10 maj 2023

Tyresös resultat i årets företagsklimatundersökning

Det totala resultatet för Tyresö kommun i 2022 års undersökning av företagsklimatet ligger i nivå med föregående år, med ett nöjd-kund-index på 71.

Undersökningen mäter hur nöjda företagarna är med kommunens service. Resultaten presenteras i form av ett nöjd-kund-index (NKI), där Tyresö har NKI 71 för 2022. Det är samma resultat som 2021.

Gunilla Berg, näringslivschef

– Vi har totalt sett legat på en stabilt god nivå under flera år, men vi är långt ifrån nöjda med resultatet. Undersökningen ger oss en hel del insikter i vad vi behöver bevara, som till exempel hur vi bemöter våra företagare, och vad vi behöver prioritera och utveckla. Vi vet också att vi har utmaningar inom till exempel bygglovhanteringen och upphandlingsverksamheten. Här pågår det en hel del utvecklingsarbete som vi är övertygade om kommer att ge resultat, säger näringslivschef Gunilla Berg.

Undersökningen utgår från serviceområdena tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Högst omdöme ges bemötande, med ett index på 78. Lägst omdöme ges information, med ett index på 69.

De myndighetsområden som följs upp i undersökningen är brandskydd, bygglov, miljö- och hälsoskydd och livsmedelskontroll, samt serveringstillstånd. Serveringstillstånd får högst omdöme (index 79), medan bygglovsverksamheten får lägst omdöme (index 50).

– Den låga siffran för bygglov var ganska väntad då bygglovsverksamheten har haft stora utmaningar under 2021 och fram till sommaren 2022. Ett systembyte i december gjorde också att vi inte riktigt kunde upprätthålla en hög service under den perioden. Jag är dock väldigt stolt över att vi i våra mätningar ser en positiv trend under början av 2023, det betyder att vi är på rätt väg, säger Monica Juneheim, bygglovschef.

Nöjd-upphandlings-index

Ett separat index (NUI) tas fram för upphandlingsverksamheten. Tyresös resultat, index 59, är lägre än för 2021, då det var 63.

– Under 2022 har kommunen satsat på att resurs- och kompetensmässigt stärka upphandlingsverksamheten, samtidigt som det var ett stort tryck på att upphandla för kommunen nödvändiga avtal. Dialogen med leverantörer inför och efter genomförda upphandlingar har inte alltid hunnits med, vilket vi förstår har bidragit till en något försämrat förtroende för vår förmåga att genomföra upphandlingar. Vi är väl medvetna om att öppenhet och bra dialog med leverantörsmarknaden bäddar för goda affärer och ökat förtroende, vilket vi lägger stor vikt på i vårt arbete idag, säger upphandlingschef Åsa Olsson.

Om undersökningen

Faktaruta om rankningen

Undersökningen av kommunernas företagsklimat görs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i samarbete med Stockholm Business Alliance (SBA).

Läs mer om undersökningen Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: Christine Salomonsson
Senast uppdaterad: 10 maj 2023