Handlingsplan för ökad närvaro

Regler och rutiner kring frånvaro

Gymnasieskolan är en frivillig skolform. Att börja på gymnasiet är ett val eleven gör. När eleven väl tackat ja till en plats och börjat på gymnasieskolan är närvaron obligatorisk. Det betyder att eleven måste delta i samtliga lektioner och aktiviteter som anordnas av skolan. Undantag medges bara om eleven är sjuk och anmält detta eller ansökt om och beviljats ledighet. Observera att skolan kan komma att begära läkarintyg om sjukfrånvaron blir upprepad eller långvarig.

Om en elev är sjuk, ska omyndig elevs vårdnadshavare anmäla detta i Vklass senast kl.08.00. Myndig elev anmäler själv sin frånvaro. Observera att eleven måste sjukanmälas varje dag hen är borta, annars noteras det som skolk (ogiltig frånvaro). För de vårdnadshavare som inte har tillgång till Vklass går det bra att ringa till skolans reception på 08-578 299 40.

Om en elev blir akut sjuk under skoldagen ska detta anmälas till dennes mentor personligen. Detta för att motverka att hemgång beror mer på motivationsbrist än ohälsa. Eleven kan även ta kontakt med skolsköterskan.

Om en elev önskar vara ledig, ska eleven lämna ledighetsansökan till rektor på en blankett som finns på Vklass. Ledighet beslutas av rektor om särskilda skäl föreligger. Innan beslut måste mentor yttra sig och avråda eller tillstyrka elevens ansökan. Vid ledighet har eleven eget ansvar för att ta igen missat undervisningsinnehåll.

På Tyresö gymnasium ser vi ett mycket tydligt samband mellan närvaro och studieresultat. Bland det viktigaste skolan kan göra för att våra elever ska nå framgång i sina studier är att stimulera till ökad närvaro. Hög närvaro leder också till att eleven ser en tydligare helhet och ett tydligare sammanhang med studierna.


Främjande åtgärder
På Tyresö gymnasium arbetar vi för att förstärka de så kallade skyddsfaktorerna:
- tydliga normer och höga förväntningar på alla elever från alla vuxna i skolan
Detta innebär till exempel att vi har tydliga förhållningsregler som alla känner till och som alla på skolan ska följa konsekvent. Mentor har här ett särskilt ansvar gentemot sina egna mentorselever men också ett ansvar för helheten i egenskap av närvarande vuxen i skolmiljön för alla Tyresö gymnasiums elever. Vi har höga förväntningar på eleverna, vilket enligt forskning leder till bättre resultat och ökad motivation.
- positiv tillhörighet till skolan och anknytning till positiva vuxna
Detta innebär till exempel att vi har en introduktionsperiod med särskilda aktiviteter i början av läsåret, samt en tydlig uppdragsbeskrivning av mentorskapet.

Vi har ett aktivt elevhälsoteam med skolsköterska och kurator samt studie- och yrkesvägledare. - tillfällen för gruppstärkande aktiviteter
Detta innebär att vi har aktiviteter som är gemensamma för alla elever på skolan.
På detta sätt tror vi att vi stimulerar till högre närvaro och att eleven därmed lyckas bättre att klara sina studier och mål.


Andra åtgärder för att främja närvaro på Tyresö gymnasium:
- Denna handlingsplan för ökad närvaro revideras varje läsår. Den finns tillgänglig för alla på skolans hemsida.
- Alla elever har en mentor som, i de flesta fall, följer eleven under hela elevens studietid på skolan.
- Mentor tar tidigt på höstterminen kontakt med nya elevers vårdnadshavare och skapar kontakt på informationsmöte/utvecklingssamtal. Vi arbetar aktivt för att även myndiga elever ska ge skolan tillåtelse att informera hemmet om studiegången. Alla elever och vårdnadshavare i årskurs 1 bjuds in till informationsmöte vid terminsstart samt utvecklingssamtal varje termin under hela skoltiden.
- Alla vårdnadshavare uppmuntras att följa elevens närvaro på internet via Vklass. Informationen om detta ges på informationsmöte för elever och vårdnadshavare på uppropsdagen i augusti och på skolans hemsida. Vårdnadshavare får lättast tillgång till Vklass via Bank.-ID.
- Upprepad information i skolan om handlingsplanen, till exempel på mentorsträffar och på informationsmöten.

Åtgärder vid frånvaro
Närvaroregistrering
Undervisande lärare registrerar frånvaro i Vklass snarast i samband med lektionstillfället, dock senast samma dag. Elev och vårdnadshavare kan löpande följa elevens närvaro via Vklass. Eventuella avvikelser eller felaktigheter utreds i samarbete med mentor som regelbundet följer upp både giltig och ogiltig frånvaro.
Tyresö gymnasium har tydliga rutiner och en tydlig organisation av närvarorapportering i Vklass. Vi agerar tidigt och snabbt vid frånvaro. Enligt skollagen är skolan skyldig att kontakta vårdnadshavare om en elev är frånvarande utan giltig anledning.

Om en elev ofta är sjuk kan skolan begära läkarintyg eller intyg från vårdgivare. Lämnas inte intyg kan detta påverka om frånvaron bedöms som giltig eller ogiltig, båda dessa varianter av frånvaro kan benämnas som oroande frånvaro.

Oroande frånvaro
Vid oroande frånvaro under en kortare period kontaktar mentor hemmet för samtal om orsak till frånvaron.

Om en elev har upprepad hög frånvaro under en längre period kontaktar elevens mentor elev och vårdnadshavare för att kartlägga orsakerna till frånvaron, ”Enkel kartläggning”. Elev, vårdnadshavare och mentor upprättar därefter tillsammans en handlingsplan för ökad närvaro.

Om oroande frånvaro kvarstår görs även en ”Fördjupad kartläggning” i möte med elev, vårdnadshavare, mentor och någon representant från skolans elevhälsa för ytterligare åtgärder.

Vid upprepad ogiltig frånvaro varnas elev och vårdnadshavare via Vklass samt får information om att eleven riskerar att rapporteras till CSN och därmed kan förlora rätten till studiebidrag, extra tillägg eller liknande.

Rapportering till Centrala studiestödsnämnden (CSN)
Enligt CSN räknas frånvaro utan giltig anledning som skolk. Skolan rapporterar upprepad ogiltig frånvaro till CSN. Upprepad anmäld giltig frånvaro utan intyg (t.ex. sjukintyg, kvitto från vårdgivare) kan också rapporteras till CSN av skolan.
CSNs beslut går att överklaga hos CSN. Eleven kan bli återbetalningsskyldig för de bidrag eleven fått under frånvaroperioden. Eventuell indragning av studiebidrag kan även leda till att andra bidrag, som eleven eller familjen har rätt till, dras in.
När eleven förbättrar sin närvaro meddelar skolan CSN att eleven åter studerar på heltid och CSN fattar nytt beslut.

Sidan publicerad av: Lars Fuglesang
Senast uppdaterad: 16 februari 2023

Hitta på sidan