Fristående förskola och pedagogisk omsorg

I Tyresö kommun finns både kommunala och fristående förskolor. I Tyresö kommun finns också fristående pedagogisk omsorg. Fristående förskolor kan till exempel drivas av ett aktiebolag, ett trossamfund eller en ekonomisk förening. För fristående förskolor och pedagogisk omsorg gäller huvudsakligen samma regler som för de kommunala verksamheterna.

Utförare av fristående förskola och fristående pedagogisk omsorg

Plats i förskola ska erbjudas alla barn mellan ett och fem år som är folkbokförda i Tyresö kommun.
Plats kan erbjudas i kommunal eller fristående förskola. Om vårdnadshavare önskar kan plats erbjudas i fristående pedagogisk omsorg. Om det finns särskilda skäl kan plats erbjudas i andra kommuners verksamheter.

En fristående förskola ska vara öppen för alla barn som ska erbjudas förskola. Om förskolan har en särskild inriktning kan undantag göras. Det gäller exempelvis föräldrakooperativ.

Vårdnadshavare ansöker digitalt om plats för sitt barn via Tyresö kommuns E-tjänst.
Alla verksamheter ska vara registrerade i Tyresö kommuns E-tjänstportal, eftersom vårdnadshavare ska ha möjlighet att jämföra och välja mellan olika anordnare, både kommunala och fristående. Varje huvudman har hand om den egna kön och ansvarar för erbjudanden om plats till verksamheten.

Om det inte finns plats för alla sökande, ska urvalet till den fristående förskolan eller pedagogiska omsorgen göras på grunder som kommunen godkänner (8 kap. 19 § skollagen). Huvudmannens urvalsregler ska göras tillgängliga för vårdnadshavare och andra och vara dokumenterade i verksamhetens egna riktlinjer. De kan också finnas publicerade på huvudmannens webbplats.

E-tjänster förskola och skola Länk till annan webbplats.

E-tjänst ansökan om plats i förskola Länk till annan webbplats.

Hemkommunen lämnar bidrag för barn som är inskrivna i fristående förskolor och fristående pedagogisk omsorg.

Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. Grunden för beräkningen av grundbeloppet är densamma som kommunen använder vid fördelning av resurser till de egna verksamheterna. Inom grundbeloppet ryms kostnader för att anpassa organisation och undervisning utifrån barnens olika förutsättningar och behov. Barnet har rätt till det särskilda stöd som hen behöver oavsett om verksamheten får ett tilläggsbelopp eller inte. Verksamheten kan därför inte neka barnet särskilt stöd med hänvisning till att tilläggsbelopp inte har lämnats.

Grundbeloppet omfattar kostnader för

 • omsorg och pedagogisk verksamhet
 • pedagogiskt material och utrustning
 • måltider
 • lokaler
 • administration.

Riktlinjer för ekonomisk ersättning-aktuell prislista

Huvudmän för fristående förskolor och pedagogisk omsorg kan ansöka om tilläggsbelopp för barn som är folkbokförda i kommunen. En förutsättning för att tilläggsbelopp ska beviljas är att det klart framgår att de stödåtgärder som barnet behöver och som verksamheten ger barnet är extraordinära. Det vill säga väsentligen avviker från det generella stöd som alla förskolor och all pedagogisk omsorg behöver kunna tillhandahålla för att möta barns olikheter. Verksamhetens ansvar utifrån lagstiftningen att anpassa sin organisation och omfördela resurserna sträcker sig mycket långt.

Tilläggsbelopp för dig som utförare

Riktlinjer för ekonomisk ersättning Länk till annan webbplats.

När barn placerats i en annan kommuns förskoleverksamhet ska ett avtal för ersättning från Tyresö kommun fyllas i av verksamheten tillsammans med vårdnadshavaren.

Avtal för ersättning vid placering i annan kommun

Den eller de som är ansvariga för ekonomin på enheten ska ansöka om behörighet till ekonomiunderlag i kommunens E-tjänst.

Ansök om behörighet till ekonomiunderlag Länk till annan webbplats.

När du har behörighet kan du logga in på förskolans placeringssystem.

Inlogg till förskolans placeringssystem Länk till annan webbplats.

Ansöka om att bedriva fristående förskola eller pedagogisk omsorg

I Tyresö kommun finns 16 fristående förskolor och 3 fristående pedagogisk omsorg. Den fristående verksamheten är ett viktigt komplement till de 21 kommunala förskolorna.

Om du vill starta fristående förskola eller fristående pedagogisk omsorg behöver du ansöka om godkännande. Skollagen och Tyresö kommuns regelverk ställer höga krav på den som bedriver förskola eller pedagogisk omsorg. Det är en omfattande process att ansöka om godkännande som huvudman och den sökande ska vara väl införstådd med de styrdokument, lagar och förordningar som gäller för verksamheten.

Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen på
e-post: barn-utb@tyreso.se
eller telefon: 08-578 291 00 för mer information om ansökningshandlingar.

Riktlinjer för godkännande av huvudman att bedriva fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg i Tyresö kommun. Länk till annan webbplats.

Kommunala och fristående förskolor drivs utifrån samma regler, men arbetar på olika sätt. Hur många barn som går på förskolan, barngruppernas storlek och förskolans pedagogiska inriktning kan till exempel skilja sig åt.

En fristående förskola har en huvudman som är godkänd av kommunen. Huvudmannen kan vara ett bolag, en förening eller ett trossamfund. Förskolan är en egen skolform med uppdrag att lägga grunden för det livslånga lärandet, med utgångspunkt i skollagen och förskolans läroplan.

Förskolan styrs av skollagen och läroplanen - Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Pedagogisk omsorg erbjuds som ett alternativ till förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i samma åldrar som förskolan och fritidshemmet vänder sig till. Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för olika former av pedagogisk verksamhet, där en dagbarnvårdare som bedriver pedagogisk omsorg i sitt eget hem är den vanligaste formen.
Fristående pedagogisk omsorg drivs som eget företag, till exempel enskild firma eller aktiebolag. Kommunen godkänner enskilda som huvudmän och är även tillsynsmyndighet för fristående pedagogisk omsorg.

I ansökan ska det framgå hur sökanden har planerat att skapa förutsättningar för att utforma en utbildning som främjar alla barns omsorg, utveckling och lärande. Ansökan ska redogöra för hur huvudmannen planerar att genomföra utbildningen och undervisningen på den specifika enheten, inte beskriva vad som redan finns angivet i de nationella styrdokumenten.
Sökanden ska visa att det finns förutsättningar att uppfylla föreskrifternas krav och bifoga dokument som styrker dessa uppgifter. Mer information finns i ansökningshandlingarna.

En ansökningsavgift om 25 000 kronor ska betalas till barn- och utbildningsförvaltningen i samband med ansökan om att godkännas som huvudman för fristående förskola eller fritidshem.

När ansökningshandlingarna har inkommit till barn- och utbildningsförvaltningen sänder Tyresö kommun en faktura till den sökande. Handläggningen av ärendet påbörjas när avgiften är betalad.

Väsentliga förändringar ska anmälas till barn- och utbildningsförvaltningen senast två månader innan förändringen beräknas genomföras.
Exempel på sådana förändringar är flytt av verksamheten, förändrad inriktning, tillfällig eller permanent utökning av antalet platser, byte av skolchef eller rektor eller avsaknad av förskollärare.

Vid vissa väsentliga förändringar som innebär större förändringar av ett befintligt godkännande, till exempel en utökning eller flytt av verksamheten, ska en ansökningsavgift om 15 000 kronor betalas till barn- och utbildningsförvaltningen i samband med ansökan om förändring.

När ansökningshandlingarna har inkommit till barn- och utbildningsförvaltningen sänder Tyresö kommun en faktura till den som ansöker om att godkännas som huvudman. Handläggningen av ärendet påbörjas när fakturan är betalad.

I samband med ansökan om godkännande för enskild att som huvudman bedriva förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem gör kommunen en ägar- och ledningsprövning enligt 2 kap. 5 § skollagen eller 25 kap. 10 § skollagen.

Enskild kan endast godkännas som huvudman om hen bedöms vara lämplig, har insikt i de bestämmelser som gäller för verksamheten, om hen har ekonomiska förutsättningar att följa bestämmelserna och om hen i övrigt har förutsättningar att följa de bestämmelser som gäller för utbildningen.

Huvudmän för förskola ska följa:

 • Barnkonventionen (FN:s konvention om barnets rättigheter).
 • Skollagen, kapitel 1-4, 6 och 8.
 • Läroplanen för förskolan (Lpfö 18).
 • Skolverkets allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan.
 • Diskrimineringslagen.
 • Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa.
 • Andra författningar och lagar som är relevant för den som bedriver fristående förskola.

  Huvudmannen ansvarar för att hålla sig uppdaterad om förändringar i styrdokumenten.

Huvudmän för pedagogisk omsorg ska följa:

 • Barnkonventionen (FN:s konvention om barnets rättigheter).
 • Skollagen – kapitel 25, samt gemensamma bestämmelser i skollagen om det står uttryckligen i lagtexten.
 • Läroplanen för förskolan (Lpfö 18) ska vara vägledande för all pedagogisk omsorg.
 • Diskrimineringslagen.
 • Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg.
 • Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa.
 • Andra författningar och lagar som är relevant för den som bedriver fristående pedagogisk omsorg.

Huvudmannen ansvarar för att hålla sig uppdaterad om förändringar i styrdokumenten.

En huvudman som planerar att ta över och driva en befintlig förskola ska göra en ny ansökan om godkännande av huvudman

När ansökan är komplett och den sökande har betalat avgiften påbörjas handläggningen av ärendet. Ansökan tas inte upp till prövning om avgiften inte har betalats. Handläggningen beräknas ta 4–6 månader.

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 3 juli 2024