Trollbäckens centrumstråk

Under hösten 2017 samråddes ett planprogram som beskriver en utveckling längs Vendelsövägen i Trollbäcken. I programmet föreslås fler bostäder, bättre service och fler verksamheter, men även levande torg och platser för möten.

Illustration av stadsgata med små flerbostadshus i tre våningar med entréer mot gatan. I förgrunden fyravåningshus med balkonger mot gatan.

Attraktivt stråk med välkomnande entré

Området som planprogrammet berör sträcker sig längs Vendelsövägen, från Drevviken i norr till Södergården i söder. Längs detta stråk vill vi möjliggöra byggandet av nya bostäder och få en medveten gestaltning av området. Detta för att Trollbäcken ska få en mer välkomnande entré och för att öka centrumstråkets attraktivitet som handels-, bostads- och mötesplats. Ambitionen är att stärka stråket och att knyta ihop det med omkringliggande områden.

1 500 nya bostäder på sikt

Planprogrammet kommer ligga till grund för framtagandet av nya detaljplaner som sammantaget kan innebära cirka 1 500 nya bostäder fram till år 2035. Nya stads­radhus och flerfamiljshus med lokaler i bottenvåningen utmed Vendelsövägen kompletterar den befintliga bebyggelsen. Olika aktivitetsytor och separat gång- och cykelstråk uppmuntrar till rörelse. Här införs rum för aktivitet, möten och grönska. Visionen är att Vendelsövägen utvecklas till ett grönt stadsrum snarare än en ren bilväg. Ledorden för utvecklingen av Trollbäckens centrumstråk är välkomnande, företagsamt, varierat och grönt.

Olika karaktär i olika områden

Centrumstråket delas in i tre olika delområden med lite olika karaktär:

  1. Norra delen av Vendelsövägen, norr om Trollbäckens centrum, som mer stadsmässig med flerfamiljshus, handel och verksamheter.
  2. Trollbäckens centrum som utgör den centrala delen där främst handel, service och mötesplatser utvecklas.
  3. Den södra delen av Vendelsövägen, söder om Trollbäckens centrum, utgörs i huvudsak av bostäder i flerfamiljshus och radhus men även enstaka handelslokaler och mötesplatser.

Vad innehåller planprogrammet mer?

Du kan ladda ned planprogrammet som pdf på denna webbsida och läsa om visionen för området, programförslaget i sin helhet. Där finns också beskrivet kommande aktiviteter och analyser som gjorts i samband med att förslaget tagits fram.

Samrådet avslutat

Under hösten 2017 pågick samråd för planprogrammet. Nu jobbar vi med att sammanställa de yttranden som kommit under samrådet. Du hittar förslaget på planprogram under "Samråd" nedan. Beslut om planprogrammet kommer att tas under våren. Sedan kommer det ligga till grund för kommande detaljplaner.

För att ta ett samlat grepp på utvecklingen av Trollbäckens centrala delar och för att genomföra kommunens översiktsplan fick stadsbyggnadsförvaltningen 2017-03-22 i uppdrag att upprätta ett formellt planprogram för Trollbäckens centrumstråk, som konkretiserar översiktsplanens intentioner.

Vid ett samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till planprogram, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När perioden för samråd är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar förslaget.

Samrådet ägde rum: Oktober - 30 november 2017  

Planprogram (lågupplöst)

Planprogram (högupplöst)

Efter samrådet kommer kommunen göra mindre ändringar i förslaget. Ett slutligt förslag godkänns av kommunstyrelsen.

Antagandet planeras till: Kvartal 3, 2019

Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 24 maj 2019
Upp