Schakttillstånd och trafikanordningsplan

Det tar upp till tre veckor att få tillståndet beviljat efter det att vi har fått in en komplett ansökan, därför är det mycket viktigt att ansökningen är komplett från början så att vi kan handlägga den. Läs noga igenom all information på denna sida innan du ansöker. ISY Case heter nu ISY Road.

Oftast behövs två tillstånd

Vid alla typer av arbeten och aktiviteter på kommunens mark som kan medföra störningar eller risker för trafikanter krävs en godkänd trafikanordningsplan (TA) innan arbetet får påbörjas. Innefattar arbetet även schaktarbeten så krävs även ett beviljat schakttillstånd (ST).

Oftast krävs en ritning och ett tillstånd per schakt

Varje schakt tidsätts med start- och slutangivelse och ska avanmälas. Behöver schakttillståndet förlängas ansök om detta i god tid innan tillståndet går ut.
Trafikanordningar, arbetspunkter-/sträckor och schakter ska synas på ritningen. Trafiklösningar för såväl motor-, som gång- och cykeltrafikanter ska redovisas. Observera att det alltid krävs nyttjanderätts- alternativt övergripande markavtal (av ledningsägare) för schakter på Tyresö kommuns mark.

För byggetablering krävs alltid polistillstånd

Läs om hur du går tillväga

Schakttillstånd

2 000 kronor exklusive moms per tillstånd för upp till 1 veckas arbete. Därefter tillkommer 120 kronor exklusive moms för varje påbörjad dag.
I schakttillståndet ingår det område som direkt härrör till schaktarbetet, inte för övriga etableringsytor (se nedan).

Vid akut schaktning kan tillstånd lämnas in i efterhand, senast nästkommande vardag. Akuta arbeten och åtgärder är sådant som måste utföras skyndsamt för att skydda tredje man eller säkerställa funktionen av samhällsnyttig infrastruktur, till exempel ledningsbrott.

Trafikanordningsplan

1 800 kronor exklusive moms.

Markupplåtelse för etablering ansöks hos polisen

50 kronor per kvadratmeter och månad.
För tillfälliga etableringar på kommunens mark såsom byggbodar, uppställningsplatser för maskiner, material, schaktmassor och fordon så ska tillstånd sökas hos polisen. Definiera området tydligt med karta över ytan. Debitering sker i efterhand. Räkna med en handläggningstid på 2 veckor hos polisen och sedan ytterligare 2 veckor hos kommunen.

Det kan ta upp till tre veckor att få tillståndet beviljat efter att vi har fått in en komplett ansökan, därför är det mycket viktigt att ansökningen är komplett från början så att vi kan handlägga den.

Vid mycket stora arbeten är handläggningstiden längre än tre veckor. Akuta reparationsåtgärder prioriteras. Trafikanordningsplanen ska godkännas av kommunen innan arbetet får påbörjas.

Teknisk handbok

Handboken innehåller krav och riktlinjer för anläggningsarbeten inom Tyresö kommun.

Teknisk handbok är ett styrande dokument och ska användas av dig som planerar, projekterar och bygger allmän platsmark och VA-anläggningar i Tyresö kommun.

Syftet med handboken är att uppnå en enhetlig teknisk standard på allmänna miljöer och VA-anläggningar samt ett kostnadseffektivt drift- och underhållsarbete. Den uppdateras årligen.
Läs kapitel 4 bilagor och dokument Öppnas i nytt fönster.

Schaktningstillstånd (ST) i Isy Road

 1. När ansökan är komplett och godkänt, sätter vi ärendet på Beviljat (du får e-post)
 2. Ändra direkt till Pågående när ni startar arbetet.
 3. 1 maj – 30 september. När arbetet är klart ändra till Återställd, ändra sedan till Slutbesiktning och kontakta omgående arbetsledare på gatuenheten Victor Forsell på 08-5782 8105 eller victor.forsell@tyreso.se för att boka tid för slutbesiktning. Ändra nu till Avslutat i TA (om det inte redan är gjort) det sker inte automatiskt.
 4. 15 oktober – 30 april. Ändra till Tillfälligt återställd när vinterskålla är lagd (om du har gjort en schakt i asfalt). När arbetet sedan är färdigt med befintlig beläggning ändra status till Återställt. Ändra sedan till Slutbesiktning och kontakta omgående arbetsledare på gatuenheten Victor Forsell på 08-5782 8105 eller via e-post victor.forsell@tyreso.se för att boka tid för slutbesiktning.
 5. När slutbesiktningen är utförd och Godkänd (du får e-post) börjar garantitiden för återställningen av ert objekt/projekt/arbete att löpa på.
 • Arbeten eller aktiviteter som påbörjas innan schakttillståndet utfärdats kan medföra vite.

Handbok för arbete på väg Länk till annan webbplats.

Träd i städer är viktiga att bevara

Träd ger karaktär och skapar många värdefulla funktioner som både är svåra och dyra att ersätta. Riktlinjerna riktar sig till dig som exempelvis arbetar med planering av byggnationer eller ledningsdragningar, utför grävarbeten eller beläggningsarbeten i närheten av träd.
Läs kapitel 07 Park i Teknisk handbok

Trafikanordningsplan (TA) i Isy Road

 1. Har vi frågor eller funderingar kring din ansökan eller om vi inte godkänner den/dem så kommer vi via e-post att be dig om kompletteringar, vi ändrar status till Komplettering (du får e-post)
 2. När/om du har kompletterat i ett ärende, ändra till Ansökan, då vi får en notis om att ändringar skett i ditt ärende.
 3. När ansökan är komplett och godkänd, sätter vi ärendet på Beviljat (du får e-post)
 4. När ni startar arbetet ändra direkt till Pågående
 5. När arbetet är klart ändra till Avslutat

Godkännandet enligt punkt 1-2 gäller under följande förutsättningar:

 1. Om arbetet medför att skador uppkommer för Tyresö kommun är entreprenören ansvarig gentemot kommunen för skador som orsakats av bolaget eller dess underentreprenörer.
 2. Vid arbetstillfället ska framkomlighet säkras för både biltrafiken, cyklister och gående. Entreprenören är ansvarig för väg och arbetsplatsskyltning.
 3. Kontroll av befintliga anläggningar i mark sker vid större arbeten av kommunen innan arbetet startar.
 4. Efter arbetets färdigställande ska slutbesiktning utföras av representanter från Tyresö kommun.

Om inte framkomlighet eller skyltning sköts tillfredsställande kommer kommunen att ta kontakt med angivna kontaktpersoner. Kontaktperson gällande igångsättning och slutbesiktning är Victor Forsell e-post:
victor.forsell@tyreso.se eller på telefon: 08-578 281 05.

Viten och anmärkningar

Kommunen kan utfärda viten och anmärkningar vid åsidosatta regler i samband med vägarbeten i Tyresö kommun.

Fler viten kan tas ut på/inom samma arbetsområde vid ett och samma tillfälle, då kommunen finner flera felaktigheter utspridda över arbetsområdet.

Grunder för anmärkning och vite i Tyresö kommun. Fastställda av kommunstyrelsen 2017-05-30 § 119. Gäller från 1 juli 2017.

Tillstånd

 • När arbetet utförts utan ansökan, eller när godkänd ansökan om schakttillstånd saknas
  Vite 15 000 kronor
 • När arbete utförts eller påbörjas utan godkänd ansökan om trafikanordningsplan.
  Vite 20 000 kronor

Skyltning/utmärkning

 • Då grundläggande vägmärken i godkänd TA-plan* saknas, till exempel vägmärke A20 vägarbete, X2 Markeringsskärm för avstängd körbanebredd, X3 sido-markeringsskärmar, vägmärke C31, C2, C3 eller E11/E13, F25 körfältsförändring saknas.
  Anmärkning eller vite 10 000 kronor
 • När informationsskylt om ledningsägare eller byggherre saknas.
  Anmärkning eller vite 5 000 kronor

Återställning

 • Då återställning (tillfällig eller permanent) av beläggning efter schaktarbeten i belagd yta inte skett innan ytan öppnas upp för allmän trafik, oavsett trafikslag.
  Vite 10 000 kronor

Fysisk avstängning

 • När grundläggande avstängning inte är utförd, eller inte följer godkänd TA-plan.
  Vite 20 000 kronor
 • När enstaka detaljer saknas eller är bristfälliga.
  Anmärkning eller vite 3 000 kronor

Personal och arbetsområde

 • När arbetsområdet inte har någon utmärkningsansvarig personen på den aktiva arbetsplatsen eller denne inte är nåbar.
  Vite 5 000 kronor
 • Om personalen saknar varselkläder eller brist i varselklädsel förekommer.
  Anmärkning eller vite 3 000 kronor
 • Om personalen inte kan uppvisa utbildningsbevis, eller saknar godkänd utbildning, eller visar tydlig avsaknad av kompetens, kan kommunens handläggare stoppa arbetet, även vite kan utkrävas.
  Vite 3 000 kronor
 • När personal inte medverkar till att anmärkning på plats åtgärdas vid begäran, kan kommunens handläggare stoppa arbetet, även vite kan utkrävas.
  Vite 3 000 kronor

Trafikantframkomlighet/störning

 • Om det inte går att komma fram och/eller det är farligt att ta sig fram i trafikzonen, kan kommunens handläggare stoppa arbetet, även vite kan utkrävas.
  Vite 20 000 kronor
 • Om fordon eller maskiner som används för arbetet, där det klart framgår av TA-planen att dessa ska rymmas innanför den fysiska avstängningen, istället vistas i trafikzonen, kan kommunens handläggare stoppa arbetet, även vite kan utkrävas.
  Vite 8 000 kronor
 • Vid tillfälliga störningar. Exempelvis: Inga motlägg/ fasning 1:3 mot kantstöd, bristande snöröjning eller halkbekämpning. Arbete på gator där arbetsbegränsning gäller under högtrafik. Trafikanordningsmaterial kvarlämnat efter det att arbetet avslutats.
  Anmärkning eller vite 3 000 kronor

Grovt åsidosättande av bestämmelse

Vid grovt åsidosättande av bestämmelser äger kommunen rätt att avstänga ansvarig person upp till 2 år vad gäller arbete i kommunens allmänna och/eller offentliga mark.

Övrigt åsidosättande

Om man sedan tidigare efter avslutat arbete inte beställt slutbesiktning och fått godkänt på återställningen, har kommunen rätt att neka till att bevilja schakttillstånd och TA-planer. Om man sedan tidigare har obetalda tillstånd har kommunen rätt att neka till att bevilja schakttillstånd och TA-planer.

Ladda ner beslutet om viten och anmärkningar , 260 kB, öppnas i nytt fönster.

För- och efterbesiktning

Omgående efter slutfört schaktningsarbete ska entreprenören kontakta Tyresö kommun för att få en slutbesiktning utförd. För att beställa besiktningstid ta kontakt med arbetsledare på gatuenheten Victor Forsell på 08-5782 8105 eller via e-post victor.forsell@tyreso.se

Vid större schakter krävs även en förbesiktning.

Sidan publicerad av: trafik@tyreso.se
Senast uppdaterad: 20 mars 2024