Bäverbäcken

Ett förslag till ny detaljplan tas fram för fastigheterna Bävern 1-3, Gimmersta 1:1 och Bollmora 2:1. Detaljplanen syftar till att göra det möjligt för tätare bostadsbebyggelse, nya golflokaler med tillhörande serviceanläggningar, en hotell- och konferensanläggning med tillhörande parkering samt vid behov en ny förskola.

Bäverbäcken har under många år varit föremål för olika förslag till förändringar av markanvändningen. Planförslaget innebär en förtätning jämfört med gällande planer samt en högre bebyggelse. Planområdet föreslås bebyggas med 19 nya flerbostadshus runt Bäverbäcken, som kan delas upp i tre delområden samt ett hotell. Området ska gestaltas på ett varierat men enhetligt sätt, bebyggelsen föreslås vara mellan fyra till sju våningar.

Plats för planen

Planområdet är beläget i norra delen av kommundelen Bollmora i Tyresö, mellan Tyresövägen (väg 229) i söder och golfbanan i norr.

Uppdelning av planområdet

Efter det att detaljplanen var ute på granskning har planområdet delats upp i tre etapper.

Bäverbäcken etapp 1 (gällande detaljplan, har vunnit laga kraft)

Bäverbäcken etapp 2 (gällande detaljplan), har vunnit laga kraft)

Bäverbäcken etapp 3 (pågående detaljplan)

Aktuellt på bygget, november 2022

Arbeten pågår för fullt på flera platser kring Tyresövägen/Bäverbäcken och refugen och rondellen håller på att rivas. När rivningen på Tyresövägen är färdigt så kommer sträckan mellan Siklöjevägen och Tyresövägen stängas på nytt. Detta påverkar enligt bifogad TA-plan. Arbetena flyter på och den planlagda omledningen av Tyresövägen sker troligen i december under juletiden.

Ritningar över arbetena:
Tyresövägen1 , 473.4 kB.
Tyresövägen2 , 548.3 kB.
Siklöjevägen , 248.4 kB.

Prenumerera på denna webbsida

Ange din e-postadress för att prenumerera på webbsidan. Då får du ett e-postmeddelande varje gång en viktig uppdatering görs.

OBS! När du anmält dig till prenumeration kommer du inom några minuter att få ett meddelande där du får ge ditt samtycke till prenumerationen. Om du inte fått detta mejl, kolla din skräp-mapp, då mejlet kan ha fastnat där alternativt mejla till info@tyreso.se för att felanmäla.

Hantera prenumeration
Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 november 2022