Kommunplan och budget 2023 i korthet

Kommunplanen lägger fast inriktning och mål för Tyresö kommun de kommande fyra åren. Den revideras varje år och målen följs upp varje månad. Här är en sammanfattning av kommunplan och budget 2023, och vad arbetet med den grundas på.

Kreativa lösningar och samarbetsförmåga står i centrum när Tyresö kommun går in i 2023 med en stramare budget än tidigare. Dock är den totala budgeten för 2023 större än för 2022. Skatten är oförändrad – 19,50 av varje intjänad hundralapp går till kommunen. Hela kommunplanen hittar du som pdf under relaterad information längst ned på sidan.

Grunden för kommunplanen

I Tyresö kommun är Agenda 2030 en del av kärnverksamheten. Alla som arbetar i kommunen bidrar till de 17 hållbarhetsmålen genom sitt dagliga arbete och engagemang. Att beakta de sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarhetsperspektiven är integrerat i hur vi formulerar våra mål och de beslut vi fattar i vardagen. Genom alla medarbetares delaktighet och initiativ sätter vi meningsfulla mål och aktiviteter som bidrar till hållbar utveckling inom och utom kommunens gränser. Kommunens vision grundar sig på Agenda 2030.

Vanliga frågor och svar om Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling (fn.se) Länk till annan webbplats.

Översiktsplanen pekar ut den framtida fysiska utvecklingen av kommunen på lång sikt och styr precis som kommunplanen mot hur Tyresö kommun ska nå visionen. Översiktsplanen blickar mot 2035 med utblick till 2055 och visar hur mark och vatten ska utvecklas och bevaras för att skapa en hållbar utveckling i hela Tyresö.

Tyresö 2035 - Tyresö kommuns översiktsplan

Klimatplanen visar vägen till att bli en
klimatneutral kommun fram till 2030, utifrån de
utsläpp av växthusgaser som genereras av aktiviteter i Tyresö.

Tyresö kommuns digitala klimatplan Länk till annan webbplats.

Kommunkoncernens verksamheter och ekonomi påverkas av saker som händer i omvärlden som ligger utanför vår kontroll. Varje år görs en omvärldsanalys för att upptäcka händelser och värderingsförändringar som påverkar kommunens verksamhet för att kunna ställa om verksamheten och på bästa sätt möta en föränderlig omvärld. Det som mest präglade analysen inför 2023 var coronapandemin, kriget i Ukraina och ekonomiska utmaningar i form av nytt pensionsavtal, inflationstakt och räntehöjningar.

Skatt

Budgeten för 2023 bygger på en kommunalskatt på 19,50 procent. Detta är samma skattesats som 2022. Budget för skatte- och utjämningsintäkter bygger på SKR:s prognos från oktober 2022. I verktyget Skattekollen kan du lätt räkna ut hur mycket pengar av just din lön som går till olika kommunala verksamheter.

Vision

Tyresö kommuns vision beskriver den långsiktiga målsättningen med allt som görs av och i kommunen. Visionen är helt i samklang med det som eftersträvas i Agenda 2030.

I Tyresö finns det hållbara livet, nära storstad, skog och skärgård. I Tyresö finns plats för alla – här trivs nya tankar. Tillsammans skapar vi trygghet och tillit. Tyresö är hemma.

Fyra övergripande målområden

Kommunen har fyra övergripande målområden som tillsammans ska förflytta oss närmare visionen.

 • Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare
 • Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden
 • Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster som skapar goda livsvillkor – här finns plats för alla
 • Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

Målområdena i sin helhet hittar du i kommunplanen, se under Relaterad information längst ner på sidan.

Politiska mål och uppdrag 2023

Kommunplanen innehåller mål för varje målområde, samt politiska uppdrag som visar vad som särskilt ska prioriteras inom de fyra målområdena. Ett uppdrag är övergripande och handlar om att arbeta mer kommungemensamt och över organisatoriska gränser för Tyresöbornas bästa.

Till kommunens samtliga mål finns indikatorer för att kunna mäta hur vi har lyckats.

Mål: Medarbetare i Tyresö kommunkoncern är motiverade och delaktiga i kommunens utveckling (under målområde 1).


Uppdrag:

 • Kommunen ska ha bra arbetsvillkor i en bra arbetsmiljö och ha en plan för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla personal med rätt kompetens nu och i framtiden.

Mål: Tyresö kommun driver en verksamhet med god kvalitet (under målområde 2)


Uppdrag – kommunövergripande

 • Alla delar i den kommunala verksamheten ska prioritera och agera kommungemensamt. De utmaningar som man inte klarar bättre på egen hand ska hanteras gemensamt för största nytta för invånarna. Förvaltningar och verksamheter ska arbeta gränsöverskridande för att bibehålla eller förbättra kvalitet, leverans och vara resurseffektivt inom ekonomins ramar.

Mål: Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster för de som bor, verkar och vistas här, nu och i framtiden (under målområde 3).


Uppdrag:

 • Hela Tyresö kommun ska tillsammans med andra samhällsaktörer skapa goda möjligheter för alla barn att lyckas och nå sin fulla potential i förskolan och skolan. Kvalitetsarbetet ska fortsätta för en utbildning av god kvalitet med höga kunskapsresultat för barn och elever och andelen elever som går ut grundskolan med godkända betyg ska öka.
 • Tyresö kommun ska bedriva ett målinriktat arbete med att öka attraktivitet, tillgänglighet, kontinuitet och kompetens i vår omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning. Tyresö ska fortsatt erbjuda kommunal äldreomsorg.
 • Tryggheten ska öka och förebyggande arbete ska bedrivas. Våld i nära relationer ska upptäckas och förhindras. Tyresös ungdomar ska inte lockas in i gängkriminalitet. Brottsoffer ska få samhällets samlade stöd och utanförskap och rasism ska motverkas. Arbetet för att motverka psykisk ohälsa och arbetslöshet ska prioriteras liksom arbete för ökad demokratisk delaktighet.
 • Tyresö kommun ska tillsammans med civilsamhället och Tyresöborna utveckla kultur- och fritidsverksamheter som bidrar till en meningsfull vardag och fritid som är tillgänglig för alla, oavsett ålder, bakgrund och förutsättningar. Kommunen ska hitta sätt att bryta ofrivillig ensamhet.
 • Tyresö kommun ska fortsätta utvecklingen för en ännu bättre gymnasie- och vuxenutbildning som ger goda möjligheter till omställning för att möta arbetsmarknadens behov och krav. Insatserna för särskilt utsatta grupper långt från arbetsmarknaden ska vara fortsatt prioriterat i Tyresö.
 • Bostadsbyggandet ska vara i takt med ett växande Tyresö - en utbyggd transportinfrastruktur, vägar, cykelbanor, kollektivtrafik, skolor, förskolor, särskilda boenden och kultur- och idrottsanläggningar. Utgångspunkten ska vara att bidra till ett hållbart klimat.

Mål: Tyresö kommuns inköp, investeringar och resursanvändning sker inom den cirkulära ekonomins villkor – kostnadseffektiv, balanserad och klimatneutral (under målområde 4).


Driftsmål: Tyresö kommuns inköp, investeringar och resursanvändning är kostnadseffektiva och balanserade.

Uppdrag:

 • Kommunen ska anpassa verksamheten till förändrade förutsättningar med bibehållen leveransförmåga, kvalitet och god arbetsmiljö. Arbetet med att effektivisera central förvaltning ska fortsätta för att säkerställa resurser till verksamheterna närmast invånarna.

Finansiellt mål: Kommunens resultat ska över en mandatperiod uppgå till 2,0 procent av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag.

Uppdrag:

 • Kommunens soliditet exklusive pensionsåtagande intjänat före 1998 ska vara 32 procent eller mer.

Hållbarhetsmål: Tyresö kommunkoncern ställer om till att bedriva verksamheten inom den cirkulära ekonomins villkor.

Uppdrag:

 • Kommunens klimatarbete ska fortsätta enligt klimatplanen och trafikstrategin. Arbetet med att inrätta naturreservat Barnsjön ska slutföras under mandatperioden. Alla kommunala verksamheter ska ha en fullgod källsortering. Arbetet ska fortsätta för förbättrad kvalitet i Drevviken och Öringesjön. Tyresån ska på sikt få ett fritt flöde med fria vandringsvägar för fisk.
Sidan publicerad av: ekonomi@tyreso.se
Senast uppdaterad: 7 februari 2024