Förvaltningar och bolag

Tyresö kommun har cirka 3 000 anställda – de flesta arbetar inom vård, förskola och skola. Organisationen består av fem förvaltningar och ett bolag.

Tyresö kommuns förvaltningsorganisation från 13 januari 2020

Tyresö kommuns förvaltningsorganisation från 13 januari 2020

Högste tjänsteman är kommundirektören, Cynthia Runefjärd. Tillsammans med kommunledningsgruppen samordnar hon den kommunala verksamheten. Förvaltningarna sköter den löpande verksamheten, förbereder ärenden samt genomför politiska beslut.

Det finns ett kommunalt bolag, Tyresö Bostäder AB:

Tyresö Bostäder är ett helägt dotterbolag till kommunen. Tyresö Bostäder äger och förvaltar bostadslägenheter med hyresrätt tillsammans med lokaler och bilplatser. 

Tyresö Bostäders webbplats Länk till annan webbplats.

Kommunledningsgruppen

Den politiska organisationen

Förvaltningarna

Här hittar du kort information om förvaltningarna, samt kontaktuppgifter till cheferna. Du behöver dock inte veta vart du ska vända dig i olika frågor, eftersom kommunens Servicecenter tar hand om alla ärenden, och slussar dig vidare vid behov. Servicecenter kan du kontakta via telefon, e-post, chatt och personliga besök.

Förvaltningen leds av kommundirektören och ansvarar för strategiska uppdrag samt vissa serviceuppdrag för kommunstyrelsen, allmänheten och den övriga förvaltningsorganisationen. Politiskt styrs förvaltningen av kommunstyrelsen.

kommun@tyreso.se

Kommundirektör
Cynthia Runefjärd, tel 08-578 284 44
cynthia.runefjard@tyreso.se

Ekonomistaben
Ekonomidirektör Torstein Tysklind, tel 08-578 297 30
torstein.tysklind@tyreso.se
Ekonomistyrningsenhet, chef Hillevi Hedberg, tel 08-578 291 44
hillevi.hedberg@tyreso.se

HR-staben
HR-direktör Madeleine Fälleskog, tel 08-578 293 01
madeleine.falleskog@tyreso.se
Löneenhet, chef Marie Friberg, tel 08-578 292 31
marie.friberg@tyreso.se

Kommunikationsstaben
Kommunikationschef Helena Törnqvist, tel 08-578 291 01
helena.tornqvist@tyreso.se

IT- och digitaliseringsstaben
Tf chef Magnus Larsson, tel 08-578 293 94
magnus.larsson@tyreso.se

Stöd- och servicekontoret
Chef Elin Waltersson, tel 08-578 295 62
elin.waltersson@tyreso.se

Juridik och utredning, chef Marika Lyman, tel 08-578 298 31
marika.lyman@tyreso.se

Kommunkansli, chef Helene Bergström, tel 08-578 29 681
helene.bergstrom@tyreso.se

Måltidsservice och lokalvård, chef Elizabeth Magnusson tel 08-578 282 42
elizabeth.magnusson@tyreso.se

Näringsliv, chef Gunilla Berg, tel 08-578 294 63
gunilla.berg@tyreso.se

Servicecenter, chef Thomas Halvarsson, tel 08-578 292 06
thomas.halvarsson@tyreso.se

Säkerhet, chef Maj Ingels, tel 08-578 271 50
maj.ingels@tyreso.se

Upphandling, chef Åsa Sundqvist Olsson, tel 08-578 291 55
asa.olsson@tyreso.se

Samhällsbyggnadskontoret
Tf kontorschef Charlotta Klinth, tel 578 292 60.

Samhällsbyggnadskontoret, projektavdelningen
Tf avdelningschef Louise Bergman, tel 08-578 290 55
Tf biträdande avdelningschef Göran Thimberg,
tel 08-578 28 126
Byggledningsenheten Björn Sennerfors
tel 08-578 28 301
Exploateringschef Göran Thimberg, tel 08-578 281 26
Partneringchef Ronald Gustafsson, tel 08-578 299 84
Tf planchef Malin Danielsson Tel: 08-578 282 29
Projekteringschef Elin Stenström, tel 08-578 291 84
Tf trafik- och avfallsenheten Louise Bergman, tel 08-578 29 055

Samhällsbyggnadskontoret,
samhällsmiljö- och infrastrukturavdelningen
Avdelningschef Andrea Hedin , tel 08-578 298 58
Bygglovschef Monica Juneheim, tel 08-578 297 86
Avfall- och kretsloppschef Johanna Östhem, tel 08-578 293 73
Tf fastighetschef Joakim Wangler, tel 08-578 291 64
Gatuchef Tony Ytterstedt, tel 08-578 298 34
Geodatachef Helena Swahn, tel 08-578 294 28
Park- och naturvårdchef Esther Östin, tel 08-578 298 68
Samhällsbyggnadsservicechef Jeannette van Rooijen,
tel 08-578 276 95
VA-driftchef Lars Lindqvist, tel 08-578 293 13
Utemiljöchef Tove Palmqvist, tel 08-578 280 59

Samhällsbyggnadskontoret,
strategi och samhällsutvecklingsavdelningen
Avdelningschef Adam Brännström, tel 08-578 290 29
Analys- och tillväxtchef Anna Grönblad, tel 08-578 298 74
Mobilitet- och hållbarhetschef Göran Norlin, tel 08-578 297 80
Vatten-, avfalls- och VA-utvecklingschef Fredrik Bäck, tel 08-578 282 27

Förvaltningen arbetar med individ- och familjeomsorg samt arbete och integration. Förvaltningen ansvarar exempelvis för försörjningsstöd, familjevård, familjerätt och rådgivning samt stöd vid beroendeproblematik. Inom arbetsmarknadsområdet arbetar förvaltningen med vägledning och praktikplatser för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden, och via integrationsenheten ansvarar förvaltningen för att underlätta etableringen för de flyktingar som Migrationsverket anvisat till Tyresö. Politiskt styrs förvaltningen av arbetsmarknads- och socialnämnden.

Förvaltningschef arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Anna-Lena Engstedt, tel 08-578 294 91
anna-lena.engstedt@tyreso.se

Biträdande förvaltningschef
Catrin Ullbrand, tel 08-578 292 38
catrin.ullbrand@tyreso.se

Enhetschef familjevårdsenheten med familjerätt
Johanna Kankaanpää, tel 08-578 293 20
johanna.kankaanpaa@tyreso.se

Enhetschef vuxenenheten
Carina Engelke, tel 08-578 294 18
carina.engelke@tyreso.se

Enhetschef barn- och ungdomsenheten
Jenny Vallin, tel 08-578 281 85
jenny.vallin@tyreso.se

Enhetschef enheten för relationsvåld och mottagning barn och unga
Helena Mark, tel 08-578 293 10 
helena.mark@tyreso.se

Enhetschef försörjningsstödsenheten
Yasemin Esen, tel 08-578 294 22
yasemin.esen@tyreso.se

Enhetschef resursenheten
Gunilla Strindevall, tel 08-578 297 11
gunilla.strindevall@tyreso.se

Enhetschef Hästskons stöd- och boendeenhet
Mathias Arweson, tel 08-578 294 93
mathias.arweson@tyreso.se

Tf. Enhetschef socialpsykiatrin
Elin Rydberg, tel 08-578 294 30
elin.rydberg@tyreso.se

Enhetschef centrum för arbete och integration
Lisa Lönegård, tel 08-578 292 82
lisa.lonegard@tyreso.se

Förvaltningen svarar för förskoleverksamhet, familjedaghem, grundskola, fritidshem, grundsärskola samt Tyresö gymnasium, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen.

Politiskt styrs förvaltningen av barn- och utbildningsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Verksamheten ska bedrivas efter de riktlinjer som nämnderna beslutat om. Den ska också uppfylla de nationella mål som fastställts av riksdagen.

barn-utb@tyreso.se

Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen
Elisabet Schultz, tel 08-578 296 91 elisabet.schultz@tyreso.se

Skolchef förskola
Ulrika Månsson, tel 08-578 271 74 ulrika.mansson@tyreso.se

Skolchef grundskola
Martin Widholm, 08-578 296 89
martin.widholm@tyreso.se

Skolchef gymnasie- och vuxenutbildning
Martin Lundell, tel 08-578 291 00
martin.lundell@tyreso.se

Chef barn- och elevhälsan
Vakant
barn-utb@tyreso.se

Förvaltningen ansvarar för bibliotek, kulturevenemang, konsthall, föreningsstöd, naturskola, fritidsgårdar, kulturskola samt idrotts- och fritidsanläggningar. Politiskt styrs förvaltningen av kultur- och fritidsnämnden.

Förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen
Inger Lundin, tel 08-578 297 63
inger.lundin@tyreso.se

Enhetschef bibliotek
Chef Petra Rolfsdotter Ericsson, 08-578 275 51
petra.rolfsdotter@tyreso.se

Enhetschef kulturskola
Christina Holm, tel 08-578 293 89
christina.holm@tyreso.se

Enhetschef kultur, friluft och föreningsstöd
Vakant

Enhetschef idrotts- och fritidsanläggningar
Stefan Fridén, tel 08-578 291 02
stefan.friden@tyreso.se

Enhetschef fritidsgårdar
Tomas Olausson, tel 08-578 297 41
tomas.olausson@tyreso.se

Enhetschef Bergfotens fritidsgård
Riisa Löfström, tel 08-578 281 51
riisa.lofstrom@tyreso.se

Förvaltningen ansvarar för omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning i Tyresö. Förvaltningen består av myndighet för äldre och funktionsnedsättning samt utförarverksamheter i kommunal regi; vård- och omsorgsboende, hemtjänst, omsorg för personer med funktionsnedsättning och hälso- och sjukvård för kommunala verksamheter. Politiskt styrs förvaltningen av äldre- och omsorgsnämnden.

Förvaltningschef äldre- och omsorgsförvaltningen
John Henriksson, tel 08-578 295 29
john.henriksson@tyreso.se

Verksamhetschef myndighet för äldre och funktionsnedsättning
Eva Norgren, tel 08-578 295 15
eva.norgren@tyreso.se

Enhetschef myndighetsutövning SoL
Åsa Bratt, tel 08-578 293 74
asa.bratt@tyreso.se

tf. Enhetschef myndighetsutövning LSS
Åsa Bratt, tel 08-578 293 74
asa.bratt@tyreso.se

Verksamhetschef vård- och omsorgsboende
Katarina Elyas, tel 08-578 296 01
katarina.elyas@tyreso.se

Verksamhetschef hemtjänst
Peter Berg, tel 08-578 296 78
peter.berg@tyreso.se

Verksamhetschef omsorg för personer med funktionsnedsättning
Anna Larsson, tel 08-578 290 73
anna.larsson@tyreso.se

tf. Enhetschef hälso- och sjukvård
Aferdita Vrajolli, tel 08-578 280 35
aferdita.vrajolli@tyreso.se

Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 17 augusti 2022

Hitta på sidan