Tyresö 2035 - Tyresö kommuns översiktsplan

En översiktsplan är ett långsiktigt dokument som visar hur kommunen vill utvecklas, hur mark- och vattenområden ska användas. Tyresö kommuns översiktsplan »Tyresö 2035« antogs 2017.

Katalog Tyresö översiktsplan

Vad säger Tyresös översiktsplan?

Tyresö kommuns översiktsplan »Tyresö 2035« visar i vilken riktning Tyresö ska utvecklas fram till år 2035.

Målet är att värna kommunens gröna och blå karaktär; naturen, sjöarna, kusten och nationalparken. Samtidigt som är vi en del av en expansiv region och behöver möta upp med fler bostäder för dem som vill flytta hit. Våra barn och unga ska kunna bo kvar eller återvända till kommunen för att bosätta sig. När vi blir äldre ska vi kunna hitta ett väl anpassat boende i kommunen.

Detta givet är grundidén i översiktsplanen att förtäta i de centrala områdena, såväl i Tyresö centrum, som i kommundelscentrumen och längs några utvalda stråk. Dessa ska göras till mer stadsmässiga, levande och attraktiva boendemiljöer.

Redaktionella ändringar 2022

Under 2022 har redaktionella ändringar gjorts i översiktsplanen. Ändringarna har gjorts för att bibehålla en hög användbarhet. Inga nya ställningstaganden har gjorts i översiktsplanen. Inaktuell fakta har justerats. Bostadsmålet och befolkningsprognosen har tagits bort från översiktsplanen. Hänvisningar till nya styrdokument och underlag som har tillkommit efter översiktsplanens antagande finns med i det uppdaterade dokumentet.

Ladda ned »Tyresö 2035«

Översiktsplanen Tyresö 2035 med redaktionella ändringar , 73 MB, öppnas i nytt fönster.

Vad innebär en översiktsplan?

En översiktsplan ska göra avvägningar mellan olika allmänna intressen som kan vara motstridiga. Ett sådant exempel kan vara behov av fler bostäder och bättre vägar kontra bevarande av kulturmiljöer och grönområden.

Översiktsplanen har en lång tidshorisont på 20 år och kan göra längre utblickar. Den ska aktualitetprövas varje mandatperiod. Planen är vägledande vid andra myndigheters beslut om bygglov, detaljplaner och olika tillstånd, men den är inte juridiskt bindande.

Så jobbar vi i Tyresö med översiktsplanering

I Tyresö jobbar vi löpande med översiktsplanering enligt ledorden:

  • helhetssyn
  • dialog
  • omvärldsorienterat och gränsöverskridande
  • processorienterat
  • välkänt och använt
  • finansierat. 
Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 9 november 2022