18 december 2023

Tyresöborna nöjda – men lägre resultat än 2022

Nära 96 procent av Tyreöborna är nöjda med Tyresö som plats att bo och leva på, det visar Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning 2023. Dock är resultatet något lägre än 2022.

Närmare 96 procent av Tyresöborna är nöjda med kommunen som plats att bo och leva i, vilket är nästan samma nivå som 2022. En liten minskning har skett inom viljan att rekommendera andra att flytta till kommunen, där 77 procent kan rekommendera andra att flytta hit i förhållande till förra årets 78,7 procent.

82 procent av invånarna i Tyresö kommun tycker att kommunen sköter sina verksamheter bra. Det är lägre än förra årets resultat på 90 procent, men är fortsatt över rikssnittet på 79,4 procent.

Bemötande, information och inflytande

Inom området bemötande, information och inflytande får kommunen höga betyg för anställda (79,4 %) och politiker (93,9 %). Däremot är det få av de svarande som upplever att de kan påverka de kommunala verksamheterna (36,2 %) och att de kan delta aktivt i arbetet med kommunens utveckling (27,9 %). Endast 18,8 procent av de svarande anser att det finns möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter. Resultatet är i nivå med genomsnittet i Sverige, men under förra årets resultat (22,9 %). Tyresö kommun är dock inte ensamma om minskade förtroendesiffror, den nedåtgående utvecklingen återfinns även på nationell nivå.

– Våra ambitioner är högre än resultatet visar. Vi har bland annat bjudit in till olika möjligheter till medskapade med invånarna och är tacksamma för den respons vi fått och det stora engagemang som visats. Vi kommer fortsätta med sådana tillfällen under 2024 och hoppas på ännu större deltagande. Tyresöborna är en oerhört viktig resurs som vi behöver ta vara på för att tillsammans skapa ett ännu bättre Tyresö, säger kommundirektör Cynthia Runefjärd.

Tryggheten ökar

Upplevelsen av trygghet i Tyresö ökar enligt de svarande på enkäten. Tyresö får generellt högre betyg inom området trygghet än de flesta andra kommuner. 95,5 procent känner sig trygga när det är ljust ute, motsvarande andel för riket är 94,8 procent. Minskat problem med personer eller gäng som stör samt våldsbrott är två områden som uppvisar störst förbättring. Sedan 2021 har andelen som upplever en ökad trygghet inom dessa områden ökat med drygt tio procent, till 71,6 respektive 77,1 procent. Det kan jämföras med riket där andelen höga betyg är lägre, 60,5 procent respektive 57,4 procent. Polisens närvaro i kommunen sticker dock ut, där endast 31 procent av de svarande ger höga betyg, vilket kan jämföras med riket på nästan det dubbla, 59,4 procent.

Medborgarundersökningens resultat med ökad upplevelse av trygghet bekräftas av Polisens trygghetsundersökning för 2023. Även den visar en positiv utveckling för Tyresö som helhet, även om tryggheten minskat på enskilda platser.

Polisens trygghetsmätning 2023 Länk till annan webbplats.

93 procent nöjda med förskolan

Inom området skola och omsorg får förskola, grundskola och kommunala vuxenutbildningen höga betyg och ligger på högre nivåer än rikssnittet. Mest nöjda är de svarande med förskolan, där resultaten ökar för tredje året i rad. 93 procent ger Tyresös förskolor höga betyg, medan snittet för förskolor i Sverige är 85,3 procent.

Lägre betyg för gymnasiet

För gymnasieskolan är andelen höga betyg 47,6 procent, och ligger klart under rikssnittet på 77,2 procent. Endast tre av tio svarande har dock svarat på frågan, och av de som svarat har merparten ingen egen erfarenhet av gymnasieskolan. De svarande som har erfarenhet ger ett bättre omdöme, vilket är i linje med undersökningen för 2023 från Gymnasieantagningen StorSthlm. Där visar elevernas svar en uppåtgående trend vad gäller självupplevd trygghet (86 %) och nöjdhet med val av gymnasieprogram (80 %), och resultaten för Tyresö gymnasium är inom de flesta områden över snittet för gymnasieskolorna i länet (offentliggörs januari 2024).

Höga betyg inom flera områden

Andra områden som får höga betyg i årets medborgarundersökning är kommunens arbete för klimat och miljö, tillgången till samhällsservice till exempel vårdcentral, bibliotek och livsmedelsaffärer samt utbudet av friluftsområden och idrotts- och motionsanläggningar. Även området resor och kommunikation hamnar högt, där Tyresös resultat ligger signifikant högre än rikssnittet inom flera frågor. 93,1 procent är nöjda med utbudet av gång- och cykelvägar och 85,5 procent är positiva till möjligheterna att på ett enkelt sätt använda kollektivtrafiken för att transportera sig i vardagen.

Satsningar på laddstationer

Två frågor inom området resor och kommunikationer som fortsatt får låga betyg är utbudet av laddstationer för elfordon (32,7 %) och utbudet av bilpooler (29,6 %). Motsvarande andel för riket är drygt 40 procent. Även om Tyresös resultat är låga är det en förbättring mot föregående år. Kommun arbetar aktivt med att förbättra laddinfrastrukturen för elfordon, till exempel har laddstolpar installerats vid Strand och fler laddplatser är på gång på kommunal mark intill parkeringen vid Willys. I december 2023 beslutade kommunstyrelsen också att låta laddaktörer etablera publika laddstationer på kommunal mark genom nyttjanderättsavtal.

Sveriges miljöbästa kommuner 2023 Länk till annan webbplats.

Om Statistiska centralbyråns medborgarundersökning

Statistiska centralbyråns medborgarundersökning är framtagen tillsammans med kommuner och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för att mäta kommuninvånarnas attityder om kommunen. Enkäten består av 128 frågor och är utformad för att ge möjligheter till jämförelser mellan år, län och riket som helhet. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är, i Tyresö har 1200 personer fått möjlighet att tycka till, och 421 personer har svarat. Svarsandeln i Tyresö var 35 procent, för riket som helhet var svarsfrekvensen 36 procent.

Mer information om undersökningen och resultaten för hela Sverige (scb.se) Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 19 december 2023