Lokala ekmiljöer röjs i Tyresö

Kommunen genomför åtgärder som gynnar ekarnas miljöer.

Ett skogsområde mellan Banstigen och Wättinge gårdsväg gallras och röjs. På så sätt gör vi en insats för över 1 500 arter som är mer eller mindre beroende av eken som livsmiljö. Åtgärderna är en del av Länsstyrelsens handlingsplan om åtgärder i ekmiljöer.

Ett stort problem för ekmiljöerna idag är att de växer igen eftersom forna tiders slåtter och bete inte håller landskapet öppet. Ekarna, som älskar ljus, trängs och kvävs till döds av andra trädslag som sakta men säkert tar över. Många sällsynta insekter, lavar och mossor trivs inte heller i den skuggiga miljön när skogen är för tät. Därför genomförs gallring och röjning av träd.

Döda träd och fallna stammar som lämnats kvar

Många arter av mossor, lavar, vedsvampar och insekter är beroende av gamla eller döda träd för sin överlevnad. Den döda veden är både mat och bostad åt mängder av fåglar, smådjur, insekter och svampar. Därför lämnas också en del av de stammar och grenar som avverkas i området kvar i form av liggande samlingar av ved, så kallade faunadepåer, eller som kvarstående trädruiner eller högstubbar.

I de gamla grova stammarna trivs mängder av arter. Ju större variation av trädart, växtplats och grad av nedbrytning desto mer liv skogen!

När trädet blir gammalt och dör kan olika svampar få fäste. Olika sorters svampar och insekter bryter tillsammans ner trädet. Om de får jobba tillräckligt länge bildas håligheter som blir bostäder åt ugglor, bin, fladdermöss, ekorrar och många andra arter.

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 21 mars 2024