08 december 2022

Kommunplan och budget beslutade

Kreativa lösningar och samarbetsförmåga står i centrum när Tyresö kommun går in i 2023 med en stramare budget än tidigare. Dock är den totala budgeten för 2023 större än för 2022.

Kommunplan 23-26 framsida

Kommunfullmäktige fastställde kommunplan och budget 2023–2026 under sitt sammanträde den 24 november. Kommunplan och budget för 2023 innehåller samma övergripande målområden och mål som kommunen haft sedan 2021.

Skatten är oförändrad – 19,50 kronor per intjänad hundralapp går till kommunal verksamhet.

Anita Mattsson (S)

Anita Mattsson

– Jag är stolt över att vi nu kan presentera en budget för hela Tyresös bästa. Vi får nu möjlighet att fortsätta det utvecklingsarbete vi påbörjat under mandatperioden samtidigt som vi tar ansvar för de utmaningar kommunen nu står inför, säger Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Arbete över gränserna

Kommunplanen innehåller ett antal tydliga politiska uppdrag som visar vad som särskilt ska prioriteras inom de fyra målområdena, samt ett övergripande uppdrag om att arbeta mer kommungemensamt och över organisatoriska gränser för Tyresöbornas bästa.

Själva målområdena och de övergripande målen förblir desamma som tidigare:

 • Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare
 • Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden
 • Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster som skapar goda livsvillkor – här finns plats för alla
 • Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

Gott utgångsläge

Den totala skatte- och utjämningsintäkten för kommunen beräknas för 2023 till 3 147 900 000 kronor, det vill säga drygt 3,1 miljarder. Det är en ökning med 4,4 procent från 2022. Samtidigt bekräftar budgeten bilden av att Tyresö kommun, precis som de flesta andra kommuner, nu går mot mer utmanande ekonomiska tider. Orsaken är främst yttre faktorer, såsom högre räntor, hög inflation och ett nytt pensionsavtal som kommer öka kommunens kostnader. Det finns också ett stort mått av osäkerhet i omvärlden, och i de olika prognoser och antaganden som görs idag.

kommundirektör

Cynthia Runefjärd

– Vi i Tyresö går in med ordning och reda i ekonomin och en ekonomi i balans, nöjda medborgare och goda resultat inom våra verksamheter. Kommunen har haft stora överskott de senaste åren, men så kommer inte den ekonomiska verkligheten se ut framöver, säger kommundirektör Cynthia Runefjärd.

Komplexa utmaningar – nya arbetssätt

En högre grad av osäkerhet i omvärld och ekonomi är något kommunen kommer behöva förhålla sig till än mer framöver. Det övergripande politiska uppdraget om mer samarbete över organisatoriska gränser är en del i att kunna möta dessa utmaningar.

– Ett samarbete mellan förvaltningarna är nödvändigt för att vi ska kunna arbeta mer effektivt och även att lära av varandra. Tyresöborna bryr sig inte om vilken förvaltning som ”äger” en fråga. Vi behöver samarbeta för att klara framtidens välfärdsutmaningar, säger Anita Mattsson.

Satsningar 2023

Politikens uppdrag för nästa år:

 • Tillsammans med andra samhällsaktörer ska vi skapa goda möjligheter för alla barn att lyckas och nå sin fulla potential i förskolan och skolan samt skapa en hög kvalitet i undervisningen för höga kunskapsresultat. Andelen elever som går ut grundskolan med godkända betyg ska öka.
 • Tyresö kommuns klimatarbete ska fortsätta i enlighet med klimatplanen och trafikstrategin. Arbetet med att inrätta naturreservat Barnsjön fortgår, liksom arbetet med förbättrad vattenkvalitet i Drevviken och Öringesjön.
 • Bostadsbyggandet ska gå hand i hand med ett växande Tyresö, såsom en utbyggd transportinfrastruktur, vägar, cykelbanor, kollektivtrafik, skolor, förskolor, särskilda boenden och kultur- och idrottsanläggningar. Det med fokus att bidra till ett hållbart klimat och ett hållbart Tyresö.
 • Tryggheten ska fortsätta öka och förebyggande arbete ska bedrivas i kommunens verksamheter. Utanförskap och rasism ska motverkas. Arbetet för att motverka psykisk ohälsa, arbetslöshet och öka trygghet samt demokratisk delaktighet ska prioriteras. Ungdomar i riskzon ska fångas upp tidigt.
 • Insatserna för särskilt utsatta grupper långt från arbetsmarknaden är fortsatt prioriterat.
 • Kommunen ska tillsammans med civila samhället och Tyresöborna utveckla kultur- och fritidsverksamheter som är tillgängliga för alla. Kommunen ska hitta sätt att bryta ofrivillig ensamhet.
 • Kompetensförsörjning är viktigt – vi ska attrahera, rekrytera, utveckla och behålla personal med rätt kompetens.
 • Arbetet med att prioritera om resurser från central förvaltning till verksamheter närmast invånarna fortsätter.
 • Alla delar i den kommunala verksamheten ska prioritera och agera kommungemensamt och gränsöverskridande.

Läs hela kommunplanen här:

Kommunplan 2023 - 2026 med budget för 2023 , 1.6 MB.

Sidan publicerad av: Christine Salomonsson
Senast uppdaterad: 8 december 2022