Fasanvägen etapp 13

Detaljplanen för Fasanvägen etapp 13 är en omvandlingsplan som syftar till att göra det möjligt för permanentboende i området genom att kommunal service i form av väg, vatten och avlopp byggs ut.

Den nedre blå markeringen mitt i kartbilden visar planområdet för Fasanvägen etapp 13. På kartan syns även områdena för andra pågående detaljplaner

Detaljplanen ska skapa större byggrätter på befintliga fastigheter. Möjlighet till avstyckning ska kopplas till gatukostnadsutredningen och utreds under planarbetet. Kommunalt vatten och avlopp kommer att dras in i området, vägarna kommer få en ökad standard samt förses med belysning och i vissa fall gångbanor.

Plats för planen

Fasanvägen etapp 13 är beläget mitt på Brevikshalvön. Planområdets avgränsning utgör en sammanslagning av etapp 13 och etapp 16 i enlighet med tidigare etappindelning.

Skyddsvärda träd

Utifrån den inventering som har gjorts för Fasanvägen så finns det skyddsvärda träd inom planområdet. Dessa får inte fällas utan samråd med Länsstyrelsen, enligt Miljöbalken 12:6.

Information om samråd för åtgärder som påverkar skyddsvärda träd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Status för planen

Detaljplanen och gatukostnadsutredningen är mellan samråd och granskning. Läs nedan om vad det innebär och se de dokument som tillhör.

Samråd över detaljplanen och gatukostnaden ägde rum 7 juli - 9 september 2021. Under samrådet kom det in många bra synpunkter på planförslaget. Därför har vi sett behov av fördjupande utredningar och en omarbetning av projekteringen. Detta tar tid och tidplanen för detaljplanen har därför flyttas fram.

Ny tid för granskning av detaljplanen och gatukostnadsutredningen är kvartal 1, 2023. Det finns då tillfälle att lämna synpunkter på förslaget ännu en gång.

Handlingarna bearbetas sedan ytterligare en gång innan detaljplanen och gatukostnadsutredningen tas upp för beslut om antagande. Preliminär tidpunkt för antagandet är under tredje kvartalet 2023.

Utbyggnaden av gata samt vatten och avlopp påbörjas efter det att detaljplanen vunnit laga kraft.

Stadsbyggnadsförvaltningen fick 12 december 2017 § 162 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för området.

Start-PM , 218.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Behovsbedömning , 307.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

Granskning planeras till: Kvartal 1, 2023

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige.

Antagandet planeras till: Kvartal 3, 2023

Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: Tidigast cirka fyra veckor efter antagen detaljplan

Frågor och svar

Här har vi publicerat de vanligast förekommande frågorna och svaren gällande detaljplanen och gatukostnadsutredningen för Fasanvägen etapp 13.

När kan jag påbörja utbyggnad av mitt hus?

Detaljplanen har en förskjuten genomförandetid på tre år för bostadsbyggandet för att utbyggnaden av gata och VA ska kunna ske först. Detta innebär att bostadsbyggande kan påbörjas tre år efter att detaljplanen vinner laga kraft.

Varför behöver kommunen lösa in mark från min fastighet?

I samband med att vägområdet breddas, se rubrik Trafik ovan, så behöver området för allmän plats utökas. De delar som blir allmän plats har kommunen skyldighet att lösa in.

Vad är ett släntområde?

Ett släntområde är ett område inom kvartersmark intill gatuområdet som behövs för att stabilisera vägkroppen.

Området behöver iordningställas med en viss lutning som behöver finnas kvar framöver. I de fall det är stora höjdskillnader behövs ett utökat släntområde. Släntområden ägs och sköts av privat fastighetsägare.

Varför ska jag betala gatukostnad?

Kommunen har beslutat att ägarna till fastigheterna inom gatukostnadsområdet ska betala kostnaderna för iordningställande av områdets allmänna platser. Kostnaderna ska fördelas mellan fastighetsägarna på ett skäligt och rättvist sätt.

När ska gatukostnaden betalas?

Debitering sker utifrån den laga kraft vunna gatukostnadsutredningen när hela gatukostnadsområdet är utbyggt och slutbesiktigat. Kommunen skickar då ut en faktura till varje fastighetsägare med 60 dagars betalningstid.

Jag har inte råd, kan jag få uppskov?

Det finns möjlighet att ansöka om lån eller anstånd. Detta prövas från fall till fall.

Varför måste gatorna vara så breda?

Motivet bakom bredare gator i området är omvandlingen från fritidsboende till permanentboende. I och med permanentboendet kommer området att få en viss ökning av trafik då gatorna trafikeras dagligen. När området anlades trafikerades vägarna främst under sommartid. När kommunen tar över vägen som väghållare ska en viss standard på vägarna hållas, som ska fungera lång tid framöver. Breviksvägen och Nytorpsvägen är de stora gatorna i området där den huvudsakliga trafiken kommer att ledas. De mindre gatorna i området är lokalgator som främst trafikeras av boende och besökande till fastigheterna.

Gatuområdet inkluderar körbana, dike, slänter samt eventuella gång- och cykelbanor och är beroende av gatans funktion, läge och topografi. Hela gatuområdet behöver inrymmas inom allmän platsmark.

Vad blir VA-kostnaden?

Kostnaden styrs av gällande VA-taxa det år utbyggnaden färdigställs inom hela planområdet. VA-kostnaden består av anläggningsavgift (engångskostnad för anslutningen) respektive brukaravgift (löpande avgift).

Vad händer om grannar vill gå ihop och ha samma anslutningspunkt?

Alla fastigheter debiteras samma anslutningsavgift oavsett om de delar på en anslutningspunkt. Kommunen ställer sig dock negativ till detta. Om det ändå blir aktuellt, så bör de enskilda fastighetsägarna bilda en gemensamhetsanläggning genom en lantmäteriförrättning.

På min tomt samlas det vatten vid kraftiga regn, hur hanterar kommunen det?

Varje fastighetsägare ska i första hand fördröja dagvatten inom sin fastighet. Kommunen renar och fördröjer överskottsvatten från allmänna vägområden genom öppna gräsbevuxna vägdiken.

Inom planområdet finns det lågpunkter där dagvattnet stängs in. För att bostadsbebyggelsen inte ska påverkas av översvämning säkerställer detaljplanen att marken inom dessa områden ska tåla översvämning. För två av dessa lågpunkter skapas u-områden för bortledande av dagvatten.

Varför är det en så liten del av min tomt som får bebyggas?

Generellt finns stora naturvärden som behöver bevaras. Det kan även finnas risk för ras och skred, instängt vatten, slänter, u-område och bullerhänseende som begränsar byggbar yta.

Inför granskningsskedet ser vi över andelen prickad mark som begränsar den byggbara ytan.

Vad påverkar tidplanen?

Tidplanen baserar sig på kända förutsättningar och revideras löpande. Det som kan påverka tidplanen är bland annat oförutsedda händelser, politiska beslut och överklaganden.

Översiktsplanen visar en tätare bebyggelse i korsningen Fasanvägen/ Rödhakevägen. Varför följer inte detaljplanen detta?

Syftet med planen är att få till kommunalt VA och en bättre standard på gatunätet. För att möjliggöra detta utökas befintliga byggrätter för enbostadshus. Ytterligare förtätning kräver en ansökan om planbesked och ett positivt politiskt beslut samt en mer detaljerad studie för berörd fastighet.

Varför är (inte) min fastighet med i planområdet?

Avgränsningen av planområdet har framför allt utgått från VA-ledningar i ett självfallsystem (även om vissa pumpar ändå kommer att behövas inom området).


Prenumerera på denna webbsida

Ange din e-postadress för att prenumerera på webbsidan. Då får du ett e-postmeddelande varje gång en viktig uppdatering görs.

OBS! När du anmält dig till prenumeration kommer du inom några minuter att få ett meddelande där du får ge ditt samtycke till prenumerationen. Om du inte fått detta mejl, kolla din skräp-mapp, då mejlet kan ha fastnat där alternativt mejla till info@tyreso.se för att felanmäla.

Hantera prenumeration
Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 7 november 2022