Hyresvillkor lokaler och anläggningar

Villkor för bokning och nyttjande av Tyresö kommuns lokaler och anläggningar.

Tid och ändamål

Anläggningar och lokaler får endast användas för det ändamål som angivits i samband med bokningsförfrågan och under den tid som finns angiven i bokningsbekräftelsen.

Villkor och anvisningar

Hyresgästen är skyldig att rätta sig efter:

  • allmänna villkor
  • specifika villkor för viss verksamhet respektive specifika villkor för vissa anläggningar och lokaler (se den fullständiga riktlinjen som pdf nedan)
  • anvisningar från ansvarig personal

Tyresö kommun förbehåller sig rätten att avboka övriga bokningstillfällen om villkoren inte följs samt om hyresgästen vid upprepade tillfällen inte utnyttjar bokade/tilldelade tider.

Lokalens skick

Idrottsanläggningar och lokaler hyrs ut i befintligt skick. Det är hyresgästens ansvar att i förväg bedöma om anläggningen/lokalen är lämplig för den verksamhet hyresgästen planerar att bedriva.

Hyresgästens ansvar

När bokning av lokal/anläggning görs av en privatperson, är denne att anse som hyresgäst. Personen ska vara minst 18 år för att boka en lokal/anläggning.

När bokning av lokal/anläggning görs av föreningar, organisationer och företag, är den juridiska personen att anse som hyresgäst. Föreningar, organisationer och företag ska i sin tur utse en eller flera representanter som ansvarar för att boka anläggningar/lokaler i organisationens namn samt, för varje bokningstillfälle, utse en ansvarig representant som ska närvara under hyrestillfället. Det är alltid den juridiska personen som har det yttersta ansvaret.

Hyresgästen ansvarar för den verksamhet som bedrivs i lokalen/anläggningen under hyrestiden samt för att villkoren följs i samband med hyrestillfället. Övriga deltagare får endast vistas i lokalen/anläggningen då hyresgästen (alternativt den av organisationen utsedda representanten) är närvarande.

Försäkring

När anläggning/lokal hyrs av en privatperson ska denne ha en egen hemförsäkring med ansvarsförsäkring.

När anläggning/lokal hyrs av en juridisk person ska organisationen ha en egen företagsförsäkring eller motsvarande för skador på egen egendom och/eller den hyrda fastigheten och dess egendom.

Alkoholförtäring och rökförbud

Det råder rökförbud inomhus, utomhus och i direkt anslutning till entréer. Tyresö kommuns anläggningar och lokaler ska vara drog- och dopingfria.

Konsumtion av alkohol är inte tillåtet i samband med eller anslutning till pågående barn- och ungdomsverksamhet.

Det är förbjudet för personer under 18 år att konsumera alkohol i lokalen/anläggningen i samband med hyrestillfället.

Förlust/skada på medförda tillhörigheter

Tyresö kommun har inget ansvar för skador eller förlust av medförda värdesaker och andra tillhörigheter.

Skador på idrottsanläggningen/lokalen eller utrustning

Hyresgästen ska besiktiga anläggningen/lokalen och dess utrustning innan verksamheten börjar och felanmäla eventuella skador eller brister som upptäcks till kommunen.

Hyresgästen ansvarar för att anläggningen/lokalen lämnas i oskadat och städat skick. Material, redskap och möbler ska ställas tillbaka på anvisad plats. Anläggningen/lokalen ska grovstädas. Fönster och dörrar ska stängas och låsas innan hyresgästen lämnar lokalen.

Hyresgästen ansvarar för eventuella uppkomna skador på anläggningen/lokalen eller på dess utrustning/inredning som orsakats i anslutning till hyrestillfället.

Återlämning av nycklar

Hyresgästen ansvarar för att återlämning av nycklar och passerkort sker inom avtalad tid eller på anmodan av kommunen.

Bokning och avbokning

Bokning och avbokning görs via kommunens bokningssystem.

Bokningen är giltig först när hyresgästen erhållit en bokningsbekräftelse.

Kostnadsfri avbokning kan göras senast fem dagar innan bokat tillfälle för ordinarie bokningar. För arrangemang och övernattningar kan kostnadsfri avboknings göras senast 14 dagar innan bokat tillfälle. Vid festbokning kan avbokning göras senast 30 dagar innan bokat tillfälle.

Vid avbokning senare än fem dagar innan bokat tillfälle debiteras hyresgästen 100 procent av hyreskostnaden. Vid senare avbokning än 14 dagar för arrangemang, övernattningar och festbokning debiteras hyresgästen 100 procent av hyreskostnaden. Om hyresgästen kan styrka med läkarintyg varför sen avbokning skett, debiteras hyresgästen endast en tilläggsavgift för sen avbokning.

Om bokad tid inte nyttjats debiteras hyresgästen 100 procent av hyreskostnaden samt en tilläggsavgift för uteblivet nyttjande.

Fakturering och efterdebitering

Faktura från Tyresö kommun ska vara betald senast angiven förfallodag. Vid dröjsmål utgår ränta enligt räntelagen (1975:635). För betalningspåminnelse debiteras särskild avgift.

Efterdebitering kan förekomma om hyresgästen orsakat Tyresö kommun extra kostnader till följd av extra tillsyn, utryckning, skador eller tillkommande städning.

Hyresgästen kan även debiteras tilläggsavgifter om lokalen inte återställts till samma skick som när uthyrningen inleddes, belysning inte släckts, dörrar och fönster lämnas olåsta, om nycklar inte återlämnas enligt anvisning samt om hyresgästen nyttjar lokalen/anläggningen utöver tiden som anges i bokningsbekräftelsen.

Riktlinje för uthyrning av lokaler

Ta del av de fullständiga riktlinjerna (pdf) , 510.6 kB.


Sidan publicerad av: fritid@tyreso.se
Senast uppdaterad: 22 januari 2024