Detaljplanens dokument

När kommunen tar fram en ny detaljplan upprättas ofta ett stort antal dokument. Här kan du läsa om vad de innebär. För flera av dem är innebörden fastställd i plan- och bygglagen (PBL).

Plan­beskrivning

En planbeskrivning ska redovisa förutsättningar och syften med detaljplanen. Den ska göra det lättare att för­stå den färdiga planen. I den redovisar vi också bakgrunden till olika avvägningar som gjorts.

Plankarta

På plankartan anges vad all mark ska användas till inom det område detaljplanen omfattar. De plan­bestämmelser som gäller redovisas på plankartan. Plankartan är den juridiskt bindande handlingen.

Genomförande­beskrivning

En genomförande­beskrivning ska redovisa de praktiska åtgärder som måste genom­föras för att planen ska kunna förverkligas. Den tar upp organisatoriska, tekniska, ekonom­iska och fastighets­rättsliga åtgärder.

Miljökonsekvens­beskrivning (MKB)

Om detaljplanen har en betydande påverkan på miljö, hälsa eller resurs­hushållning ska kommunen göra en miljökonsekvensbeskrivning. I den ska det framgå om en föreslagen åtgärd innebär betydande påverkan på människors hälsa och säkerhet, på miljön eller på allmänna intressen.

Illustrations­karta

Illustrations­kartan förklarar och förtydligar planens innebörd. Man kan till exempel visa hur ny bebyggelse kan komma att placeras.

Övriga dokument

Till detaljplanen kan det även finnas andra dokument som inte är obligatoriska. Det kan till exempel finnas ett gestaltnings­program som beskriver hur bebyggelsen ska utformas. Andra dokument som kan finnas är riskanalys, bullerutredning, miljöprogram, geoteknisk utredning och arkeologisk utredning.

Dokument som hör till plan­processen

Samråds­redogörelse

I samråds­redogörelsen sammanställer vi och bemöter de synpunkter som framförts under samrådstiden.

Gransknings­utlåtande

De synpunkter som lämnats i samband med granskningen sammanställs i ett granskningsutlåtande. När detaljplanen ska antas bifogas utlåtandet plan­handlingarna.           

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 20 juni 2022