Hund i Tyresö

Det är härligt att gå ut i sällskap med sin fyrbente vän! I de lokala ordningsföreskrifterna för Tyresö kommun framgår inom vilka områden din hund får vara okopplad och vad du måste tänka på när ni vistas utomhus. Kom ihåg att hunden inte får springa lös i skog och mark 1 mars–20 augusti.

En hund, kanske en saluki.

Hund i naturen

Under tiden 1 mars–20 augusti får hunden inte springa lös i skog och mark. Då är djurlivet som känsligast och även en fredlig liten sällskapshund kan ställa till med stor skada genom sin blotta närvaro. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte kan skada eller störa djurlivet.

I skyddade områden, som nationalparker och naturreservat, finns särskilda bestämmelser för att bevara viktiga natur- och kulturvärden. I naturreservaten inom Tyresö kommun och i Tyresta nationalpark gäller att hundar alltid skall vara kopplade vid besök.

Hundar och offentliga platser

Tyresö kommuns lokala ordningsföreskrifter har ett antal paragrafer som särskilt nämner hundar på offentliga platser. Vad som är en offentlig plats definieras i ordningslagens 1 kap. 2 §. Förutom de offentliga platser som finns i kommunen utifrån ordningslagens definition kan kommunen också peka ut andra områden och bestämma att de ska jämställas med offentlig plats i de lokala ordningsföreskrifterna. Dessa platser hittar du under 3 § i de lokala ordningsföreskrifterna.

Tyresö kommuns lokala ordningsföreskrifter

§ 15
Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund ska följa bestämmelserna i 16-18 §§. Förutom dessa bestämmelser gäller lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Det som anges i dessa paragrafer gäller dock inte för ledarhund för synskadad person eller för polishund i tjänst. För naturreservat i kommunen finns särskilda föreskrifter.

§ 16
Hundar får inte vistas på de begravningsplatser, kyrkogårdar, allmänna badplatser eller allmänna lekplatser som anges i 3 § i de lokala ordningsföreskrifterna.

§ 17
På övriga offentliga platser och platser som anges i 3 §, där vistelseförbud för hundar inte råder, ska hundar hållas kopplade. Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, om det inte är fråga om inhägnade områden. Undantag från kopplingstvång enligt första stycket gäller på nedan angivna platser, under förutsättning att hunden kan kontrolleras utan koppel och lätt kan ropas in. Mot avgränsning gäller en buffertzon om fem meter där hunden ska hållas kopplad:
1. Persudde: naturmark öster om Hästhagsbadet, avgränsad av bebyggelse i syd och väst samt vattenområde i norr (enligt kartbilaga 4 A).
2. Fornudden: grönområde vid Trångsundet. nordväst om Oxelvägen med Persuddevägen i norr, området begränsas i söder av en linje mellan Oxelvägens T-korsning och en vågrät linje till udden vid Trångsundet. samt vattenområde i väst (enligt kartbilaga 4 B).
3. Sofieberg: grönområde söder om Trädgårdsvägen som avgränsas i förlängningen söderut av Fältvägen, skogskanten i söder som vetter mot Drevviken, i väster av gångstigen söderut vid Trädgårdsvägen 39-41 (enligt kartbilaga 4 C).
4. Skälsätra: skogs- och hällmarker. Området begränsas av villaområden vid Dragonvägen – Långsjövägen – Pelles väg och stig mellan Pelles väg och Dragonvägen (enligt kartbilaga 4 D).

§ 18
Föroreningar efter hundar skall plockas upp på offentlig plats samt på de platser som jämställs med offentlig plats i 3 § i de lokala ordningsföreskrifterna.

Hundrastområden och hundrastgårdar

Det finns tre områden i Tyresö där du under uppsikt kan rasta din hund utan koppel. Ett område på Persudde, ett i Skälsätra och ett på Fornudden. Det finns också tre hundrastgårdar: en i Sofieberg, en längs Wättinge gårdsväg och en i Strand.

Persuddeområdet , 83.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Fornuddenområdet , 97.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Skälsätraområdet , 314.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Två hundar simmar i vattnet. En har en grön boll i munnen.

Hund vid badplatser

Hundar får inte vistas på de allmänna badplatser som anges i 3 § i ordningsföreskrifterna. I Tyresö finns inga speciella, iordningsställda, badplatser för hundar. Däremot finns det gott om sjöar och en lång kuststräcka i kommunen där man kan hitta platser lämpliga för hundbad. Platser vid sjöar och kust får alltså användas för hundbad, men observera att det kan finnas andra regler att ta hänsyn till där, exempelvis att hundar ska hållas kopplade i naturreservat året runt. När det gäller badplatser på privat mark så är det markägaren som avgör om din hund får bada där.

Undantag

Förbuden att ha hund på offentliga platser och badplatser gäller inte för ledarhund eller för polishund i tjänst.

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 5 juni 2024