Fasanvägen etapp 13

Detaljplanen för Fasanvägen etapp 13 är en omvandlingsplan som syftar till att göra det möjligt för permanentboende i området genom att kommunal service i form av väg, vatten och avlopp byggs ut.

Den nedre blå markeringen mitt i kartbilden visar planområdet för Fasanvägen etapp 13. På kartan syns även områdena för andra pågående detaljplaner

Detaljplanen ska skapa större byggrätter på befintliga fastigheter. Möjlighet till avstyckning ska kopplas till gatukostnadsutredningen och utreds under planarbetet. Kommunalt vatten och avlopp kommer att dras in i området, vägarna kommer få en ökad standard samt förses med belysning och i vissa fall gångbanor.

Plats för planen

Fasanvägen etapp 13 är beläget mitt på Brevikshalvön. Planområdets avgränsning utgör en sammanslagning av etapp 13 och etapp 16 i enlighet med tidigare etappindelning.

Status för planen

Detaljplanen och gatukostnadsutredningen är mellan samråd och granskning. Läs nedan om vad det innebär och se de dokument som tillhör.

Samråd över detaljplanen och gatukostnaden ägde rum 7 juli - 9 september 2021. Efter samrådet bearbetas förslagen utifrån inkomna yttranden. I nästa steg skickas handlingarna ut för granskning och då finns återigen möjlighet att lämna synpunkter. Handlingarna bearbetas sedan ytterligare en gång innan detaljplanen och gatukostnadsutredningen tas upp för beslut om antagande. Preliminär tidpunkt för antagandet är under fjärde kvartalet 2022.

Utbyggnaden av gata samt vatten och avlopp påbörjas efter det att detaljplanen vunnit laga kraft.

Stadsbyggnadsförvaltningen fick 12 december 2017 § 162 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för området.

Start-PM , 218.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Behovsbedömning , 307.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

Granskningen planeras till: Preliminärt kvartal 1, 2022

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige.

Antagandet planeras till: Preliminärt kvartal 4, 2022

Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: Tidigast cirka fyra veckor efter antagen detaljplan

Frågor och svar

Här har vi publicerat de vanligast förekommande frågorna och svaren gällande detaljplanen och gatukostnadsutredningen för Fasanvägen etapp 13.
Frågor och svar om Fasanvägen etapp 13

Prenumerera på denna webbsida

Ange din e-postadress för att prenumerera på webbsidan. Då får du ett e-postmeddelande varje gång en viktig uppdatering görs.

OBS! När du anmält dig till prenumeration kommer du inom några minuter att få ett meddelande där du får ge ditt samtycke till prenumerationen. Om du inte fått detta mejl, kolla din skräp-mapp, då mejlet kan ha fastnat där alternativt mejla till info@tyreso.se för att felanmäla.

Hantera prenumeration
Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 8 november 2021