25 november 2021

Stöd för unga utsatta i nära relationer

I Sverige har det forskats förvånansvärt lite om våld inom ungas parrelationer, trots att det är alarmerande vanligt. Att arbeta mot relationsvåld bland unga innebär andra utmaningar än hos vuxna. Från studier, avhandlingar och Tyresö kommuns egna verksamheter hämtar vi beskrivningar hur våld inom denna grupp kan se ut. I Tyresö finns flera aktörer som arbetar både förebyggande och stödjande mot våld i nära relation.

Mer än hälften av alla unga i åldern 15–19 år har varit utsatta för våld i den egna kärleksrelationen – psykiskt, fysiskt eller sexuellt. Vanligast tar det sig uttryck i att bli kontrollerad, systematiskt nedtryckt eller bli kallad elaka saker. Mer sällan förekommande, men fortfarande oroväckande vanligt, är slag eller sexuellt våld. Tjejer blir mer utsatta för upprepat våld, medan killar oftast blir utsatta vid enstaka tillfällen.

Det finns inte en enkel förklaring eller enskild riskfaktor som kan förklara våldsamhet i ungas parrelationer. Det man vet är att psykisk ohälsa, antisociala personlighets-störningar och neuropsykiatriska diagnoser har samband med ökat risk för våld bland unga par. Andra riskfaktorer är egenskaper som låg självkontroll, impulsivitet, attitydproblem, svårigheter att kommunicera och ett aggressivt sätt att hantera konflikter. Missbruk av droger, alkohol eller sexuella riskbeteenden har också betydelse.

Skillnader i ungas utsatthet

En skillnad på ungdomars och vuxnas utsatthet är att det oftast är skolan, kompisar och den digitala världen som är det viktigaste i livet för tonåringarna. Det pågår mycket som föräldrar och andra vuxna inte känner till.. Ungdomstiden präglas också av identitetsskapande och en intensiv social inlärning. Under ungdomstiden börjar parrelationer och sexualitet få större betydelse, och begränsade erfarenheter påverkar vad som identifieras ”normalt” i en parrelation och inte..

Det finns ett stort behov av kunskap om omfattningen av ungas relationsvåld i Sverige, både vad gäller att vara utsatt och vara våldsutövare. Undersökningar visar att unga önskar mer kunskap om relationsvåld, förbättrade chanser till upptäckt och förbättrade möjligheter för utsatta.

Möjlighet till hjälp och förändring

Samhället erbjuder behandlande, skyddande och stödjande insatser för de som blir våldsutsatta och även våldsutövare. Men allra viktigaste är de förebyggande insatserna – det vill säga att komma in tidigt i ungas liv och löpande anpassa insatserna efter ungdomens ålder, så våld inte uppstår.

Aktuellt just nu (november -21)

  • Jämställdhetsmyndigheten har en nationell kampanj Tillsammans mot våld tillsammans med Länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Försäkringskassan och Socialstyrelsen. Syftet är att uppmärksamma och stärka arbetet mot våld i nära relationer.
  • Tyresö kvinno- och tjejjour samt Tyresö kommun kommer ha ett större fokus på våld i ungas relationer under 2022.
  • Föreläsning på temat unga utsatt på nätet den 25 november. (Länk)
  • Tyresö tjejjours chatt fortsätter på torsdagar 18.30–20.30
  • Relationsvåldsteamet jobbar med våldsutövare tillsammans med Manscentrum.

Fakta:

Av alla anmälda brott i nära relation i Tyresö kommun så är det en ökning från 2019. Då var det totalt 96 polisanmälningar. År 2020 en fördubbling till 232 och år hittills i är 204 anmälda brott. De flesta har rubriceringen misshandel, övriga är olaga hot, sexualbrott och hedersärenden.

En ökning syns under hösten -21, förmodligen på grund av att utsatta har kommit ut och uppmärksammats mer när samhället har öppnats upp.

Källor:

Avhandling av Sibel Korkmaz, Stockholms universitet, som finansierats av Brottsofferfonden.

Brottsförebyggande rådets studie, 2021:15, ”Våld i ungas parrelationer”.

Relationsvåldsteamet och Tyresö Kvinno- och tjejjour.

Läs mer om vilken hjälp som finns för dig som är utsatt för våld i nära relation, för dig som misstänker någon annan är det och för dig som utövar våld mot en person som står dig när.

Sidan publicerad av: Christine Salomonsson
Senast uppdaterad: 26 november 2021