Gatukostnad

En gatukostnad är en kostnad som en fastighetsägare betalar kommunen för arbetet med att anlägga nya eller förbättra vägar i ett aktuellt område. Alla som anses ha direkt nytta av att standarden på att vägen höjs är med och betalar vägen.

Tyresö kommun har valt att ta ut gatukostnader i nya villa- och flerbostadsområden, i samband med att området detaljplaneläggs och ansluts till det kommunala VA-nätet. För att veta hur mycket varje fastighetsägare ska betala görs en gatukostnadsutredning som bland annat sammanställer vilka kostnader som uppkommer vid anläggning och hur stor nytta respektive fastighetsägare beräknas ha.

Berörda fastighetsägare kan under samrådet och granskningen lämna in synpunkter/yttranden. Kommunens handläggare svarar på synpunkterna/yttrandena i en samrådsredogörelse och ett granskningsutlåtande.

Betalning

När gatorna inom området är färdigställda debiteras alla fastighetsägare gatukostnad och VA-anslutningsavgift som ska betalas senast 60 dagar efter debitering.

Fastighetsägare kan:

  • betala direkt
  • ansöka om kommunalt VA- och/eller gatukostnadslån
  • ansöka om anstånd med gatukostnaden.

Ansökan om lån eller anstånd kan göras först när fakturan för gatukostnaden har skickats ut. Varje ansökan prövas enskilt. Om anstånd beviljas så betalas endast räntan under den tid anståndet varar. Beviljat anstånd gäller till dess att något av nedanstående inträffar:

  • nytt bygglov beviljas
  • fastigheten byter ägare
  • avstyckning beviljas

Anstånd kan inte överlåtas.


I de fall fastighetsägaren anser att betalningsvillkoren är felaktiga kan denna vid debitering välja att pröva frågan i mark- och miljödomstolen.

Gatukostnadspolicy

Ramarna för hur vi ska hantera fördelningsområde, kostnadsunderlag och fördelningsgrund för gatukostnader finns i kommunens gatukostnadspolicy. Den anger också vad som gäller för betalning av gatukostnad.

Tyresö kommuns gatukostnadspolicy , 241 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 9 januari 2024

Hitta på sidan