Förvaltningar och bolag

Tyresö kommun har cirka 3 000 anställda – de flesta arbetar inom vård, förskola och skola. Organisationen består av fyra förvaltningar och ett bolag.

Tyresö kommuns tjänstemannaorganisation plus kommunala bolag

Tyresö kommuns tjänstemannaorganisation och kommunala bolag

Högste tjänsteman är kommundirektören Stefan Hollmark. Tillsammans med kommunledningsgruppen samordnar han den kommunala verksamheten. Förvaltningarna sköter den löpande verksamheten, förbereder ärenden samt genomför politiska beslut.

Det finns ett kommunalt bolag - Tyresö Bostäder AB:

Tyresö Bostäder är ett helägt dotterbolag till kommunen. Tyresö Bostäder äger och förvaltar bostadslägenheter med hyresrätt tillsammans med lokaler och bilplatser. 

Tyresö Bostäders webbplatslänk till annan webbplats

Kommunledningsgruppen

Den politiska organisationen

Förvaltningarna

Här hittar du kort information om förvaltningarna. Du behöver inte veta vart du ska vända dig i olika frågor, eftersom kommunens Servicecenter tar hand om alla ärenden, och slussar dig vidare vid behov. Servicecenter kan du kontakta via telefon, e-post, chatt och personliga besök.

Kommunstyrelseförvaltningen leds av kommundirektören och ansvarar för strategiska uppdrag samt vissa serviceuppdrag för kommunstyrelsen, allmänheten och den övriga förvaltningsorganisationen. Politiskt styrs förvaltningen av kommunstyrelsen.
kommun@tyreso.se

Kommunstyrelseförvaltningens organisation (pdf)

Kommundirektör
Stefan Hollmark, tel 08-578 291 29

Ekonomiavdelning
Chef Torstein Tysklind, tel 08-578 297 30
Controllerenhet, chef Ingrid Bardh, tel 08-578 272 06
Upphandlingsenhet, chef Katja Bähr, tel 08-578 291 66
Ekonomiservice, chef Hillevi Hedberg, tel 08-578 291 44

HR-avdelning
Chef Jonas Jansfors, tel 08-578 293 01
Löneenhet, chef Marie Friberg, tel 08-578 292 31

Avdelning Medborgarfokus
Chef Britt-Marie Lundberg Björk, tel 08-578 291 28
Kommunkansli, chef Helene Bergström, tel 08-578 29 681
Kvalitetsenhet, tf chef Thomas Halvarsson, tel 08-578 292 06
Kommunikationsenhet, chef Charlotta Janson Josephsson, tel 08-578 291 01
Servicecenter, chef Thomas Halvarsson, tel 08-578 292 06
Näringsliv, chef Gunilla Berg, tel 08-5782 94 63
Säkerhetsenhet, chef Maj Ingels , tel 08-578 271 50

Tekniska kontoret
Chef Britt-Marie Lundberg Björk, tel 08-578 291 28
Fastighet, chef Robert Hammarstedt, tel 08-578 292 25
VA och renhållning, chef Bertil Eriksson, tel 08-578 295 39
Miljö och trafik, chef Göran Norlin, tel 08-578 297 80
Måltidsservice, chef Elin Waltersson, tel 08-578 295 62

IT-avdelningen
Chef Antonios Arvanitidis, tel 08-578 290 26
Driftchef Magnus Larsson, tel 08-578 293 94

Förvaltningen svarar för förskoleverksamhet, familjedaghem, grundskola, fritidshem, fritidsklubbar samt särskola.

Verksamheten ska bedrivas efter de riktlinjer som barn- och utbildningsnämnden beslutat om. Den ska också uppfylla de nationella mål som fastställts av riksdagen. Politiskt styrs förvaltningen av barn- och utbildningsnämnden.
barn-utb@tyreso.se

Barn- och utbildningsförvaltningens organisation (pdf)

Tf förvaltningschef
Elisabet Schultz, tel 08-578 296 91 elisabet.schultz@tyreso.se

Tf skolchef förskola
Ulrika Månsson, tel 08-578 271 74 ulrika.mansson@tyreso.se

Skolchef grundskola
Johan Ahlkvist, tel 08-578 296 89
johan.ahlkvist@tyreso.se

Chef barn- och elevhälsan
Caroline Eriksson, tel 08-578 294 51
caroline.v.eriksson@tyreso.se

Stabschef
Marika Lyman, tel 08-578 298 31
marika.lyman@tyreso.se

Kommunikatör
Helena Törnqvist, tel 08-578 292 94 helena.tornqvist@tyreso.se


Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med planering av bostäder och infrastruktur samt svarar för nyproduktion av kommunaltekniska anläggningar. Förvaltningen ansvarar för:

  • Bygglov och bygganmälan
  • Naturvård och kommunens naturreservat
  • Planering av den fysiska miljön
  • Översikts- och detaljplaner, fastighetsplaner
  • Mark- och exploateringsfrågor och
  • Kart- och mätningsarbeten.
  • GIS (Geografiskt informationssystem)
  • Nybyggnadskartor, kommunkarta och annan kartinformation
  • Register, förvaltningen har hand om ett antal dataregister, lokala såväl som nationella.

sbf@tyreso.se

Förvaltningschef
Sara Kopparberg, tel 08-578 292 60, sara.kopparberg@tyreso.se

Staben

Chef Andrea Ström, tel 08-578 298 58, andrea.strom@tyreso.se

Enheten för projektstöd och kommunikation
Chef Gabriella Engström, tel 08-578 296 15, gabriella.engstrom@tyreso.se

Enheten för förvaltningsstöd och samordning
Chef Monica Juneheim, tel 08-578 297 86,
monica.juneheim@tyreso.se

Produktionslednings- och exploateringsavdelningen

Chef Jenny Linné (föräldraledig), tel 08-578 290 29,
jenny.linne@tyreso.se

Byggledningsenheten
T.f Chef Elin Stenström, tel 08-578 291 84,
elin.stenstrom@tyreso.se

Exploateringsenheten
Chef Göran Thimberg, tel 08-578 281 26,
goran.thimberg@tyreso.se

Projekteringsenheten
Chef Elin Stenström, tel 08-578 291 84,
elin.stenstrom@tyreso.se

Planavdelningen

Chef Heléne Hjerdin, tel 08-578 295 07, helene.hjerdin@tyreso.se

Detaljplaneringsenheten
Chef Ida Olén, tel 08-578 299 76,
ida.olen@tyreso.se

Översiktsplaneringsenheten
Chef Carolina Fintling Rue, tel 08-578 291 23, carolina.fintlingrue@tyreso.se

Kart- och bygglovsavdelningen

T.f Chef Andrea Ström, tel 08-578 298 58, andrea.strom@tyreso.se

Bygglovsenheten
Chef Johan Forsberg, tel 08-578 293 18, johan.forsberg@tyreso.se

Mät- och kartenheten
Chef Helena Swahn, tel 08-578 294 28, helena.swahn@tyreso.se

Förvaltningen för liv och hälsa arbetar med omsorg, arbetsmarknad, utbildning, fritid och kultur i olika former. Ansvarsområdet omfattar omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning, samt stödinsatser för Tyresöborna genom livets olika skeden. I uppdraget ingår även utbildning i form av gymnasie- och vuxenutbildning samt arbetsmarknad och integration. Förvaltningen ansvarar också för Tyresös kultur- och fritidsverksamheter, där bland annat bibliotek, kulturskola och fritidsgårdar ingår.

Politiskt styrs förvaltningen av fyra nämnder: kultur- och fritidsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, arbetsmarknads- och socialnämnden, samt äldre- och omsorgsnämnden. Förvaltningen är indelad i fyra sektorer som ansvarar mot varsin nämnd.

loh@tyreso.se

Förvaltningen för liv och hälsas organisation (pdf)

Tf förvaltningschef
Catrin Ullbrand, tel 08-578 291 00,
catrin.ullbrand@tyreso.se

Sektorchef kultur- och fritidssektorn
Inger Lundin, tel 08-578 297 63
inger.lundin@tyreso.se

Sektorchef gymnasie- och vuxenutbildningssektorn
Martin Lundell, tel 08-578 291 00
martin.lundell@tyreso.se

Sektorchef arbetsmarknads- och socialsektorn
Anna-Lena Engstedt, tel 08-578 294 91
anna-lena.engstedt@tyreso.se

Sektorchef äldre- och omsorgssektorn
John Henriksson, tel 08-578 295 29
john.henriksson@tyreso.se

Sidan publicerad av: info@tyreso.se
Senast uppdaterad: 4 november 2019
Upp