Bäverbäcken

Ett förslag till ny detaljplan tas fram för fastigheterna Bävern 1-3, Gimmersta 1:1 och Bollmora 2:1. Detaljplanen syftar till att göra det möjligt för tätare bostadsbebyggelse, nya golflokaler med tillhörande serviceanläggningar, en hotell- och konferensanläggning med tillhörande parkering samt vid behov en ny förskola.

Den blå samt orange markeringen överst till vänster i kartbilden visar planområdet för Bäverbäcken.

Bäverbäcken har under många år varit föremål för olika förslag till förändringar av markanvändningen. Planförslaget innebär en förtätning jämfört med gällande planer samt en högre bebyggelse. Planområdet föreslås bebyggas med 19 nya flerbostadshus runt Bäverbäcken, som kan delas upp i tre delområden samt ett hotell. Området ska gestaltas på ett varierat men enhetligt sätt, bebyggelsen föreslås vara mellan fyra till sju våningar.

Plats för planen

Planområdet är beläget i norra delen av kommundelen Bollmora i Tyresö, mellan Tyresövägen (väg 229) i söder och golfbanan i norr.

Uppdelning av planområdet

Efter det att detaljplanen var ute på granskning har planområdet delats upp i tre etapper.

Bäverbäcken etapp 1 (gällande detaljplan, har vunnit laga kraft)

Bäverbäcken etapp 2 (pågående detaljplan)

Bäverbäcken etapp 3 (pågående detaljplan)

Status för planen

Planen befinner sig mellan granskning och antagande. Läs nedan om vad det innebär och se de dokument som tillhör.

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett nytt förslag till detaljplan för hotell och bostäder vid Bäverbäcken den 18 april 2017.

Start-PM , 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Behovsbedömning , 293.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Start-PM utökat planuppdrag , 746.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Behovsbedömning utökat planuppdrag , 306.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När perioden för samråd är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar förslaget.

Samrådet ägde rum: 13 oktober - 15 november 2015
I och med utökat planuppdrag beslutades att samrådet skulle tas om.
Samrådet ägde rum: 19 september - 10 oktober 2017

Plankarta , 366.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning , 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Tillhörande utredningar

Trafikbullerutredning , 547.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Bullerutredning , 9.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Geoteknik , 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Passager över Tyresövägen , 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Riskutredning , 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige.

Antagandet planeras till: Inte klart

Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: Inte klart

Prenumerera på denna webbsida

Ange din e-postadress för att prenumerera på webbsidan. Då får du ett e-postmeddelande varje gång en viktig uppdatering görs.

OBS! När du anmält dig till prenumeration kommer du inom några minuter att få ett meddelande där du får ge ditt samtycke till prenumerationen. Om du inte fått detta mejl, kolla din skräp-mapp, då mejlet kan ha fastnat där alternativt mejla till info@tyreso.se för att felanmäla.

Hantera prenumeration
Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 2 maj 2022