Fasanvägen etapp 13

Detaljplanen för Fasanvägen etapp 13 är en omvandlingsplan som syftar till att göra det möjligt för permanentboende i området genom att kommunal service i form av väg, vatten och avlopp byggs ut.

Den blå markeringen överst i kartbilden visar planområdet för Fasanvägen etapp 13.

Detaljplanen ska skapa större byggrätter på befintliga fastigheter. I enlighet med tidigare etapper på Brevikshalvön ska en fastighet vara minst 6000 kvm för att styckas. Tomtens topografi kan göra att en fastighet bäst lämpar sig att styckas i olika stora delar. Den minsta fastighetsstorlek som tillåts vid styckning är dock 2700 kvm. Möjlighet till avstyckning ska utredas under planarbetet. Bestämmelser om maximal och minimal fastighetsstorlek ska införas för att säkerställa möjlighet till avstyckning kopplad till gatukostnadsutredningen. Kommunalt vatten och avlopp kommer att dras in i området, vägarna kommer få en ökad standard samt förses med belysning och i vissa fall gångbanor.

Plats för planen

Fasanvägen etapp 13 är beläget mitt på Brevikshalvön. Planområdets avgränsning utgör en sammanslagning av etapp 13 och etapp 16 i enlighet med tidigare etappindelning.

Informationsmöte om planen

I november 2018 hölls ett första informationsmöte om de framtida planerna för Fasanvägen etapp 13. Missade du mötet och är nyfiken på vad som sades? Mejla till sbf@tyreso.se för att få ta del av anteckningarna.

Status för planen

Planen har fått planuppdrag.

Stadsbyggnadsförvaltningen fick 12 december 2017 § 162 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för området.

Start-PM

Behovsbedömning

Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När perioden för samråd är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar förslaget.

Samråd planeras till: Preliminärt kvartal 1, 2021

Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

Granskningen planeras till: Inte klart

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige.

Antagandet planeras till: Inte klart

Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: Tidigast cirka fyra veckor efter antagen detaljplan

Prenumerera på denna webbsida

Ange din e-postadress för att prenumerera på webbsidan. Då får du ett e-postmeddelande varje gång en viktig uppdatering görs.

OBS! När du anmält dig till prenumeration kommer du inom några minuter att få ett meddelande där du får ge ditt samtycke till prenumerationen. Om du inte fått detta mejl, kolla din skräp-mapp, då mejlet kan ha fastnat där alternativt mejla till info@tyreso.se för att felanmäla.

Hantera prenumeration
Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 10 december 2020