Attefallshus, komplementbyggnad

En fristående byggnad till en- eller tvåbostadshus kallas för en komplementbyggnad. En komplementbyggnad som byggs enligt attefallsreglerna, det vill säga högst 30,0 kvadratmeter, kan exempelvis användas som garage, carport, förråd eller bostadshus.

Sommarstuga i bokskogen, byggd i lärkträ.

På en fastighet med ett befintligt en- eller tvåbostadshus kan du i de flesta fall bygga ett attefallshus.

Behövs bygglov eller anmälan?

Att bygga attefallshus kräver inte bygglov. Men du måste göra en anmälan och få startbesked innan du börjar bygga. De handlingar och ritningar som du behöver lämna in är till stor del samma som vid en ansökan om bygglov.

Tacknockshöjden på ett attefallshus får vara högst 4,0 meter. Om du vill placera attefallshuset närmare tomtgränsen än 4,5 meter, måste du ha grannarnas godkännande.

Du behöver göra en anmälan:

 • om du vill bygga ett attefallshus som är 30 kvadratmeter eller mindre.

Du behöver bygglov:

 • om du vill bygga en komplementbyggnad som är större än 30 kvadratmeter. Då kan du inte utnyttja attefallsreglerna.
 • om platsen där du vill bygga är inom värdefull kulturmiljö
 • om det är bestämt i detaljplan att bygglov krävs för attefallshus

Vad kostar det?

Kostnaden för en anmälan för attefallshus är ca 9 600–17 950 kr.

Tillkommande kostnad när du ansluter till vatten och avlopp

Om du anordnar kök och WC/badrum i ditt attefallshus tillkommer även en anläggningsavgift för vatten- och avlopp. Anläggningsavgiften ska betalas oavsett om du installerar endast kök eller endast WC/badrum.

Anläggningsavgiften är 52 931 kr.

Ytterligare kostnader kan tillkomma, beroende på om ny anslutning görs före eller efter befintlig vattenmätare. Har du frågor om anslutning eller avgifter för vatten och avlopp, kontakta vatten@tyreso.se

Avgift för avfallshämtning

När attefallshuset används som bostadshus ska du betala en till grundavgift för avfallshämtning, utöver den du betalar för enbostadshuset. Läs mer om det under relaterad information längst ner på sidan.

Så här gör du en anmälan

Ta hjälp av informationen som följer när du vill göra en anmälan. Här kan du läsa steg för steg om hur du förbereder din anmälan, vilka handlingar du ska skicka in och vad som händer efter att du har skickat in din anmälan.

Förbered din anmälan

Vad står i detaljplanen?

I den detaljplan som gäller för området där du vill bygga står vad du får göra. Till exempel anger detaljplanen storlek på byggnader, antal våningar eller hur nära tomtgränsen du får bygga.

Du hittar detaljplanen för din fastighet i kommunens webbkarta. Gör så här:

 1. Öppna kommunens webbkarta.
 2. Gå till vänstermenyn och klicka på ”planer och bestämmelser” och klicka sedan på ”gällande detaljplaner”.
 3. Sök adress eller fastighetsbeteckning i sökrutan till höger i kartvyn.
 4. Klicka på fastigheten som markerats i kartvyn för att få upp en informationsruta med länkar till detaljplanritning och webbsida om detaljplan.

Webbkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälp att tolka detaljplanekartan , 542.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Finns det strandskydd?

Om ditt hus ligger nära vattnet, kan det innebära att du inte får bygga på grund av strandskydd. Kontakta kommunens servicecenter för att få reda om din fastighet omfattas av strandskydd.

Servicecenter
08-578 291 00
servicecenter@tyreso.se

Läs mer om strandskydd

Om du vill placera attefallshuset närmare tomtgränsen än 4,5 meter, måste du ha grannarnas godkännande. Dina grannar kan ge sitt godkännande till exempel genom att signera den situationsplan som du ska skicka in i din anmälan. Tänk på att samtliga ägare av grannfastigheten behöver skriva under.

Tänk även på att placera huset på ett sånt sätt att du kan utföra underhåll på byggnadens alla sidor utan att gå in på grannens tomt.

Attefallshuset måste placeras minst 4,5 meter från tomtgräns mot allmän plats (till exempel gata, väg eller park).

I anmälan ska du skicka med en situationsplan. En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), byggnaderna och omgivningen ovanifrån. På den ska du rita ut alla planerade förändringar och måttsätta dem för att vi ska förstå vad du planerar att göra.

För att kunna göra en situationsplan behöver du först beställa ett kartutdrag från oss på kommunen. För mindre åtgärder på plan mark kan du beställa ett kartunderlag som heter utdrag ur kartdatabasen.

Beställ utdrag ur kartdatabas Länk till annan webbplats.

Kartutdraget med tillhörande text får inte förvanskas. Beställ kartan i tid, den ska vara aktuell.

Du kan behöva ett mer detaljerat kartunderlag

Beroende på förutsättningar på platsen kan ett annat kartunderlag krävas, exempelvis när du vill bygga i kuperad terräng.

De här handlingarna ska skickas med i din anmälan

När du har ditt kartutdrag ska du:

 • rita in ny byggnad med avstånd till närliggande fastighetsgränser, tre stycken måttsättningar. Linjen som visar avståndet ska vara en rät vinkel, dvs. 90 grader från tomtgränsen.
 • alla mått på byggnaden ska skrivas i ritningen.
 • ange i vilken nivå som det färdiga golvet (FG) hamnar, i förhållande till omgivande marknivåer (plushöjd).

En fasadritning ska visa byggnadens fasader rakt framifrån. Vanligtvis har en byggnad fyra fasader, exempelvis en fasad mot söder, norr, öster och väster. Förutom den utvändiga väggen ska ritningen visa taket, fönster, dörrar, altaner, skorsten, trappor, ramper, takkupor med mera.

I fasadritningen ska du redovisa:

 • alla fasader med väderstreck i skala 1:100, det ska finnas måttangivelser och vilket väderstreck fasaden ligger i. 
 • redovisa marklinjer fram till tomtgräns. Befintlig marknivå ritas med en streckad linje och ny marknivå med en heldragen linje. Om marknivån inte ändras, ange detta på ritningen.
 • fasadmaterial och kulör, samt takmaterial och kulör.

En planritning ska visa byggnaden ovanifrån med rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner, med mera. Varje våning ska visas separat.

I planritningen ska du redovisa:

 • alla våningsplan i skala 1:100.
 • allt som påverkar byggnadsarea som bygglovspliktiga skärmtak, altaner och balkonger ska ritas in.
 • rumsfunktioner.
 • fast inredning.
 • ska byggnaden användas som bostad måste den vara tillgänglig och detta behöver redovisas i ritningen.

En sektionsritning ska visa en genomskärning (ett vertikalt snitt) av byggnaden från sidan. Den ska visa golv, bjälklag, tak, skorsten, med mera.

I sektionsritningen ska du ange:

 • taklutning (grader) och rumshöjd.
 • i vilken nivå som det färdiga golvet (FG) hamnar, i förhållande till omgivande marknivåer, så kallad plushöjd.
 • nockhöjd från medelmarknivå invid byggnaden.
 • ändras marken ska befintlig marknivå ritas med en streckad linje och ny marknivå med en heldragen linje.

En konstruktionsritning ska innehålla detaljerade anvisningar om hur olika konstruktionsdelar ska uppföras. Den behövs för att vi ska kunna bedöma om byggnaden uppfyller de tekniska krav som finns.

I en teknisk beskrivning ska du redovisa de tekniska lösningarna för projektet. Exempel på vad som kan ingå är beskrivning av:

 • grundläggning
 • bärande stomme
 • takkonstruktion
 • brandskydd
 • uppvärmning
 • energihushållning
 • ventilation
 • säkerhet

En teknisk beskrivning kan även göras i form av detaljritningar som redovisar material och dimensioner.

En kontrollplan är ett dokument som beskriver de kontroller som byggherren ska utföra i ett byggprojekt. Dokumentet är specifikt för varje bygglovsärende och kan se mycket olika ut. En kontrollplan ska beskriva vad som ska kontrolleras, vem som ska utföra kontrollerna, hur kontrollerna ska gå till och vilket underlag som finns för kontrollen. Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader.

Kontrollplanen ska signeras när arbetet är klart och kontrollerna är gjorda.

Se våra exempel på kontrollplaner

Attefallshus som bostadshus

Om attefallshuset ska användas som bostadshus behöver du anmäla en kontrollansvarig och attefallshuset ska förses med hygien- och matlagningsmöjligheter. Det innebär att en anläggningsavgift för vatten- och avlopp betalas.

I anmälan behöver du också skicka in några fler handlingar förutom de som skickas med i en anmälan om attefallshus som inte ska användas som bostad.

En kontrollansvarig har som uppgift att kontrollera och bestyrka att ditt bygge utförs som det ska. Du kan hitta en certifierad kontrollansvarig på Boverkets webbplats.

Hitta certifierad kontrollansvarig Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blankett för anmälan om kontrollansvarig , 396 kB, öppnas i nytt fönster.

Om attefallshuset ska användas som bostadshus, ska det förses med hygien- och matlagningsmöjligheter och då ska även en anläggningsavgift för vatten- och avlopp betalas.

När det gäller bygglovsbefriade åtgärder kan du koppla ihop en ny avlopps­ledning med den som redan finns på fastig­heten, som leder till kommunal huvud­ledning.

Vattenledningen (servisledningen) ska vara obruten från förbindelsepunkten (gränsen mellan kommunens och fastighetens ledningar) fram till vattenmätaren. Därför måste den nya komplementbyggnadens vattenledning dras vidare efter befintlig byggnads vattenmätare.

Information om hur VA-anslutning för attefallshus går till

De handlingar som tillkommer när du ska göra en anmälan för attefallshus som bostad är:

 • Brandskyddsbeskrivning
 • U-värdesberäkning

Checklista
Lista på alla dokument som ska bifogas anmälan när du ska använda attefallshuset som bostadshus:

 • Situationsplan
 • Godkännande från granne om huset placeras närmare än 4,5 meter från tomtgräns
 • Fasadritning
 • Planritning
 • Sektionsritning
 • Konstruktionsritning eller teknisk beskrivning
 • Brandskyddsbeskrivning
 • U-värdesberäkning

Skicka in din anmälan

När du ordnat alla nödvändiga handlingar är du redo att göra din anmälan.

Länk till e-tjänst: Söka bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka gärna med fotografier då det underlättar handläggningen. I vissa fall kan det behövas fler handlingar för att få beslut.

Vem skickas fakturan till?

Den person eller det företag som anges som sökande ska vara den som undertecknar anmälan. Som sökande är du betalningsansvarig och det är till den sökande som kommunens faktura för beslutet kommer att ställas.

Vad händer sedan?

Efter att du har skickat in din anmälan får du en handläggare som tar hand om ditt ärende och som kontaktar dig om du behöver göra en komplettering.

Tiden för handläggning av en anmälan räknas från det att handläggaren bedömer att ärendet är komplett, det vill säga att alla nödvändiga dokument har skickats in och de innehåller all nödvändig information. Handläggaren har tre veckor på sig för denna bedömning.

Handläggningen tar längre tid om exempelvis ritningarna inte är fackmässigt utförda.

Enligt plan- och bygglagen ska beslut i ett anmälansärende tas inom fyra veckor från att ärendet anses vara komplett. Komplettdatumet från vilken handläggningstiden räknas kan komma att flyttas framåt, om den som söker på eget initiativ inkommer med ytterligare underlag.

När ärendet är klart får du ett beslut från oss och du måste alltid invänta ett startbesked innan du startar arbetet. Påbörjar du arbetet innan du har fått ett startbesked kan du bli tvungen att betala en sanktionsavgift.

Giltighetstid

Startbeskedet är giltigt i två år från att beslutet ges. Om du bestämmer dig för att inte utnyttja startbeskedet, kontakta oss så att vi i så fall kan avsluta ärendet.

Faktura

En faktura för ärendet skickas inom en månad från det att beslutet är klart. Vi tar ut avgift baserat på hur många timmar som krävs för den administrativa hanteringen av de ärenden som kommer in till oss. Det innebär att det i princip alltid kostar pengar när du skickar in en ansökan till oss, oavsett vilket besked du får i ditt ärende.

När du genomför ditt projekt, var noga med att följa startbeskedet.

Om du under projektets gång vill göra ändringar i det som har beviljats i startbeskedet, kontakta din handläggare. I vissa fall kan det behövas en ny anmälan med ett nytt beslut.

Vid vissa åtgärder står det i beslutet att det krävs en utstakning. Det innebär att läget av en byggnad markeras på marken enligt det givna startbeskedet. Det ska normalt ske innan schaktningsarbeten påbörjas. En utstakning görs av kommunens mät- och kartenhet eller av annan sakkunnig som uppfyller Lantmäteriets rekommendationer.

Länk till beställning av utstakning från kommunen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ett slutbesked är ett godkännande på att byggprojektet kan anses vara slutfört. Innan du har fått ett slutbesked får du inte börja använda byggnaden eller anläggningen. I ditt startbesked står det vilka handlingar som krävs för att få slutbesked.

Efter slutbeskedet kan ärendet avslutas hos oss på bygglovsenheten.

Sidan publicerad av: bygglov@tyreso.se
Senast uppdaterad: 16 maj 2024