Maria Sofias väg

Detaljplaneförslaget gäller fastigheterna Tyresö 1:480, Strand 1:335, Strand 1:511, Strand 1:519, Strand 1:520 samt del av fastigheterna Tyresö 1:544 och Strand 1:2 i Tyresö Strand, Tyresö kommun. Detaljplanen gör det möjligt att uppföra nya bostäder i flerbostadshus vid Maria Sofias väg.

Den blå markeringen i kartans mitt visar planområdet för Maria Sofias väg.

Fastigheterna ligger i Tyresö Strand där stor del av bebyggelsen uppförts som delar i Trädgårdsstaden vilket inneburit att bebyggelsen har en tydlig karaktär. Denna är viktig att knyta an till och ta hänsyn till. Planområdet är idag måttligt bebyggt med några enstaka friliggande bostadshus. Den nya planen skulle istället möjliggöra tillkomsten av flerbostadshus i tre till fem våningar innehållandes cirka 120 smålägenheter.

Plats för planen

Berörda fastigheter ligger i Tyresö Strand mellan Tyresövägen och Maria Sofias väg, cirka 250 meter från Strandtorget.

Status för planen

Detaljplanen är för närvarande inte aktiv.

Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 11 september 2013 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för fastigheterna Tyresö 1:480, 1:335, 1:511, 1:519 och 1:520 samt delar av fastigheterna Strand 1:2 och Tyresö 1:544. Planen tas fram med normalt planförfarande.

Start-PM , 749.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Behovsbedömning , 462.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När perioden för samråd är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar förslaget.

Samrådet ägde rum: 9 februari - 8 mars 2016

Plankarta , 334.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning , 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige.

Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 6 maj 2022