • redovisa infart, murar, plank, terrängtrappor och slänter.
 • redovisa parkeringsplatser.

En fasadritning ska visa byggnadens fasader rakt framifrån. Vanligtvis har en byggnad fyra fasader, exempelvis en fasad mot söder, norr, öster och väster. Förutom den utvändiga väggen ska ritningen visa taket, fönster, dörrar, altaner, skorsten, trappor, ramper, takkupor med mera.

I fasadritningen ska du redovisa:

 • alla fasader med väderstreck i skala 1:100.
 • befintliga och blivande marklinjer fram till tomtgräns alternativt till den punkt linjerna möts. Ange om marknivåerna inte ändras.
 • befintliga och blivande marknivåer inklusive byggnation och slänter fram till tomtgräns.
 • fasadmaterial och kulör, samt takmaterial och kulör.

En planritning ska visa byggnaden ovanifrån med rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner, med mera. Varje våning ska visas separat.

I planritningen ska du redovisa:

 • alla våningsplan i skala 1:100.
 • alla utvändiga planmått, även bygglovspliktiga skärmtak, altaner, balkonger och trädäck.
 • rumsfunktioner, fast inredning och tillgänglighetsanpassning.
 • sektionsmarkeringar.

En sektionsritning ska visa en genomskärning (ett vertikalt snitt) av byggnaden från sidan. Den ska visa golv, bjälklag, tak, skorsten, med mera.

I sektionsritningen ska du ange:

 • taklutning (grader) och rumshöjd.
 • plushöjd färdigt golv (+FG).
 • nockhöjd och byggnadshöjd.
 • markens höjd, ny marknivå och befintlig marknivå.

En markplaneringsritning ska visa hur marken planeras med utfyllnader, schaktningar, murar och andra åtgärder.

I markplaneringsritningen ska du redovisa:

 • markuppfyllnader och schaktningar i skala 1:200.
 • fastighets infart, parkering, eventuella murar, plank, terrängtrappor och slänter.
 • hantering av dagvatten.

Du behöver anmäla en kontrollansvarig för ditt bygge. En kontrollansvarig har som uppgift att kontrollera och bestyrka att ditt bygge utförs som det ska. Du kan hitta en certifierad kontrollansvarig på Boverkets webbplats.

Hitta certifierad kontrollansvariglänk till annan webbplats

Blankett för anmälan om kontrollansvarig

När du ordnat alla nödvändiga handlingar är du redo att söka bygglov. Det finns två sätt att söka - via e-tjänsten Mittbygge eller via blankett. I Mittbygge söker du och signerar din ansökan digitalt. Just nu går det inte att logga in i e-tjänsten som företag. Om ett företag ska stå som sökande behöver du använda pappersblanketten.

Ansök om bygglov via Mittbyggelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (kräver e-legitimation)

Ansök via pappersblankett
( använd blanketten Ansökan om bygglov)

Skicka gärna med fotografier då det underlättar handläggningen. I vissa fall kan det behövas fler handlingar för att få beslut om bygglov.  

Vem skickas fakturan till?
Den person eller det företag som anges som sökande ska vara den som undertecknar ansökan. Som sökande är du betalningsansvarig och det är till den sökande som kommunens faktura för beslutet kommer att ställas. Om du vill att fakturamottagaren ska vara någon annan, behöver du bifoga en fullmakt som godkänner detta. Fullmakten ska skrivas under av både den sökande och den nya fakturamottagaren.

Bygga garage, förråd eller carport

Att bygga en komplementbyggnad, till exempel nytt fristående garage, förråd eller ny carport kräver bygglov. Börja med att undersöka vad du får göra på din tomt, enligt den detaljplan som gäller för området.

Vad står i detaljplanen?

I den detaljplan som gäller för området där du vill bygga står vad du får göra. Till exempel anger detaljplanen storlek på byggnader, antal våningar eller hur nära tomtgränsen du får bygga.

Du hittar detaljplanen för din fastighet i kommunens webbkarta. Gör så här:

 1. Gå in i webbkartan.
 2. Klicka i lagret "Gällande detaljplaner" under "Välj kartskikt" och sedan rubriken "Bygga och bo" i högerspalten.
 3. Sök adress eller fastighetsbeteckning i sökrutan i till vänster i kartvyn.
 4. Klicka på fastigheten i kartvyn för att få upp en informationsruta med länkar till planritning och webbsida om detaljplan.

Webbkartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälp att tolka detaljplanekartan

Finns det strandskydd?

Om ditt hus ligger nära vattnet, kan det innebära att du inte får bygga på grund av strandskydd. Kontakta kommunens servicecenter för att få reda om din fastighet omfattas av strandskydd.

Servicecenter
08-578 291 00
servicecenter@tyreso.se

Läs mer om strandskydd

När du ansöker om bygglov behöver du skicka med ett antal handlingar. Läs mer om dem nedan och förbered dem innan du påbörjar din ansökan. Titta på exempelritningarna för att få en uppfattning om hur dina handlingar ska se ut.

Exempelritning

Ritningar för nybyggnad av garage (och förråd)

Handlingar och ansökan

En tomtkarta - eller situationsplan som det ibland kallas - är en ritning som visar fastigheten (tomten), byggnaderna och omgivningen ovanifrån. På den ska du rita ut alla planerade förändringar och måttsätta dem för att vi ska förstå vad du planerar att göra. För att kunna göra en tomtkarta behöver du först beställa en förenklad nybyggnadskarta från oss på kommunen.

Beställ förenklad nybyggnadskartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kartutdraget med tillhörande text får inte förvanskas. Beställ kartan i tid, den ska vara aktuell.

På tomtkartan ska du sedan:

 • rita in ny byggnad med avstånd till närliggande fastighetsgränser, tre stycken måttsättningar.
 • redovisa måtten vinkelrätt från fastighetsgräns och bestäm husets placering genom att måtten möts i ett av den tillkommande byggnadens hörn.
 • ange plushöjd färdigt golv (+FG).
 • redovisa infart, murar, plank, terrängtrappor och slänter.
 • redovisa parkeringsplatser. 

En fasadritning ska visa byggnadens fasader rakt framifrån. Vanligtvis har en byggnad fyra fasader, exempelvis en fasad mot söder, norr, öster och väster. Förutom den utvändiga väggen ska ritningen visa taket, fönster, dörrar, altaner, skorsten, trappor, ramper, takkupor med mera.

I fasadritningen ska du redovisa:

 • alla fasader med väderstreck i skala 1:100.
 • befintliga och blivande marklinjer fram till tomtgräns alternativt till den punkt linjerna möts. Ange om marknivåerna inte ändras.
 • befintliga och blivande marknivåer inklusive byggnation och slänter fram till tomtgräns.
 • fasadmaterial och kulör, samt takmaterial och kulör.

En planritning ska visa byggnaden ovanifrån med rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner, med mera. Varje våning ska visas separat.

I planritningen ska du redovisa:

 • alla våningsplan i skala 1:100.
 • alla utvändiga planmått, även bygglovspliktiga skärmtak, altaner, balkonger och trädäck.
 • rumsfunktioner, fast inredning och tillgänglighetsanpassning.
 • sektionsmarkeringar.

En sektionsritning ska visa en genomskärning (ett vertikalt snitt) av byggnaden från sidan. Den ska visa golv, bjälklag, tak, skorsten, med mera.

I sektionsritningen ska du ange:

 • taklutning (grader) och rumshöjd.
 • plushöjd färdigt golv (+FG).
 • nockhöjd och byggnadshöjd.
 • markens höjd, ny marknivå och befintlig marknivå.

En kontrollplan är ett dokument som beskriver de kontroller som byggherren ska utföra i ett byggprojekt. Dokumentet är specifikt för varje bygglovsärende och kan se mycket olika ut. En kontrollplan ska beskriva vad som ska kontrolleras, vem som ska utföra kontrollerna, hur kontrollerna ska gå till och vilket underlag som finns för kontrollen. Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader.

Exempel på kontrollplan

När du ordnat alla nödvändiga handlingar är du redo att söka bygglov. Det finns två sätt att söka - via e-tjänsten Mittbygge eller via blankett. I Mittbygge söker du och signerar din ansökan digitalt. Just nu går det inte att logga in i e-tjänsten som företag. Om ett företag ska stå som sökande behöver du använda pappersblanketten.

Ansök om bygglov via Mittbyggelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (kräver e-legitimation)

Ansök via pappersblankett
( använd blanketten Ansökan om bygglov)

Om du använder pappersblanketten går det bra att mejla in ansökan till bygglov@tyreso.se.

Skicka gärna med fotografier då det underlättar handläggningen. I vissa fall kan det behövas fler handlingar för att få beslut om bygglov.

Vem skickas fakturan till?
Den person eller det företag som anges som sökande ska vara den som undertecknar ansökan. Som sökande är du betalningsansvarig och det är till den sökande som kommunens faktura för beslutet kommer att ställas. Om du vill att fakturamottagaren ska vara någon annan, behöver du bifoga en fullmakt som godkänner detta. Fullmakten ska skrivas under av både den sökande och den nya fakturamottagaren.

Bygga en tillbyggnad

Att bygga en tillbyggnad kräver ofta bygglov. Börja med att undersöka vad du får göra på din tomt, enligt den detaljplan som gäller för området.

Vad står i detaljplanen?

I den detaljplan som gäller för området där du vill bygga står vad du får göra. Till exempel anger detaljplanen storlek på byggnader, antal våningar eller hur nära tomtgränsen du får bygga.

Du hittar detaljplanen för din fastighet i kommunens webbkarta. Gör så här:

 1. Gå in i webbkartan.
 2. Klicka i lagret "Gällande detaljplaner" under "Välj kartskikt" och sedan rubriken "Bygga och bo" i högerspalten.
 3. Sök adress eller fastighetsbeteckning i sökrutan i till vänster i kartvyn.
 4. Klicka på fastigheten i kartvyn för att få upp en informationsruta med länkar till planritning och webbsida om detaljplan.

Webbkartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälp att tolka detaljplanekartan

Finns det strandskydd?

Om ditt hus ligger nära vattnet, kan det innebära att du inte får bygga på grund av strandskydd. Kontakta kommunens servicecenter för att få reda om din fastighet omfattas av strandskydd.

Servicecenter
08-578 291 00
servicecenter@tyreso.se

Läs mer om strandskydd

När du ansöker om bygglov behöver du skicka med ett antal handlingar. Läs mer om dem nedan och förbered dem innan du påbörjar din ansökan. Titta på exempelritningarna för att få en uppfattning om hur dina handlingar ska se ut.

Exempelritningar 

Ritningar för tillbyggnad

Exempel på markplaneringsritning

Handlingar och ansökan

En tomtkarta - eller situationsplan som det ibland kallas - är en ritning som visar fastigheten (tomten), byggnaderna och omgivningen ovanifrån. På den ska du rita ut alla planerade förändringar och måttsätta dem för att vi ska förstå vad du planerar att göra. För att kunna göra en tomtkarta behöver du först beställa en förenklad nybyggnadskarta från oss på kommunen.

Beställ förenklad nybyggnadskartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kartutdraget med tillhörande text får inte förvanskas. Beställ kartan i tid, den ska vara aktuell.

På tomtkartan ska du sedan:

 • rita in ny byggnad med avstånd till närliggande fastighetsgränser, tre stycken måttsättningar.
 • redovisa måtten vinkelrätt från fastighetsgräns och bestäm husets placering genom att måtten möts i ett av den tillkommande byggnadens hörn.
 • ange plushöjd färdigt golv (+FG).
 • redovisa infart, murar, plank, terrängtrappor och slänter.
 • redovisa parkeringsplatser.


En fasadritning ska visa byggnadens fasader rakt framifrån. Vanligtvis har en byggnad fyra fasader, exempelvis en fasad mot söder, norr, öster och väster. Förutom den utvändiga väggen ska ritningen visa taket, fönster, dörrar, altaner, skorsten, trappor, ramper, takkupor med mera.

I fasadritningen ska du redovisa:

 • alla fasader med väderstreck i skala 1:100.
 • befintlig byggnad tillsammans med tillbyggnaden. Ange tydligt på ritningen vilken del som är tillbyggnad.
 • befintliga och blivande marklinjer fram till tomtgräns alternativt till den punkt linjerna möts. Ange om marknivåerna inte ändras.
 • befintliga och blivande marknivåer inklusive byggnation och slänter fram till tomtgräns.
 • fasadmaterial och kulör, samt takmaterial och kulör.

En planritning ska visa byggnaden ovanifrån med rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner, med mera. Varje våning ska visas separat.

I planritningen ska du redovisa:

 • tillbyggnadens samtliga våningsplan i skala 1:100.
 • alla utvändiga planmått, även bygglovspliktiga skärmtak, altaner, balkonger och trädäck.
 • rumsfunktioner.
 • befintlig byggnad tillsammans med tillbyggnaden. Ange tydligt på ritningen vilken del som är tillbyggnad.

En sektionsritning ska visa en genomskärning (ett vertikalt snitt) av byggnaden från sidan. Den ska visa golv, bjälklag, tak, skorsten, med mera.

I sektionsritningen ska du ange:

 • taklutning (grader) och rumshöjd.
 • plushöjd färdigt golv (+FG).
 • markens höjd, ny marknivå och befintlig marknivå.

Sektionsritningen ska även visas i anslutning till den befintliga byggnaden.

En kontrollplan är ett dokument som beskriver de kontroller som byggherren ska utföra i ett byggprojekt. Dokumentet är specifikt för varje bygglovsärende och kan se mycket olika ut. En kontrollplan ska beskriva vad som ska kontrolleras, vem som ska utföra kontrollerna, hur kontrollerna ska gå till och vilket underlag som finns för kontrollen. Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader.

Exempel på kontrollplan

När du ordnat alla nödvändiga handlingar är du redo att söka bygglov. Det finns två sätt att söka - via e-tjänsten Mittbygge eller via blankett. I Mittbygge söker du och signerar din ansökan digitalt.

Ansök om bygglov via Mittbyggelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (kräver e-legitimation)

Ansök via pappersblankett
( använd blanketten Ansökan om bygglov)

Om du använder pappersblanketten går det bra att mejla in ansökan till bygglov@tyreso.se.

Skicka gärna med fotografier då det underlättar handläggningen. I vissa fall kan det behövas fler handlingar för att få beslut om bygglov.

Vem skickas fakturan till?
Den person eller det företag som anges som sökande ska vara den som undertecknar ansökan. Som sökande är du betalningsansvarig och det är till den sökande som kommunens faktura för beslutet kommer att ställas. Om du vill att fakturamottagaren ska vara någon annan, behöver du bifoga en fullmakt som godkänner detta. Fullmakten ska skrivas under av både den sökande och den nya fakturamottagaren.

Bygga bygglovsbefriade komplementbyggnader eller komplementbostadshus

På en fastighet med en- eller tvåbostadshus kan du oftast bygga så kallade attefallshus. Det är en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus med en yta på högst 30,0 kvadratmeter.

Om byggnaden förses med hygien- och matlagningsmöjligheter ska en anläggningsavgift för vatten- och avlopp betalas. 

Läs mer om vatten- och avloppsanslutning och avgifter

Anmälan istället för bygglov

Att bygga ett komplementbostadshus eller en komplementbyggnad kräver inte bygglov. Men du måste anmäla och få startbesked innan du börjar bygga. De handlingar och ritningar som du behöver lämna in är till stor del samma som vid en ansökan om bygglov. Läs mer om dem nedan och förbered dem innan du påbörjar din anmälan. Titta på exempelritningarna för att få en uppfattning om hur dina handlingar ska se ut.

Exempelritningar

Ritningar för komplementbyggnad

Handlingar och anmälan

En tomtkarta - eller situationsplan som det ibland kallas - är en ritning som visar fastigheten (tomten), byggnaderna och omgivningen ovanifrån. På den ska du rita ut alla planerade förändringar och måttsätta dem för att vi ska förstå vad du planerar att göra. För att kunna göra en tomtkarta behöver du först beställa ett utdrag ur kartdatabas från oss på kommunen.

Beställ utdrag ur kartdatabaslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kartutdraget med tillhörande text får inte förvanskas. Beställ kartan i tid, den ska vara aktuell.

På tomtkartan ska du sedan:

 • rita in ny komplementbyggnad med avstånd till närliggande fastighetsgränser, tre stycken måttsättningar.
 • redovisa måtten vinkelrätt mot fastighetsgräns och bestäm tillbyggnadens placering, lämpligen genom att de två måtten möts i ett av den tillkommande byggnadens hörn.
 • utvändiga vatten- och avloppsledningar och anslutningspunkt.
 • här kan du även be grannen signera sitt samtycke (om placeringen är närmare än 4,5 meter till tomtgräns).


En fasadritning ska visa byggnadens fasader rakt framifrån. Vanligtvis har en byggnad fyra fasader, exempelvis en fasad mot söder, norr, öster och väster. Förutom den utvändiga väggen ska ritningen visa taket, fönster, dörrar, altaner, skorsten, trappor, ramper, takkupor med mera.

I fasadritningen ska du redovisa:

 • alla fasader med väderstreck i skala 1:100.
 • befintliga och blivande marklinjer fram till tomtgräns alternativt till den punkt linjerna möts. Ange om marknivåerna inte ändras.
 • befintliga och blivande marknivåer inklusive byggnation och slänter fram till tomtgräns.
 • fasadmaterial och kulör, samt takmaterial och kulör.

En planritning ska visa byggnaden ovanifrån med rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner, med mera. Varje våning ska visas separat.

I planritningen ska du redovisa:

 • alla våningsplan i skala 1:100
 • alla utvändiga planmått.
 • rumsfunktioner och fast inredning
 • tillgänglighetsanpassning, om byggnaden ska användas som bostad.

En sektionsritning ska visa en genomskärning (ett vertikalt snitt) av byggnaden från sidan. Den ska visa golv, bjälklag, tak, skorsten, med mera.

I sektionsritningen ska du ange:

 • taklutning (grader) och rumshöjd.
 • plushöjd färdigt golv (+FG).
 • byggnadshöjd och nockhöjd från medelmarknivå invid byggnaden.

En konstruktionsritning ska visa på ett snitt genom hela byggnaden, med uppbyggnad och dimensioner redovisade. Snittet ska vara från grunden till taket. Den ska innehålla detaljerade anvisningar om hur olika konstruktions­delar ska uppföras. Den behövs för att vi ska kunna bedöma om byggnaden uppfyller de tekniska krav som finns.

En kontrollplan är ett dokument som beskriver de kontroller som byggherren ska utföra i ett byggprojekt. Dokumentet är specifikt för varje bygglovsärende och kan se mycket olika ut. En kontrollplan ska beskriva vad som ska kontrolleras, vem som ska utföra kontrollerna, hur kontrollerna ska gå till och vilket underlag som finns för kontrollen. Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader.

Exempel på kontrollplan

När det gäller bygglovsbefriade åtgärder kan du koppla ihop en ny avlopps­ledning med den som redan finns på fastig­heten, som leder till kommunal huvud­ledning.

Vattenledningen (servisledningen) ska vara obruten från förbindelsepunkten (gränsen mellan kommunens och fastighetens ledningar) fram till vattenmätaren. Därför måste den nya komplementbyggnadens vattenledning dras vidare efter befintlig byggnads vattenmätare.

Anslutningsavgifter för kommunalt vatten och avlopp

När du ordnat alla nödvändiga handlingar är du redo att göra din anmälan. Det finns två sätt - via e-tjänsten Mittbygge eller via blankett. I Mittbygge anmäler du och signerar din anmälan digitalt. Just nu går det inte att logga in i e-tjänsten som företag. Om ett företag ska stå som sökande behöver du använda pappersblanketten.

Anmäl via Mittbyggelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (kräver e-legitimation)

Anmäl via pappersblankett
(Använd blanketten Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd)

Om du använder pappersblanketten går det bra att mejla in anmälan till bygglov@tyreso.se.

Skicka gärna med fotografier då det underlättar handläggningen. I vissa fall kan det behövas fler handlingar för att få beslut.

Vem skickas fakturan till?
Den person eller det företag som anges som sökande ska vara den som undertecknar anmälan. Som sökande är du betalningsansvarig och det är till den sökande som kommunens faktura för beslutet kommer att ställas. Om du vill att fakturamottagaren ska vara någon annan, behöver du bifoga en fullmakt som godkänner detta. Fullmakten ska skrivas under av både den sökande och den nya fakturamottagaren.

Bygga en bygglovsbefriad tillbyggnad

På en fastighet med en- och tvåbostadshus kan du bygga en tillbyggnad på 15 kvadratmeter bruttoarea - en så kallad attefallstillbyggnad.

Anmälan istället för bygglov

Att bygga en attefallstillbyggnad kräver inte bygglov. Men du måste anmäla och få startbesked innan du börjar bygga. De handlingar och ritningar som du behöver lämna in är till stor del samma som vid en ansökan om bygglov. Läs mer om dem nedan och förbered dem innan du påbörjar din anmälan. Titta på exempelritningarna för att få en uppfattning om hur dina handlingar ska se ut.

Exempelritningar

Ritningar för tillbyggnad

Handlingar och anmälan

En tomtkarta - eller situationsplan som det ibland kallas - är en ritning som visar fastigheten (tomten), byggnaderna och omgivningen ovanifrån. På den ska du rita ut alla planerade förändringar och måttsätta dem för att vi ska förstå vad du planerar att göra. För att kunna göra en tomtkarta behöver du först beställa ett utdrag ur kartdatabas från oss på kommunen.

Beställ utdrag ur kartdatabaslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kartutdraget med tillhörande text får inte förvanskas. Beställ kartan i tid, den ska vara aktuell.

På tomtkartan ska du sedan:

 • rita in tillbyggnad med avstånd till närliggande fastighetsgränser, tre stycken.
 • redovisa måtten vinkelrätt mot fastighetsgräns och bestäm tillbyggnadens placering, lämpligen genom att måtten möts i ett av den tillkommande byggnadens hörn.
 • här kan du även be grannen signera sitt samtycke (om placeringen är närmare än 4,5 meter till tomtgräns).


En fasadritning ska visa byggnadens fasader rakt framifrån. Vanligtvis har en byggnad fyra fasader, exempelvis en fasad mot söder, norr, öster och väster. Förutom den utvändiga väggen ska ritningen visa taket, fönster, dörrar, altaner, skorsten, trappor, ramper, takkupor med mera.

På fasadritningen ska du redovisa:

 • alla fasader med väderstreck i skala 1:100.
 • befintlig byggnad tillsammans med tillbyggnaden. Ange tydligt på ritningen vilken del som är tillbyggnad.
 • befintliga och blivande marklinjer fram till tomtgräns alternativt till den punkt linjerna möts. Ange om marknivåerna inte ändras.
 • befintliga och blivande marknivåer inklusive byggnation och slänter fram till tomtgräns.
 • fasadmaterial och kulör, samt takmaterial och kulör.

En planritning ska visa byggnaden ovanifrån med rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner, med mera. Varje våning ska visas separat.

I planritningen ska du redovisa:

 • tillbyggnadens samtliga våningsplan i skala 1:100.
 • alla utvändiga planmått, även bygglovspliktiga skärmtak, altaner, balkonger och trädäck.
 • rumsfunktioner.
 • befintlig byggnad tillsammans med tillbyggnaden. Ange tydligt på ritningen vilken del som är tillbyggnad.

En sektionsritning ska visa en genomskärning (ett vertikalt snitt) av byggnaden från sidan. Den ska visa golv, bjälklag, tak, skorsten, med mera.

I sektionsritningen ska du ange:

 • Taklutning (grader) och rumshöjd.

Sektionsritningen ska även visas i anslutning till den befintliga byggnaden.

En konstruktionsritningen ska visa på ett snitt genom hela byggnaden, med uppbyggnad och dimensioner redovisade. Snittet ska vara från grunden till taket. Den ska innehålla detaljerade anvisningar om hur olika konstruktions­delar ska uppföras. Den behövs för att vi ska kunna bedöma om byggnaden uppfyller de tekniska krav som finns.

En kontrollplan är ett dokument som beskriver de kontroller som byggherren ska utföra i ett byggprojekt. Dokumentet är specifikt för varje bygglovsärende och kan se mycket olika ut. En kontrollplan ska beskriva vad som ska kontrolleras, vem som ska utföra kontrollerna, hur kontrollerna ska gå till och vilket underlag som finns för kontrollen. Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader.

Exempel på kontrollplan

När du ordnat alla nödvändiga handlingar är du redo att göra din anmälan. Det finns två sätt - via e-tjänsten Mittbygge eller via blankett. I Mittbygge anmäler du och signerar din anmälan digitalt. Just nu går det inte att logga in i e-tjänsten som företag. Om ett företag ska stå som sökande behöver du använda pappersblanketten.

Anmäl via Mittbyggelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (kräver e-legitimation)

Anmäl via pappersblankett
(Använd blanketten Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd)

Om du använder pappersblanketten går det bra att mejla in anmälan till bygglov@tyreso.se.

Skicka gärna med fotografier då det underlättar handläggningen. I vissa fall kan det behövas fler handlingar för att få beslut.

Vem skickas fakturan till?
Den person eller det företag som anges som sökande ska vara den som undertecknar anmälan. Som sökande är du betalningsansvarig och det är till den sökande som kommunens faktura för beslutet kommer att ställas. Om du vill att fakturamottagaren ska vara någon annan, behöver du bifoga en fullmakt som godkänner detta. Fullmakten ska skrivas under av både den sökande och den nya fakturamottagaren.

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 5 maj 2021