04 juli 2023

Du tömmer väl säcken?

Mycket av innehållet i säckar som slängs på kretsloppscentralen skulle kunna materialåtervinnas. Så töm säcken och sortera innehållet i rätt container.

Sopsäckar

Under våren har vi undersökt vad som slängs i containrarna för brännbart och skrymmande restavfall, i en så kallad plockanalys. I containern för brännbart kunde vi konstatera att 32 procent av avfallet, alltså nästan en tredjedel, låg i säckar. Det innebär att personalen inte kan se om avfallet ligger på rätt ställe. Stickprov visade att många av säckarna innehöll bland annat bygg- och rivningsavfall, som alltså inte hör hemma i containern för brännbart.

Endast 9 procent av innehållet i containern var synligt och rätt sorterat. Förpackningar och returpapper utgjorde hela 20 procent. Även mycket plast som inte var förpackningar, som exempelvis plasthinkar och pulkor, hade hamnat i containern. Den typen av plast kan ofta återvinnas och ska slängas i containern för hårdplast på kretsloppscentralen.

– Det är viktigt att sortera hemma så att man inte kommer hit med allting blandat. På så sätt blir sorteringen här effektivare och besökarna kan slänga i rätt container. Kom därför väl förberedd, säger Ann-Marie Hellman, driftsledare på kretsloppscentralen.

Leksaker

Återbruk och textil

I containern för skrymmande restavfall var säckarna färre och en högre andel var rätt sorterat, 27 procent. Däremot bedömdes en drygt lika stor del av avfallet, 28 procent, vara mer eller mindre hela och fungerande saker som kanske hade kunnat glädja någon annan. På kretsloppscentralen finns inlämning för säljbart återbruk som tas om hand av Myrornas och Pingstkyrkans second hand-butiker.

Nästan 100 kilo textil hamnade i containern för skrymmande restavfall under tre dagar på kretsloppscentralen, motsvarande 7 procent av innehållet. Konsumtionen av textil står för en av de största delarna av Sveriges koldioxidutsläpp och därför är det viktigt att återbruka och återvinna så mycket som möjligt. Textilbehållare finns både på kretsloppscentralen och vid många återvinningsstationer i kommunen. Även trasig textil tas om hand och går till återvinning för exempelvis stoppning i möbler. Det är dock viktigt att all inlämnad textil är tvättad så att möjligheten för återbruk av hela textilier inte försämras. Kuddar och täcken ska fortfarande slängas i containern för skrymmande restavfall på kretsloppscentralen.

Endast en liten mängd farligt avfall

Bland det övriga felsorterade avfallet fanns bland annat trädgårdsavfall och bygg- och rivningsmaterial som trä, metall och fyllnadsmassor. Elektronik och farligt avfall är Tyresöborna däremot relativt duktiga på att sortera rätt då det endast utgjorde en liten andel av det felsorterade skräpet. Felsorterat elskräp och kemikalier kan orsaka stora miljöproblem så det är viktigt att även små mängder tas om hand på rätt sätt.

Undantag från att tömma säcken

Om du har avlägsnat invasiva växter från din tomt ska dessa fortfarande lämnas väl förpackade i plastsäckar på kretsloppscentralen, för att förhindra spridning.

Resultatet av plockanalysen

Diagram som visar innehållet i containern för brännbart. Bland annat att bara 9 procent är rättsorterat, 20 procent förpackningar och 32 procent i säckar.Förstora bilden
Diagram som visar att av det som slängs i skrymmande restavfall är cirka en tredjedel säckar, en tredjedel felsorterat och en tredjedel rättsorterat.Förstora bilden

Förbered sortering hemma

Ta hjälp av Sorteringsguiden för att se hur allt ska sorteras och förbered sorteringen redan hemma så går ditt besök smidigt.

Översiktskarta kretsloppscentralen och Sorteringsguiden

Tack för att du tömmer säcken och lämnar till återvinning och återbruk!

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 4 juli 2023