Inackorderingstillägg

Ungdomar som måste bo på annan ort under sin gymnasieutbildning kan söka inackorderingstillägg för fördyrat boende.

Syftet med inackorderingstillägget är att minska merkostnaden för familjer där ungdomar måste inackordera sig på utbildningsorten. Stödet avser boende, fördyrat uppehälle och resor.

Elever som går på en gymnasieskola med offentlig huvudman och som behöver inackordering på grund av skolgången, kan få ett ekonomiskt stöd från kommunen (enligt 15 kap 32 § i skollagen (2010:800).

OBS! Du som studerar vid en fristående gymnasieskola ansöker om det statliga inackorderingstillägget från Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Regler för kommunalt inackorderingstillägg

För att bli beviljad kommunalt inackorderingstillägg gäller följande kriterier:

  • Att eleven är folkbokförd i Tyresö kommun
  • Att eleven går i en kommunal eller landstingskommunal gymnasieskola
  • Att eleven är under 20 år (bidraget kan fås till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år)
  • Att eleven är mottagen enligt skollagen 16 kap 43–46 § (förstahandsmottagande eller går riksrekryterande utbildning)
  • Att restiden mellan folkbokföringsadressen och skolan uppgår till minst 2 timmar enkel väg eller att resvägen är minst 50 km enkel resa.
  • Att eleven inte samtidigt är beviljad resebidrag eller ersättning för busskort.

Ersättning

Beloppet är 1/30 av basbeloppet, cirka 1 500 kr, och beviljas för fyra månader på höstterminen och fem månader på vårterminen och utbetalas senast den sista bankdagen i respektive månad. Avbryts studierna är man inte längre berättigad till inackorderingstillägg. Resterande del av utbetald ersättning kommer då att begäras tillbaka. Detta gäller även vid förändring till resebidrag eller om eleven folkbokförs i annan kommun.

Tid för ansökan

Ansökan om inackorderingstillägg görs inför varje läsår och kan göras först när eleven har blivit antagen till skolan.
Handläggningstiden är två veckor.

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 31 maj 2024