Utveckling av Bollmoravägen

Centrala Tyresö växer med många nya bostäder. Därför ser vi över hur Bollmoravägen kan utvecklas, så att den klarar kommande trafik av olika sorter. Arbete pågår med att ta fram förslag för utformning av olika delsträckor. Framkomlighet för busstrafik, gående och cyklister prioriteras.

Karta över centrala Tyresö

Rosa fält visar vilka delar av Bollmoravägen och Njupkärrsvägen som planeras för utveckling. Klicka för större bild.

Den sträcka som studeras är Bollmoravägen, från rondellen vid Lidl (Linblomsvägen) till korsningen vid McDonalds (Siklöjevägen). Även Njupkärrsvägen från rondellen vid Willys (Industrivägen) till rondellen vid Studiovägen. Vi planerar för att kunna hantera den trafik som tillkommer när centrala Tyresö växer med många nya bostäder.

Högsta prioritet är att lösa framkomligheten för kollektivtrafiken, framför allt stombussarna, och för gång och cykel. Det innebär nya busskörfält och nya eller förbättrade gång- och cykelbanor.

Viktigt stråk för cykel och buss

Bollmoravägen från Skrubba Malmväg till centrum är del i det regionala cykelstråket, och ska koppla ihop Tyresö med Haninge och Stockholm. Bollmoravägen är också ett viktigt regionalt kommunikationstråk för stombussar. Med stombuss menas stads- och regiontrafik med större passagerarunderlag än vanliga busslinjer, som ofta körs i särskilda bussfiler för ökad framkomlighet. Från Tyresö centrum kommer det på sikt att gå flera stombusslinjer (2021 finns två stombussar, linje 875 och 873).

Stadsgata nära centrum

Från korsningen med Njupkärrsvägen och in mot Tyresö centrum, planeras för en övergång från trafikled till en stadsgata, med närmare bebyggelse, gröna inslag och mötesplatser, som en tydlig entré till Tyresö centrum.

Arbete med systemhandlingar pågår

Samhällsbyggnadskontoret har nu i uppgift av kommunstyrelsen att ta fram så kallade systemhandlingar för Bollmoravägen. Det innebär att man ritar på hur den aktuella vägsträckan kan utformas ovan och under mark för att inrymma alla funktioner. I systemhandlingen studeras också hur vägsträckan kan indelas i delområden för produktion i etapper. Arbete med systemhandlingar beräknas pågå till 2023.

Samhällskontoret har också fått i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för Bollmoravägen.

Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 21 januari 2022