Bäverbäcken

Ett förslag till ny detaljplan tas fram för fastigheterna Bävern 1-3, Gimmersta 1:1 och Bollmora 2:1. Detaljplanen syftar till att göra det möjligt för tätare bostadsbebyggelse, nya golflokaler med tillhörande serviceanläggningar, en hotell- och konferensanläggning med tillhörande parkering samt vid behov en ny förskola.

Den blå markeringen överst i kartbilden visar planområdet för Bäverbäcken.

Bäverbäcken har under många år varit föremål för olika förslag till förändringar av markanvändningen. Planförslaget innebär en förtätning jämfört med gällande planer samt en högre bebyggelse. Planområdet föreslås bebyggas med 19 nya flerbostadshus runt Bäverbäcken, som kan delas upp i tre delområden samt ett hotell. Området ska gestaltas på ett varierat men enhetligt sätt, bebyggelsen föreslås vara mellan fyra till sju våningar.

Plats för planen

Planområdet är beläget i norra delen av kommundelen Bollmora i Tyresö, mellan Tyresövägen (väg 229) i söder och golfbanan i norr.

Geotekniska undersökningar i maj 2020

Under maj månad kommer geotekniska undersökningar att genomföras i området runt Bäverbäcken, vid Tyresövägen, Bäverbäcksvägen och Siklöjevägen. Det innebär att geotekniker med hjälp av borrbandvagn tar prover i marken för att utreda vad den består av, t.ex. lera eller berg. Den här informationen behövs som underlag för eventuell kommande byggnation och infrastrukturarbete i området.

Status för planen

Planen befinner sig mellan granskning och antagande. Läs nedan om vad det innebär och se de dokument som tillhör.

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett nytt förslag till detaljplan för hotell och bostäder vid Bäverbäcken den 18 april 2017.

Start-PM

Behovsbedömning

Start-PM utökat planuppdrag

Behovsbedömning utökat planuppdrag

Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När perioden för samråd är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar förslaget.

Samrådet ägde rum: 13 oktober - 15 november 2015
I och med utökat planuppdrag beslutades att samrådet skulle tas om.
Samrådet ägde rum: 19 september - 10 oktober 2017

Plankarta

Planbeskrivning

Tillhörande utredningar

Trafikbullerutredning

Bullerutredning

Geoteknik

Passager över Tyresövägen

Riskutredning

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige.

Antagandet planeras till: Tidigast kvartal 4, 2020

Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: Tidigast kvartal 4, 2020

Prenumerera på denna webbsida

Ange din e-postadress för att prenumerera på webbsidan. Då får du ett e-postmeddelande varje gång en viktig uppdatering görs.

OBS! När du anmält dig till prenumeration kommer du inom några minuter att få ett meddelande där du får ge ditt samtycke till prenumerationen. Om du inte fått detta mejl, kolla din skräp-mapp, då mejlet kan ha fastnat där alternativt mejla till info@tyreso.se för att felanmäla.

Hantera prenumeration
Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 10 december 2020