Invasiva arter – djur och växter

Invasiva arter är djur eller växter som är främmande för vår ursprungliga flora och fauna. Arterna riskerar att ta över där de får fäste. Genom att rapportera in invasiva arter som du hittar på din tomt eller i naturen, kan du hjälpa till i arbetet med att förhindra att de sprider sig.

Har du invasiva växter i din trädgård? På Naturvårdsverkets hemsida hittar du information och tips om hur du bäst hanterar dem.

Vilka invasiva arter finns i Tyresö?

Tyresö kommun hämtar information om invasiva arter från Naturvårdsverket för att få en överblick av spridningen inom kommunen. Vi sammanställer information om lagstadgade invasiva arter på kommunens egna mark. 

Naturvårdsverket uppdaterar löpande vilka arter som räknas som invasiva, bland annat genom att ta tillvara allmänhetens inrapportering. Om du hittar invasiva arter som du vill rapportera in gör du det via Naturvårdsverkets webbplats.

Hos Naturvårdsverket finns även information om hur du på bästa sätt bekämpar invasiva arter om du hittar dem på din egen tomt.

Invasiva växter ska sorteras i separata kärl på kretsloppscentralen

Om du har rensat din trädgård från invasiva växter så behöver du göra dig av med dessa på rätt sätt. Växter och delar av växter får inte läggas i trädgårdsavfall eller på kompost utan ska läggas i plastsäckar och sorteras som invasiva växter på kretsloppscentralen.

Privatpersoner kan även beställa hämtning av jord som innehåller invasiva växtdelar. Läs mer i avfallstaxan.

Så här sorterar du invasiva växter Länk till annan webbplats.

Bekämpar kommunen parkslide och andra invasiva växter?

Jättebjörnloka och jättebalsamin är upptagna i lag och måste bekämpas av markägaren.

Parkslide är inte är upptagen i lag och bekämpas inte av kommunen, förutom till exempel när växterna blivit så stora och höga att de utgör en trafikfara.

För parkslide finns det ännu ingen långsiktigt hållbar bekämpningsåtgärd som kan utövas med de resurser som kommunen har. Kommunen har heller inte resurser att bekämpa parkslide på privatägd mark.

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 12 februari 2024