Kommunplan och budget 2024 i korthet

Kommunplanen lägger fast inriktning och mål för Tyresö kommun de kommande fyra åren. Den revideras varje år och målen följs upp varje månad. Här är en sammanfattning av kommunplan och budget 2024, och vad arbetet med den grundas på.

Sveriges kommuner är i ett tufft ekonomisk läge, vilket också speglas i Tyresös budget för kommande år. Kommunens överskott de senaste åren ger dock utrymme för viss kompensation för befolkningsökning, inflation och löneökningar i verksamheterna. Skatten är oförändrad – 19,50 av varje intjänad hundralapp går till kommunen. Hela kommunplanen hittar du som pdf under relaterad information längst ned på sidan.

Vision och fyra övergripande målområden

Tyresö kommuns vision beskriver den långsiktiga målsättningen med allt som görs av och i kommunen. Visionen är helt i samklang med det som eftersträvas i Agenda 2030.

I Tyresö finns det hållbara livet, nära storstad, skog och skärgård. I Tyresö finns plats för alla – här trivs nya tankar. Tillsammans skapar vi trygghet och tillit. Tyresö är hemma.

Kommunen har fyra övergripande målområden som tillsammans ska förflytta oss närmare visionen.

 • Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare
 • Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden
 • Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster som skapar goda livsvillkor – här finns plats för alla
 • Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

Målområdena i sin helhet hittar du i kommunplanen - se under Relaterad information

Politiska mål och uppdrag 2024

Kommunplanen innehåller mål för varje målområde, samt politiska uppdrag som visar vad som särskilt ska prioriteras inom de fyra målområdena. Ett uppdrag är övergripande och handlar om att arbeta mer kommungemensamt och över organisatoriska gränser för Tyresöbornas bästa.

Till kommunens samtliga mål finns indikatorer för att kunna mäta hur vi har lyckats.

Mål: Medarbetare i Tyresö kommunkoncern är motiverade och delaktiga i kommunens utveckling (under målområde 1).


Uppdrag:

 • Använd digitaliseringens möjligheter, tillitsfullt ledarskap och nya sätt
  för att använda den kompetens som finns hos människor som idag står utanför arbetsmarknaden, för att säkra kommunens kompetensförsörjning och för Tyresö i stort.

Mål: Tyresö kommun driver en verksamhet med god kvalitet (under målområde 2)


Uppdrag – kommunövergripande

 • Alla delar i den kommunala verksamheten ska prioritera och agera kommungemensamt. De utmaningar som man inte klarar bättre på egen hand ska hanteras gemensamt för största nytta för invånarna. Förvaltningar och verksamheter ska arbeta gränsöverskridande för att bibehålla eller förbättra kvalitet, leverans och vara resurseffektivt inom ekonomins ramar.

Mål: Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster för de som bor, verkar och vistas här, nu och i framtiden (under målområde 3).


Uppdrag:

 • Ha en utbildning av god kvalitet för höga kunskapsresultat där alla barn
  och elever är delaktiga, når godkända betyg i grundskolan, når sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande. Öka likvärdigheten i förskolan, förskoleklass, grundskolor, fritidshem och fritidsgårdar. Skolans sociala och kompensatoriska uppdrag ska prioriteras. Arbetet mot rasism och diskriminering ska stärkas för att motverka alla former av trakasserier
 • Barn och ungas upplevelse av trygghet, tillhörighet och välmående ska öka,
  under hela dygnet i hela Tyresö. Den psykiska ohälsan ska minska. Behovsstyrd utveckling av välfärdsteknologin ska bidra till att äldre och personer med funktionsnedsättning i Tyresö upplever en ökad trygghet, även när andelen
  äldre ökar samtidigt som personer i yrkesför ålder minskar.
 • Utveckla natur-, kultur- och fritidsverksamheter där alla Tyresöbor i alla
  åldrar har en meningsfull vardag och fritid. Behovet av natur-, kultur- och fritidsaktiviteter ska speciellt mötas för särskilt sårbara grupper, så att tröskeln för deltagande är låg och ofrivillig ensamhet minskar
 • Det ska skapas bättre förutsättningar för fler företag att starta, etablera
  sig, ställa om och växa i kommunen. Företag och företagare ska mötas av ett gott företagsklimat, bra service med hög tillgänglighet, god förståelse, effektiv handläggning och tydlig kommunikation
 • Tyresö kommun ska ta ansvar och fortsätta utvecklingen för ännu bättre
  gymnasie- och vuxenutbildning som ger goda möjligheter till omställning för att möta arbetsmarknadens behov och krav, i nära samarbete med det lokala näringslivet.
 • Insatserna för särskilt utsatta grupper långt från arbetsmarknaden ska
  även fortsatt vara prioriterat i Tyresö och självförsörjandegraden ska öka. Den resurs som finns i Tyresö kommun i form av människor som står utanför arbetsmarknaden utvecklas i nära samarbete mellan näringslivet och kommunen
  utifrån näringslivets behov av kompetens, så att anställningsbarheten i den gruppen ökar.
 • Bostadsbyggandet ska gå hand i hand med infrastruktur och samhällsutveckling i ett växande Tyresö. Kommunen ska arbeta för social och ekologisk hållbarhet och
  ha ett framgångsrikt samarbete med Tyresö Bostäder och andra aktörer för att säkra en trygg och levande stadsmiljö

Mål: Tyresö kommuns inköp, investeringar och resursanvändning sker inom den cirkulära ekonomins villkor – kostnadseffektiv, balanserad och klimatneutral (under målområde 4).


Driftsmål: Tyresö kommuns inköp, investeringar och resursanvändning är kostnadseffektiva och balanserade.

Uppdrag:

 • Kommunen ska ha förmågan att anpassa verksamheten utifrån förändrade
  förutsättningar med bibehållen leveransförmåga, kvalitet och god arbetsmiljö. Arbetet med att säkerställa att skattemedel används optimalt ska fortsätta genom att aktivt arbeta med effektiviseringar och ständiga förbättringar. Kommunen ska arbeta för att upptäcka och förhindra välfärdsbrott

Finansiellt mål: Kommunens resultat ska över en mandatperiod uppgå till 2,0 procent av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag.

Indikator:

 • Kommunens soliditet exklusive pensionsåtagande intjänat före 1998 ska vara 32 procent eller mer.

Hållbarhetsmål: Tyresö kommunkoncern ställer om till att bedriva verksamheten inom den cirkulära ekonomins villkor.

Uppdrag:

 • Prioritera de åtgärder som har störst effekt på att minska klimatutsläppen,
  till exempel att ställa klimatkrav i upphandlingar, välja ekologiska, närproducerade livsmedel för ett lågt klimatavtryck och främja biologisk mångfald. Höja medvetenheten i hela kommunkoncernen och våga pröva nya sätt för att ställa
  om till en cirkulär ekonomi. Tillgängliggöra och skydda Tyresös natur och stärk dess förmåga att binda kol, reglera vattenflöden och hantera klimatförändringar. Samverka med invånare, företag, organisationer och grannkommuner för att nå våra miljömål och klimatmål.

Grunden för kommunplanen

I Tyresö kommun är Agenda 2030 en del av kärnverksamheten. Alla som arbetar i kommunen bidrar till de 17 hållbarhetsmålen genom sitt dagliga arbete och engagemang. Att beakta de sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarhetsperspektiven är integrerat i hur vi formulerar våra mål och de beslut vi fattar i vardagen. Genom alla medarbetares delaktighet och initiativ sätter vi meningsfulla mål och aktiviteter som bidrar till hållbar utveckling inom och utom kommunens gränser. Kommunens vision grundar sig på Agenda 2030.

Vanliga frågor och svar om Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling (fn.se) Länk till annan webbplats.

Översiktsplanen pekar ut den framtida fysiska utvecklingen av kommunen på lång sikt och styr precis som kommunplanen mot hur Tyresö kommun ska nå visionen. Översiktsplanen blickar mot 2035 med utblick till 2055 och visar hur mark och vatten ska utvecklas och bevaras för att skapa en hållbar utveckling i hela Tyresö.

Tyresö 2035 - Tyresö kommuns översiktsplan

Klimatplanen visar vägen till att bli en
klimatneutral kommun fram till 2030, utifrån de
utsläpp av växthusgaser som genereras av aktiviteter i Tyresö.

Tyresö kommuns digitala klimatplan Länk till annan webbplats.

Kommunkoncernens verksamheter och ekonomi påverkas av saker som händer i omvärlden som ligger utanför vår kontroll. Varje år görs en omvärldsanalys för att upptäcka händelser och värderingsförändringar som påverkar kommunens verksamhet för att kunna ställa om verksamheten och på bästa sätt möta en föränderlig omvärld. Det som mest präglade analysen inför 2023 var coronapandemin, kriget i Ukraina och ekonomiska utmaningar i form av nytt pensionsavtal, inflationstakt och räntehöjningar.

Skatt

Budgeten för 2024 bygger på en kommunalskatt på 19,50 procent. Detta är samma skattesats som 2023. Budget för skatte- och utjämningsintäkter bygger på SKR:s prognos från oktober 2023. I verktyget Skattekollen kan du lätt räkna ut hur mycket pengar av just din lön som går till olika kommunala verksamheter.

Sidan publicerad av: ekonomi@tyreso.se
Senast uppdaterad: 7 februari 2024