Barns rättigheter

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Det innebär att barnets rättigheter ska beaktas i alla beslutsprocesser i ärenden som berör dem. Läs om vad barnkonventionen innebär för dig.

Barnkonventionen är en internationell överenskommelse som nu också är en lag i Sverige. Den beskriver vilka rättigheter barn och unga har. Grundtanken är att alla barn är födda fria och att alla barn har lika värde.

De fyra grundprinciperna i barnkonventionen är:

  • Barnets rätt till icke-diskriminering
  • Barnets rätt att få sitt bästa prövat
  • Barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling
  • Barnets rätt att komma till tals

Inför den nya lagen har Tyresö kommun genomfört utbildningsinsatser för politiker och anställda för att öka kunskapen kring barnets rättigheter.

Vad innebär barnkonventionen för dig som barn?

Du inte ska bli sämre behandlad för att du till exempel har ett visst kön, en viss hudfärg eller kommer från ett visst land. Du ska inte heller bli diskriminerad på grund av religion, sexualitet, ålder eller funktionsvariation. Alla barn har samma rättigheter och är lika mycket värda.

De som bestämmer ska i första hand tänka på vad som bedöms vara ditt bästa. Det betyder till exempel att socialtjänsten särskilt måste tänka på vad som är bäst för dig om de ska ta beslut som handlar om dig och din familj. Till exempel om din familj inte klarar ekonomin eller om du inte kan bo hemma.

Här är fler exempel på dina rättigheter:

  • Du har rätt till ett bra liv och att få utvecklas till en trygg person.
  • Du har rätt att få vara delaktig och att vuxna lyssnar på dig. Du ska få vara med och påverka sådant som handlar om dig.
  • Du har rätt att skyddas mot våld, övergrepp och utnyttjande.
  • Du har rätt att tänka vad du vill, tro vad du vill och säga vad du tycker.
  • Du har rätt att gå i skolan.
  • Du har rätt att ha så bra hälsa som möjligt, och få bra vård när du behöver det.

Barnombudsmannen (BO) bevakar barns rättigheter

BO ska bevaka barns rättigheter utifrån det som står i barnkonventionen. Du räknas som barn fram till den dag du fyller 18 år. För att få veta mer om dina rättigheter kan du läsa på BO:s webbplats. Du kan också ringa till BO för att ställa frågor om dina rättigheter, se länk under relaterad information.

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, innehåller bestämmelser om barns rättigheter. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Det innebär att barnets rättigheter ska beaktas i alla beslutsprocesser i ärenden som rör dem. Det är de vuxna som ska till att barnkonventionen förverkligas i praktiken.

Ett barnrättsperspektiv innebär att beslutsprocesser är barnrättsbaserade, det vill säga att en prövning av barnets bästa ingår i underlag för beslut där det är relevant.

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som gäller för alla barn och ungdomar upp till 18 år. De 54 artiklarna utgör tillsammans en helhet men fyra av artiklarna är grundläggande och vägledande principer som alltid ska beaktas vid frågor som rör barn. De övriga artiklarna ska läsas med de fyra grundprinciperna som utgångspunkt.

De fyra grundprinciperna är: Artikel 2. Barnets rätt till icke- diskriminering. Artikel 3. Barnets rätt att få sitt bästa prövat. Artikel 6. Barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling och Artikel 12. Barnets rätt att komma till tals.

Sidan publicerad av: Anna Serratusell Wallin
Senast uppdaterad: 24 februari 2020