Trollbäcken C etapp 1

Detaljplanen för Trollbäcken C etapp 1 syftar till att utveckla nya bostäder i småskaliga flerbostadshus med viss möjlighet till lokaler i bottenvåningarna.

Den övre, mörkare blå markeringen i kartans mitt visar planområdet för Trollbäcken C etapp 1.

Detaljplanen är en del av planprogrammet för Trollbäckens centrumstråk. Programmet utgår från kommunens översiktsplan, Tyresö 2035, om en förtätning längs ett utpekat stråk där befintlig bebyggelse föreslås utvecklas över tid samt av olika aktörer. Karaktären av stadsgata med sammanhållen bebyggelse framhålls. Variation i området kan uppnås genom arkitektoniskt uttryck, material, färg och höjd.

Trollbäckens centrumstråk

Plats för planen

Detaljplanen innefattar fastigheterna Kumla 3:1580, 3:217, 3:1105 och 3:1106. Planområdet ligger i kommundelen Trollbäcken.

Status för planen

Planen har fått planuppdrag.

Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 20 december 2021 §68 i uppdrag av stadsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för Trollbäcken C etapp 1. Planen tas fram med standardförfarande.

Planuppdrag , 733.5 kB.

Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När perioden för samråd är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar förslaget.

Samråd planeras till: Inte klart ännu

Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

Granskning planeras till: Inte klart ännu

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunstyrelse/kommunfullmäktige.

Antagande planeras till: Inte klart ännu

Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: Tidigast cirka fyra veckor efter antagen detaljplan

Prenumerera på denna webbsida

Ange din e-postadress för att prenumerera på webbsidan. Då får du ett e-postmeddelande varje gång en viktig uppdatering görs.

OBS! När du anmält dig till prenumeration kommer du inom några minuter att få ett meddelande där du får ge ditt samtycke till prenumerationen. Om du inte fått detta mejl, kolla din skräp-mapp, då mejlet kan ha fastnat där alternativt mejla till info@tyreso.se för att felanmäla.

Hantera prenumeration
Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 2 maj 2022