Trädfällning

Det finns åtskilliga skäl för att bevara träd. Bland annat är träden viktiga för att bevara vår kulturhistoria, för att värna om ekologisk hållbarhet och biologisk mångfald. Om du behöver ta ner ett träd finns det flera saker att ta hänsyn till.

Bortforsling av ris

Kontrollpunkter innan trädfällning

Du behöver kontrollera att trädet inte är skyddat eller att något annat hinder för trädfällning finns. Träd kan vara bedömda som särskilt skyddvärda och om tomten ligger nära vattnet kan det krävas strandskyddsdispens för att ta ner trädet. Ta hjälp av kontrollpunkterna nedan.

Naturvårdsverket har genom ett åtgärdsprogram stärkt möjligheterna att bevara särskilt skyddsvärda träd. Länsstyrelsen i sin tur, har inventerat och kartlagt de skyddsvärda träd som finns i Stockholms län.

Kontakta kommunens servicecenter för att få reda på om trädet är klassat som särskilt skyddsvärt.

Enligt Naturvårdsverkets vägledning utgörs särskilt skyddsvärda träd av minst ett av följande:

 • Jätteträd: levande eller döda träd som är grövre än en meter i diameter på det smalaste stället under brösthöjd.
 • Mycket gamla träd: levande eller död gran, tall, ek och bok som är äldre än 200 år.
 • Övriga trädslag som är äldre än 140 år.
 • Grova hålträd: levande eller döda träd som är grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad hålighet i huvudstammen.

Om du planerar att göra åtgärder på träd som är särskilt skyddsvärda ska du alltid kontakta Länsstyrelsen först för att ansöka om tillstånd.

Mer information om särskilt skyddsvärda träd och när en anmälan om åtgärd på träd bör göras finns på Länsstyrelsens webbplats:

Anmäla åtgärd på särskilt skyddsvärda träd Länk till annan webbplats.

Ligger fastigheten vid vattnet (100-300 meter från strandlinjen) så kan det råda strandskydd och då behöver du ansöka om strandskyddsdispens för att ta ned trädet.

Kontakta kommunens servicecenter för att få reda på om din fastighet omfattas av strandskydd.

Läs mer om strandskydd

Träd på annans fastighet

Vill du att grannen ska ta ned ett träd för att det till exempel skuggar din tomt, prata först med grannen. Läs sedan på vad som gäller i kapitel 3 Jordabalken, som är den del av Sveriges lag som reglerar bland annat frågor om egendom.

Träd på kommunens mark

Vill du ta ner ett träd som står på kommunens mark behöver du kontakta Servicecenter.

Behövs marklov eller inte?

Förutom kontrollerna ovan behöver du veta vad detaljplanen säger. Träd kan vara skyddade genom detaljplan eller områdesbestämmelser och då behöver du ansöka om lov för att ta ner trädet, det kallas marklov.

Marklov behövs om:

 • detaljplanen för fastigheten eller lokala områdesbestämmelser anger att ett område på din tomt eller enskilda träd är skyddade.

Kommunen kan i detaljplan och områdesbestämmelser besluta att marklov krävs för trädfällning för att skydda natur- och kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Bestämmelsen kan till exempel vara "marklov krävs för fällning av träd med ett stamomfång större än 50 cm på en höjd av 1,3 meter".

Du hittar detaljplanen för din fastighet i kommunens webbkarta. Gör så här:

 1. Gå in i webbkartan.
 2. Klicka på "Planer och bestämmelser" i menyn till vänster i kartan. Klicka därefter på "Gällande detaljplaner".
 3. Sök adress eller fastighetsbeteckning i sökrutan som finns i kartans övre högra hörn.
 4. Klicka på fastigheten i kartan för att få upp en informationsruta med länkar till plankartan (Öppna detaljplan) och webbsida om detaljplan (Läs mer om detaljplanen).

Tyresö kommuns webbkarta Länk till annan webbplats.

Om detaljplanen anger att trädet är skyddat, gå vidare för få veta hur du ska göra din ansökan och vad den ska innehålla.

Förbered ansökan om marklov för trädfällning

Till ansökan om marklov för trädfällning ska du skicka med en situationsplan. En situationsplan är en ritning över fastigheten (tomten), byggnaderna och omgivningen ovanifrån.

För att kunna göra en situationsplan behöver du först skriva ut ett kartunderlag från kommunens webkarta.  

Så här gör du för att skriva ut kartunderlaget:

 1. Öppna kommunens webbkarta.
 2. Leta upp aktuell fastighet genom att skriva in adressen i sökfältet till höger i kartfönstret. Klicka på pilen bredvid ”adress” i det blå fältet nedanför sökrutan för att se sökträffar, klicka på adressen. Din sökträff visas i kartan markerat med en röd cirkel.
 3. Zooma in aktuell fastighet efter behov genom att först klicka på förstoringsglaset i menyfältet ovanför kartan och sedan klicka på fastigheten i kartan.
 4. Klicka på skrivaren i menyfältet ovanför kartan. Välj om du vill ha utskriften liggande eller stående. Klicka på Skriv ut, ett nytt webbfönster öppnas där du väljer ”hämta”. Skriv ut din karta.

Webbkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När du skrivit ut ditt kartunderlag ska du markera på underlaget vilket eller vilka träd som du önskar att fälla och numrera träden.

Skicka med fotografier på det eller de träd du önskar fälla. Numrera fotografierna enligt samma princip som du gjort på situationsplanen.

Skicka även med ett utlåtande från arborist som redogör för trädets eller trädens status och skaderisk.

En kontrollplan är ett dokument som beskriver de kontroller som byggherren ska utföra i ett byggprojekt. Dokumentet är specifikt för varje bygglovsärende och kan se mycket olika ut. En kontrollplan ska beskriva vad som ska kontrolleras, vem som ska utföra kontrollerna, hur kontrollerna ska gå till och vilket underlag som finns för kontrollen. Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader.

Kontrollplanen ska signeras när arbetet är klart och kontrollerna är gjorda.

Se våra exempel på kontrollplaner

Skicka in din ansökan

När du ordnat alla nödvändiga handlingar är du redo att göra din ansökan.

Länk till e-tjänst: Söka bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats.

I vissa fall kan det behövas fler handlingar för att få beslut om marklov.

Vem skickas fakturan till?

Den person eller det företag som anges som sökande ska vara den som undertecknar anmälan. Som sökande är du betalningsansvarig och det är till den sökande som kommunens faktura för beslutet kommer att ställas.

Vad händer sedan?

Tiden för handläggning av lovärenden räknas från det att handläggaren bedömer att ansökan är komplett (alla nödvändiga dokument har skickats in). Handläggaren har tre veckor på sig för denna bedömning.

Handläggningen tar längre tid om exempelvis ritningarna inte är fackmässigt utförda, om den föreslagna åtgärden eller byggnaden inte följer bestämmelserna i detaljplanen eller om beslutet behöver fattas av byggnadsnämnden som sammanträder en gång per månad. Det kan också ta längre tid om ärendet behöver skickas ut på remiss eller för yttrande av berörda grannar.

Enligt plan- och bygglagen ska ett beslut tas inom tio veckor från att ärendet anses vara komplett. Komplettdatumet från vilken handläggningstiden räknas kan komma att flyttas framåt, om den som söker på eget initiativ inkommer med ytterligare underlag.

Efter att du har skickat in din ansökan får du en handläggare som kontaktar dig om komplettering behöver göras.

När ärendet är klart får du ett beslut från oss. Även om du har fått ett beviljat beslut och ingen har överklagat får du inte börja med ditt projekt. Du måste alltid invänta ett startbesked. Påbörjar du arbetet innan du har fått ett startbesked kan du bli tvungen att betala en sanktionsavgift.

Om det gäller ett enklare ärende får du ditt startbesked tillsammans med beslutet. Vid komplicerade ärenden krävs en teknisk handläggning. En byggnadsinspektör tar då kontakt med dig.

Om du har fått startbeskedet tillsammans med bygglovsbeslutet ska du alltid vänta 4 veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Om beslutet inte har överklagats kan du starta åtgärden.

Giltighetstid

Ett beslut om lov gäller i fem år, förutsatt att själva åtgärderna har påbörjats inom två år. Det betyder att du måste påbörja åtgärden inom två år och avsluta den inom fem år. Om du bestämmer dig för att inte utnyttja startbeskedet och utföra åtgärden, kontakta oss så att vi i så fall kan avsluta ärendet.

Faktura

En faktura för ärendet skickas inom en månad från det att beslutet är klart. Vi tar ut avgift baserat på hur många timmar som krävs för den administrativa hanteringen av de ärenden som kommer in till oss. Det innebär att det i princip alltid kostar pengar när du skickar in en ansökan till oss, oavsett vilket besked du får i ditt ärende. I vissa områden tillkommer avgifter för kommunens detaljplanearbete. Avgiften tas i så fall ut i samband med bygglovet.

Överklagande

Om du som sökande inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga det. Överklagandet ska ske inom tre veckor från det att du fick ta del av beslutet.

Överklagandet ska innehålla uppgifter om vilket beslut du överklagar (diarienummer och beslutsdatum) och på vilket sätt du vill att beslutet ändras.

Skicka överklagandet till bygglovenheten:
Tyresö kommun
Bygglovenheten
135 81 Tyresö

eller via e-post till bygglov@tyreso.se

När överklagan kommit in, bedömer vi om det har kommit in i rätt tid, och i så fall skickas det vidare till länsstyrelsen. Det är länsstyrelsen som handlägger själva överklagandet. Om ett beslut om bygglov överklagas gäller giltighetstiden från den dagen beslutet vunnit laga kraft hos överprövande instanser.

Dina grannar får ta del av beslutet

Berörda sakägare (exempelvis grannar) kan också överklaga beslutet. Alla beviljade lov publiceras i Post- och Inrikes Tidningar samtidigt som beslutet skickas ut. Publiceringen kallas kungörelse och syftet är att nå alla som berörs av bygget. De berörda sakägarna har fyra veckor på sig att överklaga beslutet från den dagen beslutet publicerades i Post- och Inrikes Tidningar.

Observera att den som påbörjar åtgärd av ett överklagat ärende innan beslutet vunnit laga kraft, gör det på egen risk.

Ett slutbeskedet är ett godkännande på att projektet kan anses vara slutfört. I ditt startbesked står det vilka handlingar som krävs för att få slutbesked. Skicka in dessa handlingar gärna via mejl till bygglov@tyreso.se eller via Mittbygge e-tjänsten om det var så du påbörjade din anmälan.

Efter slutbeskedet kan ärendet avslutas hos oss på bygglovsenheten.

Olovlig trädfällning

Då olovlig trädfällning upptäcks är bygglovsenheten skyldig att ingripa. Detta
kan innebära att fastighetsägaren kan bli skyldig att betala en avgift. Förelägganden om återplantering av träd kan utgöra en del av påföljden.

Sidan publicerad av: bygglov@tyreso.se
Senast uppdaterad: 3 juli 2023