Förlängda studier på gymnasiet

En elev som inte har fått fullständiga betyg på ett nationellt program kan få förlängd studietid för att bli klar med sin utbildning. Det är elevens skola som gör ansökan i samråd med eleven.

Förlängd studietid – vad är det?

Med förlängda studier avses studier för elever som inte klarat fullständiga betyg på tre år på ett nationellt program eller motsvarande och därför skrivs in på ett fjärde år för att nå fullständiga betyg.

OBS! Elever som läser mer än tre år för att de läst introduktionsprogram och därefter skrivits in på ett nationellt program uppfyller automatiskt inte reglerna för förlängda studier.

Ansökan om ersättning för förlängd studietid

Ansökan om ersättning för förlängd studietid ska vara inskickad till elevens folkbokföringskommun senast den 31 maj.

Ansökan skickas till: Tyresö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, Ersättning för förlängda gymnasiestudier, 135 81 Tyresö.

Ansökan om ersättning för förlängd studietid (blankett) , 59.5 kB.

Till ansökan bifogas:

 • Orsak till förlängd studiegång till exempel sjukdom, fastställd funktionsvariation eller annat.
 • Elevens tidigare närvaro.
 • Elevens individuella studieplan med studieresultat.
 • Skolans åtgärdsprogram för eleven.
 • Elevens studieplan med kurser och gymnasiepoäng för det fjärde året samt information om hur lång tid de förlängda studierna förväntas ta.
 • Beslut om förlängd studietid från huvudman/rektor.

Beslut och ersättning

Elevens folkbokföringskommun tar beslut om finansiering av förlängda studier.

Om en skola beviljas ersättning för förlängda studier bestäms ersättningen efter Stockholms läns gemensamma prislista, alternativt avtalad interkommunal ersättning. Fjärde årets gymnasiepoäng betalas ut i relation till heltidsstudier. Exempel: Om en termins studier planeras pågå under ett läsår betalas 50 % av ersättningen ut under läsåret.

Folkbokföringskommunen förbehåller sig rätten att stoppa utbetalning av ersättning för elever som går förlängd studietid utan att ärendet har prövats.

Lagar och förordningar om elevens rätt att fullfölja sin utbildning

 • Skollagen (2010:800)
  - Utbildningens omfattning och elevens rätt att fullfölja: 16 kap. 15 § och 37 §
  - Ersättning till fristående skolor: 15 kap. 33 §, 16 kap. 52-54 §§ och 28 kap. 5 §
 • Gymnasieförordningen (2010:2039)
  - Förlängd undervisning: 9 kap. 7 §
  - Gå om kurser: 9 kap. 1-3 §§
Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 1 mars 2021