Bollmoravägen

Detaljplanen för Bollmoravägen syftar till att omgestalta Bollmoravägen från trafikled till stadsgata.

Syftet med detaljplanen är att öka framkomligheten för kollektivtrafiken, stärka det regionala cykelnätet och att omgestalta Bollmoravägen från trafikled till stadsgata. Detaljplanen syftar även till att öka trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna samt att förstärka den gröna strukturen längs Bollmoravägen.

Plats för planen

Planområdet avser Bollmoravägen från cirkulationsplatsen vid Lidl till korsningen Siklöjevägen/Simvägen, samt Njupkärrsvägen från cirkulationsplatsen vid Willys till cirkulationsplatsen vid Studiovägen.

Status för planen

Detaljplanen har fått planuppdrag.

Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 16 juni 2021 §45 i uppdrag av stadsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för Bollmoravägen. Planen tas fram med standardförfarande.

Planuppdrag , 1.2 MB.

Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När perioden för samråd är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar förslaget.

Samråd planeras till: Inte klart ännu

Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

Granskningen planeras till: Inte klart ännu

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunstyrelse/kommunfullmäktige.

Antagandet planeras till: Inte klart ännu

Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: Tidigast cirka fyra veckor efter antagen detaljplan

Prenumerera på denna webbsida

Ange din e-postadress för att prenumerera på webbsidan. Då får du ett e-postmeddelande varje gång en viktig uppdatering görs.

OBS! När du anmält dig till prenumeration kommer du inom några minuter att få ett meddelande där du får ge ditt samtycke till prenumerationen. Om du inte fått detta mejl, kolla din skräp-mapp, då mejlet kan ha fastnat där alternativt mejla till info@tyreso.se för att felanmäla.

Hantera prenumeration
Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 30 mars 2023