Njupkärrs skola

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att uppföra en ny skola, idrottshall och bollplan där Njupkärrs skola idag ligger. I väntan på att detaljplanen ska bli antagen har förberedande arbeten påbörjats.

Skiss med vy över skola, fotbollsplan och idrottshall.

Skiss över nya Njupkärrs skola. Bild: AIX Arkitekter.

Behovet av skolplatser i Tyresö har ökat i takt med befolkningen och kommunen behöver fler skolplatser i kommunal regi. Njupkärrs skola är i behov av så pass omfattande underhåll och renovering att kommunen beslutat att riva skolan och bygga en ny med plats för fler elever.

Det kommer även att byggas en ny idrottshall och en sjuspelsplan, ny och förbättrad angöring till verksamheterna samt förbättrade kopplingar mellan Njupkärrsvägen och Granängsringen.

På gång i projektet

  • Förberedande arbeten har påbörjats. Njupkärrs förskola Galaxen försörjs idag med vatten, avlopp, el och fjärrvärme från Njupkärrsskolan. Eftersom den gamla skolan ska rivas måste ny försörjning till förskolan anordnas.
  • Gräv- och schaktarbeten pågår för att lägga nya anslutningar till förskolan för VA, el och fjärrvärme från Njupkärrsvägen. Arbetet utförs av entreprenör NCC måndag–fredag mellan klockan 07 och 16.
  • Du som vistas i området kan märka av ökad byggtrafik till och från arbetsområdet. Vägfickan för på- och avstigning intill in- och utfarten ska gå att använda under hela byggtiden.
  • Arbete med detaljplanen pågår fortsatt och mindre justeringar genomförs efter granskningen i mars. Planen väntas bli antagen under tredje kvartalet 2024.
Plats för planen

Plats för detaljplanen

Planområdet ligger inom fastigheten Näsby 4:1390, väster om Granängsringen i kommundelen Bollmora.

Status för detaljplanen

Planen är mellan granskning och antagande.

Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 23 februari 2022 § 7 i uppdrag av stadsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för Njupkärrs skola. Planen tas fram med standardförfarande.

Planuppdrag , 3.6 MB.

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunstyrelse/kommunfullmäktige.

Antagande planeras till: Kvartal 3, 2024

Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: Tidigast cirka fyra veckor efter antagen detaljplan.

Frågor och svar

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att en ny skola och idrottshall ska byggas där Njupkärrs skola ligger i dag. Bakgrunden till skolbygget är att möta behovet av fler skolplatser i centrumområdet. Enligt den förstudie kommunen har gjort är Njupkärr en av de platser där det finns möjlighet att skapa en ny och större skola med moderna, ändamålsenliga och hållbara lokaler.

Den nya skolan planeras för 550 elever, till skillnad från dagens cirka 300 elever. Det kommer bli en 3-parallellig skola för F-6.

Enligt den preliminära tidplanen flyttar nuvarande Njupkärrs skola till en paviljongskola under höstterminen 2024, under tiden den gamla skolan rivs och den nya skolan byggs.

Förberedande arbeten har påbörjats under sommaren 2024.

Den nya skolan beräknas vara klar våren 2027.

När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och kommunen bearbetat det utifrån information och synpunkter som framkommit ska planförslaget göras tillgängligt för granskning inför beslut om antagande.

Granskningens syfte är att visa det bearbetade planförslag som kommunen har för avsikt att anta och samtidigt ge berörda intressenter en sista möjlighet att lämna synpunkter.

Skolan och idrottshallen planeras i tre våningar. Skolbyggnaden kommer även ha källarvåning med skyddsrum. Byggnaden är utformad för att ge goda ljusinsläpp i samtliga klassrum och för att rama in/sluta sig runt skolgården.

I planbeskrivningen visas en tidig idé kring gestaltningen som kommer att vidareutvecklas till detaljplanens nästa skede.

För personal, föräldrar och besökare nås skolan och idrottshallen via Granängsstigen och de befintliga gångtunnlarna, så som idag. Granängsstigen föreslås breddas och förses med gatuparkering, zon för hämtning och lämning samt en gång- och cykelbana. Gång- och cykelbanan kommer att gå mellan Granängsringen och Njupkärrsvägen, men med möjlighet för anslutning till idrottshall och skola. Gående och cyklister kan även nå området via de gångtunnlar som finns och planeras vara kvar.

Det planeras även för en in/utfart till skolan via Njupkärrsvägen. Denna angöringsväg är endast för leveransfordon, sophämtning och räddningstjänst. Det kommer också finnas parkering avsedd för besökare, personal för förskola och grundskola, samt för rörelsehindrade.

Parkering för personal sker på två parkeringsytor som nås via Granängsstigen. Parkering för hämtning och lämning sker via tidsreglerade parkeringsfickor samt avlämningszon längs Granängsstigen och en annan vid Granängsringen i anslutning till idrottshallen.

Idrottshallens besökare föreslås kunna nyttja samtliga parkeringar under kvällar och helger. Regleringen för personalens parkeringsytor kommer att ses över så att samnyttjande med idrottshallens besökare kan ske. Kommunen utreder också om det finns andra ytor utanför planområdet som kan samnyttjas för parkering.

Idrottshallens innehåll är inte bestämt och ska utredas vidare tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Idrottshallen kommer att ges funktioner för att möta både skolverksamhetens behov samt behov som idrottsföreningar i kommunen har.

Skolgårdens planeras vara utformad utifrån en variation av lugna och mer aktiva ytor utifrån barnens olika behov.

Skolgården kommer att innefatta en sjuspelsplan. Under planarbetet har en elvaspelsplan utretts, men en sådan bedöms inte få plats inom planområdet.

Skogen inom planområdet kommer att bevaras och fortsatt vara en del av skolgården. Skogen är en uppskattad lekmiljö och bidrar även med ekosystemtjänster. Planare ytor inom skogen kommer att tillgängliggöras för att fler elever ska kunna nyttja skogen. Dessa åtgärder bedöms inte påverka de biologiska värdena och ekosystemtjänsterna på platsen.

Byggområdet kommer att spärras av och en separat ingång ordnas för förskolan så att byggtrafik och färdvägar till förskolan Galaxen tydligt separeras.

Nödvändiga åtgärder för att följa rådande lagstiftning och riktlinjer gällande störningar så som byggbuller säkerställs i bygglovsskedet.

Hantera prenumeration
Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 juli 2024