Tilläggsbelopp - för dig som utförare

Huvudmän för fristående förskolor och skolor kan ansöka om tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder. Här kan du läsa mer, och ansöka, om tilläggsbelopp och villkor för tilläggsbeloppet.

Hemkommunen ska lämna bidrag för barn och elever som är inskrivna hos fristående förskolor och skolor. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. Grunden för beräkningen av grundbeloppet är densamma som kommunen använder vid fördelning av resurser till de egna verksamheterna.

Innan ni ansöker om tilläggsbelopp

Rätt till stöd i utbildningen

Alla barn och elever har rätt till ledning och stimulans för att kunna utvecklas så långt som möjligt. Det gäller i alla skolformer. Det är rektors ansvar att se till att de resurser, över vilka verksamheten förfogar, fördelas efter barnens/elevernas olika förutsättningar och behov.

Särskilt stöd

Barn och elever har olika förutsättningar och behov. För en del individer kan det krävas större anpassningar i verksamheten än vad den enskilde pedagogen/läraren har möjlighet att göra. Ibland kan detta innebära att verksamheten, som en följd av den enskildes behov, behöver göra väsentliga förändringar i sin planering.
Exempelvis kan det innefatta att se över vilken kompetens som finns eller behövs och hur personal och lokaler utnyttjas.

Särskilt stöd för en elev beslutas av rektor i ett åtgärdsprogram.
Det kan till exempel innebära:

 • att eleven får sin undervisning helt eller delvis vid sidan av sin ordinarie grupp i en särskild undervisningsgrupp
 • att eleven får enskild undervisning
 • att avvikelser får göras från timplanen och eleven ges en anpassad studiegång.

Grundbeloppet ska bekosta

 • undervisning
 • lärverktyg
 • elevhälsa
 • måltider
 • administration
 • mervärdesskatt
 • och lokalkostnader.

Inom grundbeloppet ryms kostnader för att anpassa organisation och undervisning utifrån elevernas olika förutsättningar och behov, däribland kostnader för elevhälsans medicinska, psykologiska eller psykosociala insatser samt ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd.

Särskilt stöd kan till exempel vara:

 • enskild undervisning
 • placering i en särskild undervisningsgrupp
 • och/eller regelbundna specialpedagogiska insatser i ett visst ämne.

Som framgått är det emellertid barns och elevers olika förutsättningar och behov som i viss mån ska vara styrande för hur resurserna fördelas inom verksamheten och därmed delvis bör ligga till grund för hur rektor och huvudman väljer att organisera utbildningen.

I förskolan finns inte någon regel om åtgärdsprogram eller andra formaliserade beslut i samband med att särskilt stöd ges. Barn i förskolan ska emellertid på samma vis ges särskilt stöd om detta är föranlett på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl.

Tilläggsbelopp för barn eller elev med omfattande behov av särskilt stöd

Huvudmän för fristående förskolor och skolor kan ansöka om ett tilläggsbelopp hos barnets eller elevens hemkommun. Resurser för extra anpassningar och särskilt stöd ska i de allra flesta fall bekostas av det grundbelopp som kommunen betalar ut till enskilda huvudmän. Tilläggsbeloppet är ett bidrag utöver detta grundbelopp, som kan beviljas i undantagsfall.

En förutsättning för att tilläggsbelopp ska beviljas är att det klart framgår att de stödåtgärder som barnet/eleven behöver och som verksamheten ger barnet/eleven är extraordinära. Det vill säga väsentligen avviker från det generella stöd som alla förskolor och skolor behöver kunna tillhandahålla för att möta barns och elevers olikheter.

Det är den som ansöker om tilläggsbelopp som ska visa att förutsättningarna för att tilläggsbelopp ska lämnas är uppfyllda. För det stora flertalet barn och elever i behov av särskilt stöd i förskola och skola anses behovet kunna tillgodoses inom ramen för grundbeloppet.

Tänk på barnets/elevens rätt till särskilt stöd

Barnet/ eleven har rätt till det särskilda stöd som hen behöver oavsett om verksamheten får ett tilläggsbelopp eller inte. Verksamheten kan därför inte neka barnet/eleven särskilt stöd med hänvisning till att tilläggsbelopp inte har lämnats. Barnet/elevens behov av särskilt stöd ska då tillgodoses inom grundbeloppet/bidrag för behovsgruppen.

Individuell bedömning

Tilläggsbeloppet bestäms individuellt utifrån barnets eller elevens behov. Den individuella bedömningen gäller både om tilläggsbelopp ska beviljas eller inte och beloppets storlek. Ansökan behöver visa att barnet eller eleven har ett omfattande behov av särskilt stöd, eftersom tilläggsbelopp ska beviljas i undantagsfall. Tilläggsbeloppet ska gå till extraordinära stödåtgärder, utöver särskilt stöd.

Ett beslut om tilläggsbelopp är en bedömning som således görs efter en individuell prövning. Det är därför svårt att på förhand ange uttömmande kriterier för vilka barn och elever som kan bli aktuella för bidraget. Vad som däremot kan sägas är att verksamhetens ansvar utifrån lagstiftningen att anpassa sin organisation och omfördela sina resurser sträcker sig mycket långt.

Inför ansökan om tilläggsbelopp

Barnet eller eleven ska ha Tyresö kommun som hemkommun och mottagen i er verksamhet. Av ansökan ska verksamhetens stödåtgärder framgå. Det ska tydligt framgå vilka extraordinära stödåtgärder verksamheten vidtagit och i vilken omfattning de ges.

Tilläggsbeloppet är knutet till den enskilda individens behov och det är därför viktigt att sambandet mellan behoven och åtgärderna framstår tydligt i ansökan och också tydligt särskiljs från det ansvar som verksamheten har att ge alla barn/elever en tillgänglig lärmiljö. I det ingår att ge stöd, ledning och stimulans som barn/elever behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling.

Tänk på att

 • en resursperson är ett sådant särskilt stöd som kan vara grund för tilläggsbelopp men det innebär inte att stöd av resursperson per automatik ger rätt till tilläggsbelopp. För att det ska vara aktuellt bedömer Tyresö kommun att det ska vara visat att barnet/eleven har tillgång till personligt utformat assistentstöd.
 • det ska tydligt framgå anledningen till att eleven/barnet har ett omfattande stödbehov som kräver extraordinära stödåtgärder. Det ska tydligt framgå vad verksamheten har prövat och hur verksamheten har kommit fram till att behoven är så omfattande att det behövs extraordinära stödåtgärder som inte ryms i grundbeloppet.

Grundskola

Eleven ska vara folkbokförd i Tyresö kommun och vara mottagen i er verksamhet.

Vad ersätter grundbeloppet?

Grundbeloppet ska finansiera kostnader som uppstår i samband med att utbildningen anordnas. I förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola ska grundbeloppet ersätta kostnader för

 • undervisning
 • lärverktyg
 • elevhälsa med specialpedagogiska insatser
 • måltider
 • administration
 • mervärdesskatt.

Innehåll i ansökan

Utgångspunkten vid bedömning av er ansökan är att grundbeloppet ska täcka kostnaderna för alla elevers utbildning inom er enhet. En förutsättning för att tilläggsbelopp ska kunna lämnas är att ni i er ansökan kan visa att den enskilda eleven har ett omfattande behov av särskilt stöd och att ni har vidtagit extraordinära stödåtgärder som berättigar till ett tilläggsbelopp.

 1. Komplett ifylld ansökan
  Det är den enhet som ansöker om bidrag som har bevisbördan. Det är därför viktigt att det är relevanta och aktuella underlag som bifogas ansökan.
 2. Utredning om särskilt stöd. Bifoga den utredning som ligger till grund för det aktuella åtgärdsprogrammet.
 3. Aktuellt åtgärdsprogram och utvärdering av föregående åtgärdsprogram. En elev kan bara ha ett aktuellt åtgärdsprogram. Det ska tydligt framgå vilka stödåtgärder ni har beslutat om som särskilt stöd och omfattningen av dessa åtgärder. Bifoga även utvärdering av eventuellt föregående åtgärdsprogram.
 4. Schema. Bifoga det schema som är aktuellt för den elev som ansökan gäller.
 5. Uppgifter om elevens frånvaro.
 6. Övriga handlingar. Bifoga endast dokument som styrker ansökan, exempelvis egenvårdsplan, individuella bedömningar av läkare eller psykolog, ett utlåtande från habiliteringen eller socialtjänsten. Dokumenten ska vara aktuella och relevanta för ansökan.
 7. Uppföljning av beviljat tilläggsbelopp. Om tilläggsbelopp betalats ut tidigare ska en kortfattad beskrivning vad tilläggsbeloppet använts till bifogas.

Förskola och fritids

Barnet ska vara folkbokförd i Tyresö kommun och vara mottagen i er verksamhet.

Vad ersätter grundbeloppet?

Grundbeloppet ska finansiera kostnader som uppstår i samband med att utbildningen anordnas. I förskola och fritidshem ska grundbeloppet ersätta kostnader för

 • omsorg och pedagogisk verksamhet
 • pedagogiskt material och utrustning
 • måltider
 • administration
 • mervärdesskatt
 1. Kartläggning.
 2. Handlingsplan.
 3. Övriga handlingar som styrker barnets omfattande behov av särskilt stöd, exempelvis utlåtande från läkare, psykolog eller annan profession.
 4. Uppföljning av beviljat tilläggsbelopp.
  Om tilläggsbelopp betalats ut tidigare ska en kortfattad beskrivning vad tilläggsbeloppet använts till bifogas.

För elever i gymnasieskola/ anpassad gymnasieskola

För att tilläggsbelopp ska kunna beviljas ska eleven ska tillhöra

 • nationellt program
 • gymnasieskolans introduktionsprogram programinriktat val
 • anpassade gymnasieskolans nationella program.

För elever på individuellt alternativ, yrkesintroduktion, språkintroduktion och den anpassade gymnasieskolans individuella program, ska kommunen och den fristående skolan/andra kommunen komma överens.

Beslutets start- och slutdatum

Tilläggsbelopp kan beviljas för ett kalenderår i taget eller tidsbestämmas vid ansökan. Tilläggsbeloppet betalas ut månadsvis. Det kan finnas särskilda omständigheter i det enskilda fallet som gör att bidraget betalas ut tidigare eller senare.

Överklaga ett beslut

Beslut om tilläggsbelopp kan överklagas till Förvaltningsrätten i Stockholm enligt förvaltningslagen (2017:900). För att överklaga ska bolaget inge ett så kallat förvaltningsbesvär till utbildningsnämnden inom tre veckor från den dag verksamheten fått del av beslutet. Mer utförlig information om detta finns på det skriftliga beslutet.

Återkallelseförbehåll

Beslutet om tilläggsbelopp kan komma att återkallas vid ändrade förhållanden, som till exempel att eleven slutar på skolan eller flyttar från kommunen. Skolan har en anmälningsplikt vid sådana ändrade förhållanden. Bifallet belopp ska då återbetalas månaden efter det att eleven har slutat.

Etjänst för att ansöka om tilläggsbelopp

E-tjänst tilläggsbelopp Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 11 januari 2024