Hund i Tyresö

Det är härligt att gå ut i sällskap med sin fyrbente vän! Men kom ihåg att hunden alltid ska hållas kopplad på offentlig plats och att den inte får springa lös i skog och mark under 1 mars–20 augusti. I de lokala ordningsföreskrifterna för Tyresö kommun framgår vilka områden som räknas som offentlig plats och vad du måste tänka på när ni vistas utomhus.

En hund, kanske en saluki.

§ 15
Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i § 16, 17 och 18. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person eller för polishund i tjänst.

§ 16
Hundar skall hållas kopplade på offentlig plats.
När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.
Hundar får inte vistas på begravningsplatser, allmän lekplats eller allmän badplats.

§ 17
På följande offentliga platser skall föroreningar efter hundar plockas upp: gator, gång- och cykelbanor, promenadvägar, stigar, motionsspår och öppna grönytor.

§ 18
Hund som anträffas lös under omständigheter som strider mot föreskrifterna i 16§ får omhändertas av polismyndigheten. Har ägaren inte inom fem dagar efter hundens omhändertagande återhämtat hunden och ersatt kostnaden för dess omhändertagande och vård får polismyndigheten fatta beslut om vidare åtgärder. Om annan än polismyndigheten omhändertar en hund skall polismyndigheten underrättas därom.

§ 3
Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och vid tillämpningen av dessa föreskrifter skall, med stöd av 1 kap. 2§ andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats:

 • Begravningsplatsen i Lindalen
 • Begravningsplatserna vid Tyresö kyrka
 • Området runt Bollmoradalens kyrka, vilket omfattar lekplatsen, fotbollsplanen och all mark däremellan, även slänten upp till daghemmet Gunghästen
 • Området runt Trollbäckens kyrka
 • Trollbäckens idrottsplats
 • Tyresövallen
 • Alby friluftsområde och badplats
 • Kumlabadet
 • Hästhagsbadet
 • Strandbadet
 • Trinntorpsbadet
 • Allmänna lekplatser
 • Parkeringshuset i centrum
 • Parkeringarna runt centrumanläggningarna
 • Samtliga idrottsområden och allmänna badplatser

Hund i naturen

Under tiden 1 mars–20 augusti får hunden inte springa lös i skog och mark. Då är djurlivet som känsligast och även en fredlig liten sällskapshund kan ställa till med stor skada genom sin blotta närvaro. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte kan skada eller störa djurlivet.

I skyddade områden, som nationalparker och naturreservat, finns särskilda bestämmelser för att bevara viktiga natur- och kulturvärden. I naturreservaten inom Tyresö kommun och i Tyresta nationalpark gäller att hundar alltid skall vara kopplade vid besök.

Det finns tre områden i Tyresö där du under uppsikt kan rasta din hund utan koppel. Ett område på Persudde, ett i Skälsätra och ett på Fornudden. Det finns också två hundrastgårdar.

Persuddeområdet , 83.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Fornuddenområdet , 97.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Skälsätraområdet , 314.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Två hundar simmar i vattnet. En har en grön boll i munnen.

Hund vid badplatser

Under juni–augusti får hundar inte vistas eller bada på kommunens offentliga badplatser, (offentliga platser i Tyresö hittar du ovan, under ordningsföreskrifter för hundar § 3). Dessa badplatser räknas som offentliga platser och omfattas därför av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Tyresö kommun. Övriga delar på året får hundar vistas där, men de måste hållas kopplade.

I Tyresö finns inga speciella, iordningsställda, badplatser för hundar. Däremot finns det gott om sjöar och en lång kuststräcka i kommunen där man kan hitta platser lämpliga för hundbad. Platser vid sjöar och kust får alltså användas för hundbad, men observera att det kan finnas andra regler att ta hänsyn till där, exempelvis att hundar ska hållas kopplade i naturreservat året runt. När det gäller badplatser på privat mark så är det markägaren som avgör om din hund får bada där.

Undantag

Förbuden att ha hund på offentliga platser och badplatser gäller inte för ledarhund och för polishund i tjänst.

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 19 maj 2023