Detaljplan för kretsloppscentralen

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utveckling av den befintliga verksamheten som idag är kommunens kretsloppscentral.

Syftet med förslaget är att möjliggöra en utveckling av den befintliga verksamheten som idag är kommunens kretsloppscentral vilken möjliggör återvinning och återbruk av kommuninvånarnas avfall. Området innefattar lager, kontor, väderskyddade byggnader för känsligt/farligt avfall, ramper för inlämning av avfall samt uppställningsplatser för tomma/fyllda containrar för olika återvinningsfraktioner.

Plats för planen

Planområdet ligger i den östra delen av Petterboda industriområde, strax söder om Tyresövägen och ca 1,5 km öster om Tyresö centrum.

Status för planen

Planen är mellan granskning och antagande.

Uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret fick den 26 oktober 2022 § 45 i uppdrag av stadsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för Strömfallet 9 och del av Bollmora 2:1, Petterboda kretsloppscentral.

Planen tas fram med standardförfarande.

Planuppdrag , 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunstyrelse/kommunfullmäktige.

Antagandet planeras till: Kvartal 3, 2024

Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: Tidigast cirka fyra veckor efter antagen detaljplan

Prenumerera på denna webbsida

Ange din e-postadress för att prenumerera på webbsidan. Då får du ett e-postmeddelande varje gång en viktig uppdatering görs.

OBS! När du anmält dig till prenumeration kommer du inom några minuter att få ett meddelande där du får ge ditt samtycke till prenumerationen. Om du inte fått detta mejl, kolla din skräp-mapp, då mejlet kan ha fastnat där alternativt mejla till info@tyreso.se för att felanmäla.

Hantera prenumeration
Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 juni 2024