Uddby gård - kulturhistorisk miljö

Uddby gård är kommunens visningsgård. Den ligger fortfarande längs den gamla byvägen som går genom ett kulturlandskap där lantbruket har haft en lång obruten kontinuitet.

Uddby gård sett från Alby gård

Uddby gård sett från Alby gård. Foto: Lena Guthe

Tyresöbornas gård

Gården ägs av Tyresö kommun som köpte den år 1968 av arvingarna till Tyresö gods, bröderna Lagergren. Familjen Magnusson arrenderade gården och bedrev lantbruk här i flera generationer mellan 1929 fram till mars 2016 då en ny arrendator tillträdde. Sedan dess har visningshagarna byggts ut där gamla lantraser presenteras och ett nytt fårstall uppförts. Tyresö skolor kan boka visning av gården utan kostnad.

På godsets tid

Uddby och Alby nämns första gången i skriftligt material år 1409 och ingår då i Tyresö gods. Uddby var vid denna tid en liten by om två gårdar. I stort sett alla gårdar i Tyresö bestod av ett boningshus och några ekonomibyggnader. Husen var ursprungligen timrade, omålade och hade torvtak.

Jordbruk och boskap

Jordbruket har i stort sett fungerat likadant från vikingatid till in på 1800-talet. Troligen har man använt sig av tvåsäde i östra Sverige redan under järnåldern. Vartannat år låg då marken i träda så att djuren kunde beta där och korn var det vanligaste sädesslaget. Eftersom boskapen var viktigast, var ängsmarken större än åkermarken i Uddby. Boskapen gav kött och mjölk men också gödsel. Överskott av smör, kött och ägg såldes på marknaderna i Stockholm och för pengarna kunde man köpa sådant som inte producerades på gården, till exempel tyg, salt och järnsmide.

Laga skifte i Tyresö

Under 1800-talet förändrades jordbruket, bland annat genom förordningen om laga skifte 1827. Tidigare hade bönderna en del av varje åker men nu slogs odlingslotterna ihop till allt större åkrar. Gården Gimmerstas mark kom att slås ihop med Uddby som dock inte genomgick några större förändringar. Jordbruket moderniserades genom att man gick över till cirkulationsbruk, vilket bidrog till att allt större ytor odlades upp. Åkrar stenröjdes och med stålplogen kunde man bruka tyngre lerjordar. Åkermarkerna växte på ängsmarkernas bekostnad och det storskaliga jordbruket gav bättre avkastning. Uddby gård var först i Tyresö med att skaffa traktor, som inköptes 1946.

Två hästar och slåttermaskin i jordbrukslandskapet med man sittande på

Slåttermaskin som slår hö på Målaråkern i Gimmersta under slutet av 1930-talet. Foto: Tyresö hembygdsförening

Gammal byväg

Byggnaderna på gården har byggts om och förändrats många gånger under gårdens historia och efter skiftande behov, men än idag ligger Uddby kvar längs den gamla byvägen mellan Tyresövägen och Alby med flera byggnader från 1800-talet. Idag pågår en rad förändringar av gårdsmiljön.

Byvägen mellan Alby och Uddby gård och vidare norrut. En mindre väg mot Ahlstorp och torpet Västerdal, nu rivet. Utsnitt ur Häradskartan 1906.

Byvägen mellan Alby och Uddby gård och vidare norrut. En mindre väg mot Ahlstorp och torpet Västerdal kan du fortfarande hitta spåren av i hagen. Torpet Västerdal är nu rivet. Utsnitt ur Häradskartan 1906.

Sidan publicerad av: Lena Guthe
Senast uppdaterad: 12 juli 2022