Så här går det till att ta fram en detaljplan

Genom detaljplanen reglerar kommunen användningen av mark- och vattenområden. Detaljplanen prövar bland annat var nya hus kan byggas och hur höga de får vara, var allmänna gator kan anläggas och vilka grönområden som ska bevaras. Under arbetet med detaljplanen tar kommunen ställning till allmänna intressen enligt Plan- och bygglagen och Miljöbalken.

En detaljplan kan tas fram på flera olika sätt men standardförfarandet är det vanligaste. Vilket sätt det blir beror på hur omfattande detaljplanen är och hur stort allmänhetens intresse är. Nedan beskrivs processen med att ta fram en detaljplan med standardförfarande.

1. Planbesked

En fastighetsägare som vill upprätta en ny detaljplan kan ansöka om ett planbesked. Kommunen ska då lämna besked inom fyra månader. Kommunen kan också själv ta initiativ till att påbörja ett planarbete.

2. Planförslag

Om planbeskedet beviljas går kommunen vidare i processen genom att ta fram ett förslag till detaljplan, ett så kallat planförslag. I förslaget anges bland annat hur planområdet är tänkt att användas, vilka fastigheter som berörs samt hur vägar, vatten och avlopp påverkas.

3. Samråd

När kommunen har tagit fram ett planförslag är det dags för samråd. Det innebär att fastighetsägare och berörda myndigheter och medborgare ges möjlighet att lämna sina synpunkter skriftligen. Samrådstiden pågår normalt under sex veckor, därefter sammanställs alla synpunkter i en samrådsredogörelse. Vid större planer kan kommunen också anordna samrådsmöten för att diskutera förslaget direkt med de som bor i närheten.

4. Granskning

Efter samrådstiden presenteras ett omarbetat planförslag som ställs ut för granskning. Under granskningstiden får vem som helst lämna synpunkter på förslaget. Granskningstiden pågår under minst två veckor, därefter sammanställs alla synpunkter i ett granskningsutlåtande.

5. Detaljplanen antas

När granskningstiden har gått ut kan mindre justeringar av planförslaget göras, därefter antas detaljplanen av kommunfullmäktige. I enklare fall kan kommunstyrelsen eller miljö- och samhällsbyggnadsutskottet anta detaljplanen. När detaljplanen är antagen ska beslutet kungöras och berörda meddelas.

6. Detaljplanen kan överklagas

Efter att detaljplanen har antagits har de som lämnat synpunkter tidigare i planprocessen rätt att överklaga beslutet till mark- och miljödomstolen. Tiden för överklagande pågår i tre veckor från det att beslutet om antagande meddelats.

7. Detaljplanen börjar gälla

Om ingen överklagat detaljplanen vinner den laga kraft när tiden för överklagande har gått ut. Om detaljplanen överklagats vinner den laga kraft när och om de högre instanserna avslår överklagandet. Planprocessen är då avslutad och byggprocessen kan börja. Detaljplanen gäller tills vidare eller tills kommunen väljer att upphäva, ändra eller ersätta detaljplanen.

Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 21 oktober 2022