Gymnasiets kvalitet

Skolverksamheten i Sverige styrs av skollag, läroplaner och nationella förordningar.

Läroplanerna talar om vilka uppgifter skolan har och vilka värderingar skolan ska stå för. Gymnasieskolans kvalitetsgarantier utgår från målområden i läroplanen för de frivilliga skolformerna.

Kvalitetsgarantier för Tyresö gymnasium

Lärande

  • Du får en mentor som följer din utveckling och du får en individuell studieplan som följs upp en gång per termin.
  • Dina studieresultat följs upp, utvärderas och bedöms av dig och din mentor i samband med utvecklingssamtalet.

Trygghet

  • När du börjar på Tyresö gymnasium får du ta del av och förbinder dig att följa skolans ordningsregler.
  • Varje lärararbetslag arbetar aktivt för att alla elever ska känna sig trygga och säkra på vår skola.
  • Vi har ett starkt elevvårdsteam som finns till för dig som elev.

Inflytande

  • Du, din klass och din mentor planerar prov och större inlämningsarbeten gemensamt.
  • Du erbjuds möjlighet att utvärdera varje kurs.
  • Vi har klassråd, programråd och skolkonferenser varje termin.

Information

  • Om du är under 18 år får dina föräldrar information om din kunskapsutveckling. Det sker både digitalt via lärplattformen Vklass och i samtal med lärare.
  • Du och din mentor har framåtsyftande utvecklingssamtal minst en gång per termin. Dina föräldrar är välkomna att delta.
Sidan publicerad av: Lars Fuglesang
Senast uppdaterad: 28 juli 2023