Mobila måltidsförsäljningsställen/foodtrucks

Företag kan ansöka om nyttoparkeringstillstånd för fordon som används som arbetsredskap för att bedriva måltidsförsäljning. Endast ett tillstånd per företag beviljas.

Villkor för ansökan

 • Företaget som ansöker ska vara registrerat för F-skatt eller FA-skatt hos Skatteverket.
 • Fordonet som ansökan avser ska vara upptaget i vägtrafikregistret eller motsvarande utländska register. Det ska vara registrerat som personbil, lastbil eller buss. Totalvikten får inte överstiga 3,5 ton.
 • Serveringslucka ska finnas på höger sida av fordonet, lucka får också finnas på vänster sida. Endast luckan som är riktad mot gångbanan får vara öppen när nyttoparkeringstillståndet nyttjas.
 • Fordonet ska vara anpassat för försäljning av enklare måltider t.ex. frukost, lunch.
 • Minst två bilder ska bifogas ansökan som visar fordonet såväl från utsidan som inifrån.
  - Serveringsluckans placering ska framgå av bilden, här avses luckan på höger sida.
  - Elverk får inte placeras på gatan utanför fordonet. Av bilden ska det framgå om elverket är inbyggt eller om det är placerat med någon fästanordning utanpå fordonet.

Avgift för nyttoparkeringstillstånd

Avgiften för ett tillstånd är 7000 kronor per fordon och år, alternativt för en sommarperiod (1 april–31 oktober) 5000 kronor per fordon. Avgiften är exklusive moms och betalas direkt via e-tjänsten eller faktureras för hel önskad period och går inte att delbetala. En extra avgift tillkommer på 200 kr för bilbyte eller vid utfärdande av nytt tillstånd vid förlust under innevarande år. Avgiften är exklusive moms.

Så här ansöker du

Läs bilagan med Tyresö kommuns villkor.
Tyresö kommuns villkor för nyttoparkeringstillstånd , 37.5 kB, öppnas i nytt fönster.

När du startar e-tjänsten kommer du att få legitimera dig med Bank-ID.

Övrig information

 • Samtliga lagar och bestämmelser för verksamheten ska följas.
 • Företaget har ansvar för att hantera sitt avfall.
 • Beviljat tillstånd får inte överlåtas till en annan näringsidkare.
 • Tillståndet kan återkallas om:
  - avgiften inte erläggs inom föreskriven tid.
  - gällande lagar, bestämmelser och villkor inte följs vid uppställning med stöd av tillståndet.
  - den anmälda livsmedelshanteringen begränsas av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund till att inte omfatta hanteringen i föreskrivna villkor.

Villkor och begränsningar i samband med måltidsförsäljning

 • Tillståndet är knutet till ett enskilt fordon.
 • Tillståndet gäller alla dagar klockan 07-22 för en tillfällig uppställning upp till fyra timmar per parkeringstillfälle i samband med måltidsförsäljning.
 • Tillståndet gäller på gatumark där det är tillåten parkering upp till 24 timmar.
 • På tidsbegränsade parkeringsplatser med kortare uppställningstid än fyra timmar
  (t.ex. 2-timmars parkering) gäller tidsbegränsningen som framgår på respektive plats.
 • Tillståndet gäller på gatumark där det är skyltat med parkeringsförbud, dock inte på tidsangivna eller veckodagsangivna parkeringsförbud och där det är skyltat med parkeringsförbudområdes vägmärke E20.
 • Parkeringen får inte hindra eller försvåra snöröjning, renhållning eller annat arbete på väg.
 • Fordonet får inte parkeras så att det hindrar framkomligheten, in- och utfart eller utgör fara för ordning och säkerhet i trafiken.
 • Fordonet får inte parkeras så att serveringsluckan öppnas mot en cykelbana/cykelfält.
 • När serveringsluckan är öppen bör den märkas ut och får inte sitta så lågt att den utgör fara för personer som vistas vid fordonet.
 • Tillståndet ska placeras väl synligt i främre vindruta på högra sida tillsammans med en p-skiva som anger ankomsttid. Inställningen får inte ändras på p-skivan under pågående parkering.
 • Verksamheten ska vara rörlig. Inga föremål får placeras utanför fordonet, som till exempel stolar, bord, menytavlor, elverk eller liknande.
 • Inga föremål får placeras utanför fordonet, som t.ex. stolar, bord, menytavlor, elverk eller annat.
 • Tomgångskörning får inte ske längre än en minut.
 • Tillståndshavaren ansvarar för skador som kan uppkomma p.g.a. verksamheten eller som drabbar tredje man.

Var tillståndet inte gäller

 • På platser med förbud att stanna.
 • På parkeringsförbud med tidsangivna eller veckodagsangivna parkeringsförbud och där det är skyltat med parkeringsförbudområdes vägmärke E20.
 • På gågata, gångfartsområde eller på tomtmark (t.ex. där det är skyltat att något bolag övervakar parkeringen).
 • På särskilt anordnad parkeringsplats – t.ex. parkeringsplats för rörelsehindrad, mc-plats.
 • På plats som reserverats för särskilt ändamål – t.ex. lastplats, taxiplats, vändplats.
 • I körfält reserverat för fordon i linjetrafik eller busshållplats.
 • Som färdtillstånd på gator med förbud mot fordonstrafik eller förbud mot trafik med fordon av visst slag.
 • Inom naturreservat eller nationalpark.
 • På platser enligt 14 § i Lokala ordningsföreskrifter för Tyresö kommun där det krävs polistillstånd för tillfällig försäljning.

Läs kommunens lokala ordningsföreskrifter

Länk till karta över naturreservat och nationalpark Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om livsmedelsverksamhet

Minst två veckor innan verksamheten ska starta ska du anmälan om livsmedelsverksamhet till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Gör din anmälan här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad av: servicecenter@tyreso.se
Senast uppdaterad: 6 maj 2024