Strandskydd

Strandskydd innebär att man inom ett visst område runt strandlinjen inte får bygga eller göra andra åtgärder som påverkar området. Man kan söka dispens från strandskyddet.

Hus med strandtomt

Strandskyddet gäller både bebyggda och obebyggda tomter och generellt 100 meter från strandlinjen in över land och 100 meter ut i vattnet från strandlinjen. I vissa fall är strandskyddet utvidgat upp till 300 meter.

Inom ett skyddat område får en fastighetsägare inte utföra åtgärder som strider mot strandskyddets syften. I praktiken innebär det att nya hus, bryggor och parkeringsplatser med mera inte får byggas. Att fälla träd, anlägga gräsmatta, plantera häck eller gödsla kan också vara förbjudet.

Åtgärder i vatten

Åtgärder som görs i vatten, som till exempel att anlägga en brygga, pir och att muddra kräver anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen i Stockholms län som då prövar dispensen från strandskyddet.

Behövs bygglov?

För att bygga i strandskyddat område behövs oftast både dispens från strandskyddet och ett bygglov för det du vill bygga. Dispens från strandskyddet prövas i byggnadsnämnden men följer i övrigt samma rutiner som bygglovsansökningar. I ansökan om dispens ska det tydligt framgå vilka särskilda skäl som åberopas för att dispens ska beviljas.

Vad kostar det?

Kostnaden för en ansökan om strandskyddsdispens är 15 180 kr.

Så här ansöker du om strandskyddsdispens

Ta hjälp av informationen som följer när du vill göra en ansökan. Här kan du läsa steg för steg om hur du förbereder din ansökan och vilka handlingar du ska skicka in.

Förbered din ansökan

Vad står i detaljplanen?

I den detaljplan som gäller för området där du vill bygga står vad du får göra. Till exempel anger detaljplanen storlek på byggnader, antal våningar eller hur nära tomtgränsen du får bygga.

Du hittar detaljplanen för din fastighet i kommunens webbkarta. Gör så här:

 1. Öppna kommunens webbkarta.
 2. Gå till vänstermenyn och klicka på ”planer och bestämmelser” och klicka sedan på ”gällande detaljplaner”.
 3. Sök adress eller fastighetsbeteckning i sökrutan till höger i kartvyn.
 4. Klicka på fastigheten som markerats i kartvyn för att få upp en informationsruta med länkar till detaljplanritning och webbsida om detaljplan.

Webbkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälp att tolka detaljplanekartan , 542.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Finns det strandskydd?

Om ditt hus ligger nära vattnet, kan det innebära att du inte får bygga på grund av strandskydd. Kontakta kommunens servicecenter för att få reda om din fastighet omfattas av strandskydd.

Servicecenter
08-578 291 00
servicecenter@tyreso.se

Läs mer om strandskydd

I ansökan ska du skicka med en situationsplan för bestämning av dispensens omfattning. För att kunna göra en situationsplan behöver du först ett kartunderlag som du själv skriver ut från kommunens webbkarta.

Så här gör du för att skriva ut ett kartunderlag:

 1. Öppna kommunens webbkarta.
 2. Leta upp aktuell fastighet genom att skriva in adressen i sökfältet till höger i kartfönstret. Klicka på pilen bredvid ”adress” i det blå fältet nedanför sökrutan för att se sökträffar, klicka på adressen. Din sökträff visas i kartan markerat med en röd cirkel.
 3. Zooma in aktuell fastighet efter behov genom att först klicka på förstoringsglaset i menyfältet ovanför kartan och sedan klicka på fastigheten i kartan.
 4. Klicka på skrivaren i menyfältet ovanför kartan. Välj om du vill ha utskriften liggande eller stående. Klicka på Skriv ut, ett nytt webbfönster öppnas där du väljer ”hämta”. Skriv ut din karta.

Webbkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

De här handlingarna ska skickas med i din ansökan

På kartunderlaget ska du sedan:

 • tydligt rita in var åtgärden ska göras samt rita in eventuell ny byggnation med avstånd till närliggande fastighetsgränser, tre stycken måttsättningar.
 • önskad tomtplatsavgränsning och fri passage vid strandlinjer där allmänheten har tillträde (minimum 25 meter) ska markeras.

I de fall dispensen gäller något som ska byggas, ska du bifoga fasadritningar.

En fasadritning ska visa byggnadens fasader rakt framifrån. Vanligtvis har en byggnad fyra fasader, exempelvis en fasad mot söder, norr, öster och väster. Förutom den utvändiga väggen ska ritningen visa taket, fönster, dörrar, altaner, skorsten, trappor, ramper, takkupor med mera.

I fasadritningen ska du redovisa:

 • alla fasader med väderstreck i skala 1:100.
 • befintliga och blivande marklinjer fram till tomtgräns alternativt till den punkt linjerna möts. Ange om marknivåerna inte ändras.
 • befintliga och blivande marknivåer inklusive byggnation och slänter fram till tomtgräns.
 • fasadmaterial och kulör, samt takmaterial och kulör.

I de fall dispensen gäller något som ska byggas, ska du bifoga planritningar.

En planritning ska visa byggnaden ovanifrån med rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner, med mera. Varje våning ska visas separat.

I planritningen ska du redovisa:

 • alla våningsplan i skala 1:100.
 • alla utvändiga planmått, även bygglovspliktiga skärmtak, altaner, balkonger och trädäck.
 • rumsfunktioner, fast inredning och tillgänglighetsanpassning.
 • sektionsmarkeringar.

Gör en beskrivning av projektet och bifoga till ansökan:

 • beskriv vad du planerar att göra och vilket syfte du har med åtgärden
 • beskriv hur naturen på platsen ser ut och bifoga gärna bilder
 • motivera din an­sökan och be­skriv hur du ska göra för att be­gränsa skadorna på natur­miljön och allmänhetens tillgång till stranden.

Skicka in din ansökan

Länk till e-tjänst: Söka bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats.

Vem skickas fakturan till?

Den person eller det företag som anges som sökande ska vara den som undertecknar ansökan. Som sökande är du betalningsansvarig och det är till den sökande som kommunens faktura för beslutet kommer att ställas.

Sidan publicerad av: bygglov@tyreso.se
Senast uppdaterad: 9 januari 2024