Projektering – vad innebär det?

När en detaljplan är antagen kan det ta ett bra tag innan spaden sätts i marken och ett bygge påbörjas. Varför då? Jo, förutom att bygglov måste sökas, påbörjas något som kallas projektering. Projektering innebär att man planerar för alla funktioner som ska finnas ovan och under marken.

Ledningar i marken och landskap ovan

Ett byggprojekt är så mycket mer än att uppföra en byggnad. Det behöver dras fram ledningar för vatten- och avlopp, el, fiber och värme till fastigheter Alla dessa ledningar och rör ska samsas under marken. Projekteringen innebär bland annat att planera och samordna hur ledningarna ska placeras, och skapa ritningar för detta.

Även ovan marken finns infrastruktur som behöver projekteras. Det kanske krävs infrastruktur i form av ny väg och nya gång- och cykelbanor. Dessutom ska platsen ”inredas” så att den blir funktionell och trevlig att vistas på. Allt detta behöver planeras och samordnas, både sinsemellan och med det som ligger i backen. Ett träd som bildar djupa rötter får till exempel inte planteras så att rötterna riskerar att göra sönder en vattenledning.

Byggaktören projekterar det som de vill genomföra, till exempel bostadshus med tillhörande gård. Kommunen projekterar det som ska utföras på kommunens mark, så som gator, ledningar och planteringar.

Undersökning av mark och dagvatten

Jobbet med projekteringen inleds med att kommunens mätingenjörer kontrollerar de befintliga höjderna på marken. Man gör en geoteknisk- och markteknisk undersökning, för att få reda på vad det är för material i marken – berg, jord, lera och eventuella föroreningar. Då passar man även på att borra ner rör för att mäta grundvattennivåer i. Sedan görs en dagvattenutredning för att se vart dagvattnet vill rinna någonstans och hur stor mängd dagvatten som behöver hanteras just här. Strävan är att så stor mängd dagvatten som möjligt tas om hand lokalt på platsen, innan det leds ner i brunnar. Därefter är det dags att börja rita på var ledningar och annat ska placeras.

Projekteringsledaren samordnar arbetet

Sasan Andersson är projekteringsledare på Tyresö kommun. Han ser till att alla de ritningar som krävs för kommunens byggprojekt kommer på plats. Eftersom framtagandet av dessa ritningar är ett stort och tidskrävande arbete, kan inte kommunen ha all personal som krävs anställd. Istället tecknar kommunen avtal med en mängd olika konsultfirmor för att få ritningar och ledningssamordning utförd. Exempel på konsulter som behövs för att ta fram ritningar är:

  • Mark- och vägkonsult
  • Vatten- , avlopp- och dagvattenkonsult
  • Belysningskonsult
  • Konsult inom landskapsarkitektur

Ledningsägare som byggaktören beställer anslutning till:

  • VA
  • Fiber
  • El
  • Fjärrvärme

Viktigt att säkerställa driften

En viktig del i projekteringsledarens arbete är samarbetet med kommunens samhällsmiljö- och infrastrukturavdelning, som ansvarar för drift av kommunens anläggningar. Tillsammans säkerställer man att det som anläggs fungerar att drifta. Det är ju till exempel inte bra om dyra parkplanteringar anläggs som kommunens parkenhet inte har tid att ta hand om eller om vägar byggs som inte kan snöröjas. Samordning med den byggherre som ska bygga på området är också en viktig del i projekteringen, så att markhöjderna blir rätt och de får anslutningspunkter på rätt ställen.

Utöver ovanstående finns det många andra saker som måste beaktas i projekteringen, såsom krav för tillgänglighet, brandsäkerhet, trafiksäkerhet samt framkomlighet för till exempel renhållningsfordon och blåljusfordon.

Granskning av ritningar

När ritningarna är framtagna granskas de av konsulterna som projekterat samt av kommunens tjänstepersoner utifrån deras specialkompetens inom berörda områden. Vid granskningen kontrolleras att ritad lösning går att anlägga och drifta som tänkt, samt att den uppfyller ställda krav.

Landskapsarkitekten formar det som syns

Mina Alsawadi är landskapsarkitekt. Hon har ansvar för att samordna i princip allt som händer ovan jord i ett byggprojekt, det som syns för oss medborgare, utöver själva byggnaden och dess tillhörande mark. Även hon samarbetar med konsulter, men hon kan även göra en del projektering på egen hand.

Projektering av landskap kan handla om att planera markbeläggningar, cykelparkeringar och gång- och cykelbanor. Platser behöver också gröna lösningar och ekosystemtjänster. En del av Minas arbete är att kartlägga och bedöma vilken natur som finns på platsen från början, och som ska bevaras när man bygger. Sedan adderas till exempel planteringar, park, gatuträd med skelettjordar och dagvattenhantering.

En plats ska även ha belysning, som inte bländar eller är för svag. Den kanske behöver sittplatser, papperskorgar, en lekyta för barnen. Ibland planeras för konstnärlig utsmyckning av den offentliga miljön, även den ska projekteras.

Snart redo för bygge

När alla ritningar och beskrivningar som skapas under projekteringen är klara sätts de samman till ett förfrågningsunderlag som lämnas över till byggledningsenheten. Med hjälp av förfrågningsunderlaget går kommunen ut på upphandling för att hitta någon som vill ta sig an arbetet med att utföra jobbet; att lägga ledningar, anlägga väg, plantera träd och allt vad som nu ska göras. När upphandlingen är klar är det ”bara” att sätta igång!

Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 19 juni 2023