Trollbäckens centrumstråk

Planprogrammet för Trollbäckens centrumstråk beskriver kommande utveckling längs Vendelsövägen i Trollbäcken. Programmet visar en önskad utveckling med fler bostäder, bättre service och fler verksamheter, men även levande torg och platser för möten.

Illustration av stadsgata med små flerbostadshus i tre våningar med entréer mot gatan. I förgrunden fyravåningshus med balkonger mot gatan.

Ett planprogram anger riktlinjer för framtida detaljplanering av ett större område, det vill säga hur det kan bebyggas och användas. Planprogrammet för Trollbäckens centrumstråk rör ett område som sträcker sig längs Vendelsövägen, från Drevviken i norr till Södergården i söder.

Attraktivt stråk med välkomnande entré

Genom planprogrammet vill kommunen göra det möjligt att bygga nya bostäder och få en medveten gestaltning av området längs Vendelsövägen. Detta för att Trollbäcken ska få en välkomnande entré och för att öka centrumstråkets attraktivitet som handels-, bostads- och mötesplats. Ambitionen är att stärka stråket och att knyta ihop det med omkringliggande områden.

Nya bostäder och lokaler i grönt stadsrum

Området förväntas utvecklas med stads­radhus och flerfamiljshus som kompletterar den befintliga bebyggelsen. Utmed Vendelsövägens norra del och vid Södergården önskas lokaler i husens bottenvåningar. Olika aktivitetsytor och separat gång- och cykelstråk ska uppmuntra till rörelse och möten. Visionen är att Vendelsövägen utvecklas till ett grönt stadsrum. Ledorden för utvecklingen av Trollbäckens centrumstråk är välkomnande, företagsamt, varierat och grönt.

Underlag till kommande detaljplaner

Planprogrammet för Trollbäckens centrumstråk antogs politiskt i kommunstyrelsen den 12 november 2019. Planprogrammet kommer ligga till grund för kommande detaljplaner.

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 20 juni 2022