Likabehandlingsplan för Tyresö kulturskola

Syftet med likabehandlingsplanen är att främja elevernas rättigheter samt att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling mellan vuxna och elever samt mellan elever.

Diskriminering

Grunderna för diskriminering enligt 1 kap. 1§ Diskrimineringslagen:

 • Kön
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning
 • Sexuell läggning
 • Ålder

Direkt och indirekt diskriminering

Exempel på direkt diskriminering inom kulturskolan är när en elev behandlas sämre än hur andra elever har eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation. Missgynnandet ska ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Diskriminering kan även ske om kulturskolan tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som framstår neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev eller en grupp av elever. Även här ska missgynnandet ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Detta kallas indirekt diskriminering. Om bestämmelsen har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet är det inte diskriminering. (1 kap. 4§ 1 och 2 p. Diskrimineringslagen)

Trakasserier

Med trakasserier menas ett uppträdande som kränker en elevs värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Trakasserier är diskriminering enligt 1 kap. 4§ 1 och 4 p. Diskrimineringslagen.

Trakasserier kan ta sig uttryck såväl fysiskt, som verbalt eller icke-verbalt. Det kan till exempel vara förlöjligande kommentarer om utseende eller beteende, kränkande gester eller att göra rasistiska bilder eller klotter. Kränkningarna ska vara märkbara och tydliga. Det är eleven som avgör om beteendet eller handlingen är oönskat och kränkande.

Förbud mot repressalier

I diskrimineringslagen finns ett förbud mot repressalier. Med det menas att om en elev har anmält någon för kränkande behandling eller medverkat i en utredning som avser överträdelse av lagen, så är det förbjudet att bestraffa eleven som en följd av detta. (2 kap 19 § Diskrimineringslagen)

Annan kränkande behandling

Annan kränkande behandling är beteenden som kränker en persons värdighet men som inte kan bedömas som diskriminering enligt diskrimineringslagen.

Exempel på annan kränkande behandling kan vara mobbning, nedsättande kommentarer, regelbundna knuffar eller liknande samt utfrysning.

Även här ska det vara fråga om märkbara och tydliga kränkningar. Den som utför handlingen måste vara medveten om att beteendet är kränkande för den utsatte. Den som känner sig illa behandlad måste, såvida det inte är uppenbart att beteendet är kränkande, göra klart för den som beter sig illa att hen känner sig kränkt av dennes uppträdande.

Likabehandling inom Tyresö kulturskola

 • Ingen som deltar i kulturskolans verksamheter ska utsättas för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling.
 • Alla som deltar i kulturskolans verksamheter ska respekteras oavsett olikheter.
 • Alla medarbetare på kulturskolan ska uppmärksamma tecken på diskriminering och annan kränkande behandling och säkerställa att händelserna följs upp.
 • Elever uppmanas att prata med någon vuxen, antingen en anställd på kulturskolan eller en anhörig, om de blir utsatta eller ser någon annan bli utsatt för diskriminering eller annan kränkande behandling.
 • Vårdnadshavare uppmanas att kontakta berörd personal på kulturskolan om deras barn/ungdomar blir utsatta eller om de fått kännedom om att andra barn/ungdomar blir utsatta för diskriminering eller annan kränkande behandling.

Ansvarsfördelning

Kulturskolechefen ansvarar för att de anställda uppfyller sina skyldigheter när de handlar i tjänsten eller inom ramen för uppdraget. Detta görs genom genom att:
Upprätta en likabehandlingsplan som utvärderas minst en gång per år. Förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. Motverka direkt och indirekt diskriminering enligt kriterier fastställda i lagen. Utreda och vidta åtgärder mot trakasserier och annan kränkande behandling. Alla anställda ges möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling om hur kränkningar förebyggs, upptäcks och motverkas.

Kommunikation

Likabehandlingsplanen ska göras känd för alla berörda inom Tyresö kulturskolas verksamhet. Vårdnadshavare får information om likabehandlingsplanen i samband med att eleven börjar i kulturskolans verksamhet. Likabehandlingsplanen går att läsa på Tyresö kulturskolas hemsida och ett fysiskt exemplar finns inne på kulturskolans expedition. En kortfattad och lättläst likabehandlingspolicy finns uppsatt i kulturskolans lokaler med hänvisningar till denna plan.

Utvärdering

Kulturskolans personal ska minst en gång per år utvärdera planen och dess praktiska användning. I utvärderingen kan analys av inträffade och dokumenterade händelser ingå samt dialog om vilka åtgärder som ska vidtas för att undvika att liknande händelser inträffar.

Sidan publicerad av: Patrik Hogenäs
Senast uppdaterad: 24 februari 2021