Förvaltningar och bolag

Tyresö kommun har cirka 3 000 anställda – de flesta arbetar inom vård, förskola och skola. Organisationen består av fem förvaltningar och ett bolag.

Tyresö kommuns förvaltningsorganisation från 13 januari 2020

Tyresö kommuns förvaltningsorganisation från 13 januari 2020

Högste tjänsteman är kommundirektören, Cynthia Runefjärd. Tillsammans med kommunledningsgruppen samordnar hon den kommunala verksamheten. Förvaltningarna sköter den löpande verksamheten, förbereder ärenden samt genomför politiska beslut.

Det finns ett kommunalt bolag, Tyresö Bostäder AB:

Tyresö Bostäder är ett helägt dotterbolag till kommunen. Tyresö Bostäder äger och förvaltar bostadslägenheter med hyresrätt tillsammans med lokaler och bilplatser. 

Tyresö Bostäders webbplats Länk till annan webbplats.

Kommunledningsgruppen

Den politiska organisationen

Förvaltningarna

Här hittar du kort information om förvaltningarna, samt kontaktuppgifter till cheferna. Du behöver dock inte veta vart du ska vända dig i olika frågor, eftersom kommunens Servicecenter tar hand om alla ärenden, och slussar dig vidare vid behov. Servicecenter kan du kontakta via telefon, e-post, chatt och personliga besök.

Förvaltningen leds av kommundirektören och ansvarar för strategiska uppdrag samt vissa serviceuppdrag för kommunstyrelsen, allmänheten och den övriga förvaltningsorganisationen. Politiskt styrs förvaltningen av kommunstyrelsen.

kommun@tyreso.se

Kommundirektör
Cynthia Runefjärd, tel 08-578 284 44
cynthia.runefjard@tyreso.se

Ekonomistaben
Tf ekonomidirektör, tel 08-578 295 14
Magnus.Dahlquist@tyreso.se
Ekonomistyrningsenhet, chef Hillevi Hedberg, tel 08-578 291 44
hillevi.hedberg@tyreso.se

HR-staben
HR-direktör Madeleine Fälleskog, tel 08-578 293 01
madeleine.falleskog@tyreso.se
HR-enhet, chef Paola Klevstig, tel 08-578 298 66
paola.klevstig@tyreso.se
Löneenhet, chef Marie Friberg, tel 08-578 292 31
marie.friberg@tyreso.se

Kommunikationsstaben
Kommunikationschef Helena Törnqvist, tel 08-578 291 01
helena.tornqvist@tyreso.se

IT- och digitaliseringsstaben
Interimchef Gustav Lind, tel 08-578 284 48
gustav.lind@tyreso.se

Stöd- och servicekontoret
Chef Elin Waltersson, tel 08-578 295 62
elin.waltersson@tyreso.se

Juridik och utredning, tf Elin Waltersson, tel 08-578 295 62
elin.waltersson@tyreso.se

Kommunkansli, chef Helene Bergström, tel 08-578 29 681
helene.bergstrom@tyreso.se

Måltidsservice, chef Elizabeth Magnusson tel 08-578 282 42
elizabeth.magnusson@tyreso.se

Näringsliv, chef Gunilla Berg, tel 08-578 294 63
gunilla.berg@tyreso.se

Servicecenter, chef Thomas Halvarsson, tel 08-578 292 06
thomas.halvarsson@tyreso.se
I Servicecenter ingår internservice, chef Eric Braafnäs, tel 08-578 298 52, eric.braafnas@tyreso.se. Lokalvård, chef Jenny Skoog, tel 08-578 296 61, jenny.skoog@tyreso.se.

Säkerhet, chef Maj Ingels, tel 08-578 271 50
maj.ingels@tyreso.se

Upphandling, chef Åsa Sundqvist Olsson, tel 08-578 291 55
asa.olsson@tyreso.se

Samhällsbyggnadskontoret
Tf kontorschef Louise Bergman, tel 08-578 290 55 louise.bergman@tyreso.se

Samhällsbyggnadskontoret, projektavdelningen
Tf avdelningschef Göran Thimberg, tel 08-578 28 126
goran.thimberg@tyreso.se
Byggledningsenhetschef Björn Sennerfors, tel 08-578 28 301
bjorn.sennerfors@tyreso.se
Exploateringschef Göran Thimberg, tel 08-578 281 26 goran.thimberg@tyreso.se
Partneringchef Ronald Gustavsson, tel 08-578 299 84 ronald.gustavsson@tyreso.se
Planchef Örjan Lindbeck, tel 08-578 282 29 orjan.lindbeck@tyreso.se
Projekteringschef Elin Stenström, 08-578 291 84 elin.stenstrom@tyreso.se, tel
Landskap-, vatten- och miljöenhetschef
Maria Björnsdotter, tel 08-578 298 05
maria.bjornsdotter@tyreso.se
Tf trafik- och avfallschef Maria Björnsdotter, tel 08-578 298 05 maria.bjornsdotter@tyreso.se

Samhällsbyggnadskontoret,
samhällsmiljö- och infrastrukturavdelningen
Avdelningschef Andréa Hedin är tjänstledig tillsvidare.
Bygglovschef Monica Juneheim, tel 08-578 297 86
monica.juneheim@tyreso.se
Avfall- och kretsloppschef Johanna Östhem, tel 08-578 293 73
johanna.osthem@tyreso.se
Tf Fastighetschef Joakim Wangler, tel 08-578 291 64, joakim.wangler@tyreso.se
Gatuchef Tony Ytterstedt, tel 08-578 298 34
tony.ytterstedt@tyreso.se
Geodatachef Helena Swahn, tel 08-578 294 28
helena.swahn@tyreso.se
Park- och naturvårdchef Esther Östin, tel 08-578 298 68
esther.ostin@tyreso.se
Samhällsbyggnadsservicechef Jeannette van Rooijen,
tel 08-578 276 95
jeannette.vanrooijen@tyreso.se
VA-chef Lars Lindqvist, tel 08-578 293 13
lars.lindqvist@tyreso.se
Utemiljöchef Tove Palmqvist, tel 08-578 280 59
tove.palmqvist@tyreso.se

Samhällsbyggnadskontoret,
strategiavdelningen
Interimschef för avdelningen Adam Brännström, tel 08-578 290 29
adam.brannstrom@tyreso.se
Analys- och tillväxtchef Anna Grönblad, tel 08-578 298 74
anna.gronblad@tyreso.se
Mobilitet- och hållbarhetschef Göran Norlin, tel 08-578 297 80
goran.norlin@tyreso.se

Förvaltningen arbetar med individ- och familjeomsorg samt arbete och integration. Förvaltningen ansvarar exempelvis för försörjningsstöd, familjevård, familjerätt och rådgivning samt stöd vid beroendeproblematik. Inom arbetsmarknadsområdet arbetar förvaltningen med vägledning och praktikplatser för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden, och via integrationsenheten ansvarar förvaltningen för att underlätta etableringen för de flyktingar som Migrationsverket anvisat till Tyresö. Politiskt styrs förvaltningen av arbetsmarknads- och socialnämnden.

Förvaltningschef arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Anna-Lena Engstedt, tel 08-578 294 91
anna-lena.engstedt@tyreso.se

Biträdande förvaltningschef
Catrin Ullbrand, tel 08-578 292 38
catrin.ullbrand@tyreso.se

Enhetschef familjevårdsenheten med familjerätt
Johanna Kankaanpää, tel 08-578 293 20
johanna.kankaanpaa@tyreso.se

Enhetschef vuxenenheten
Carina Engelke, tel 08-578 294 18
carina.engelke@tyreso.se

Enhetschef BUE utredning och insats
Jenny Vallin, tel 08-578 281 85
jenny.vallin@tyreso.se

Enhetschef BUE mottagning och utredning
Susan Amini Armandi, tel 08-578 281 15
Susan.AminiArmandi@tyreso.se

Enhetschef försörjningsstödsenheten
Yasemin Esen, tel 08-578 294 22
yasemin.esen@tyreso.se

Enhetschef resursenheten
Gunilla Strindevall, tel 08-578 297 11
gunilla.strindevall@tyreso.se

Enhetschef Hästskons stöd- och boendeenhet
Mathias Arweson, tel 08-578 294 93
mathias.arweson@tyreso.se

Enhetschef socialt stöd och skydd
Elin Rydberg, tel 08-578 294 30
elin.rydberg@tyreso.se

Enhetschef centrum för arbete och integration
Lisa Lönegård, tel 08-578 292 82
lisa.lonegard@tyreso.se

Förvaltningen svarar för förskoleverksamhet, familjedaghem, grundskola, fritidshem, grundsärskola samt Tyresö gymnasium, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen.

Politiskt styrs förvaltningen av barn- och utbildningsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Verksamheten ska bedrivas efter de riktlinjer som nämnderna beslutat om. Den ska också uppfylla de nationella mål som fastställts av riksdagen.

barn-utb@tyreso.se

Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen
Elisabet Schultz, tel 08-578 296 91 elisabet.schultz@tyreso.se

Skolchef förskola
Ulrika Månsson, tel 08-578 271 74 ulrika.mansson@tyreso.se

Skolchef grundskola
Martin Widholm, tel 08-578 296 89
martin.widholm@tyreso.se

Skolchef gymnasie- och vuxenutbildning
Martin Lundell, tel 08-578 291 00
martin.lundell@tyreso.se

Chef barn- och elevhälsan
Medicinsk verksamhetschef Anna Eklund, tel 08-578 29 451
Anna.Eklund2@tyreso.se

Pedagogisk verksamhetschef Linda Mattsson,
tel 08-578 29 519
linda.mattsson@tyreso.se

Förvaltningen ansvarar för bibliotek, kulturevenemang, konsthall, föreningsstöd, naturskola, fritidsgårdar, kulturskola samt idrotts- och fritidsanläggningar. Politiskt styrs förvaltningen av kultur- och fritidsnämnden.

Förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen
Inger Lundin, tel 08-578 297 63
inger.lundin@tyreso.se

Enhetschef bibliotek
Petra Rolfsdotter Ericsson, 08-578 275 51
petra.rolfsdotter@tyreso.se

Enhetschef kulturskola
Christina Holm, tel 08-578 293 89
christina.holm@tyreso.se

Enhetschef kultur
Marie Östh, tel 08-578 291 04
marie.osth@tyreso.se

Enhetschef fritid och friluft
Susanne Svidén, tel 08-578 291 03
susanne.sviden@tyreso.se

Enhetschef idrotts- och fritidsanläggningar
Stefan Fridén, tel 08-578 291 02
stefan.friden@tyreso.se

Enhetschef fritidsgårdar
Tomas Olausson, tel 08-578 297 41
tomas.olausson@tyreso.se

Enhetschef Bergfotens fritidsgård
Riisa Löfström, tel 08-578 281 51
riisa.lofstrom@tyreso.se

Förvaltningen ansvarar för omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning i Tyresö. Förvaltningen består av myndighet för äldre och funktionsnedsättning samt utförarverksamheter i kommunal regi; vård- och omsorgsboende, hemtjänst, omsorg för personer med funktionsnedsättning och hälso- och sjukvård för kommunala verksamheter. Politiskt styrs förvaltningen av äldre- och omsorgsnämnden.

Förvaltningschef äldre- och omsorgsförvaltningen
John Henriksson, tel 08-578 295 29
john.henriksson@tyreso.se

Verksamhetschef myndighet för äldre och funktionsnedsättning
Eva Norgren, tel 08-578 295 15
eva.norgren@tyreso.se

Enhetschef myndighetsutövning SoL
Åsa Bratt, tel 08-578 293 74
asa.bratt@tyreso.se

Enhetschef myndighetsutövning LSS
Karl-Petter Lööw, tel 08-578 283 13
karl-petter.loow@tyreso.se

Verksamhetschef vård- och omsorgsboende
Katarina Elyas, tel 08-578 296 01
katarina.elyas@tyreso.se

Verksamhetschef hemtjänst
Peter Berg, tel 08-578 296 78
peter.berg@tyreso.se

Verksamhetschef omsorg för personer med funktionsnedsättning
Anna Larsson, tel 08-578 290 73
anna.larsson@tyreso.se

tf. Enhetschef hälso- och sjukvård
Aferdita Vrajolli, tel 08-578 280 35
aferdita.vrajolli@tyreso.se

Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 19 januari 2023

Hitta på sidan